Basisschool De Rietakker

Abt Ludolfweg 109 3732 AN De Bilt

Schoolfoto van Basisschool De Rietakker

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De procedure van schooladvies gaat als volgt. Alle kinderen krijgen in november een voorlopig advies.

Dit voorlopige advies is gebaseerd op:  

·        CITO leerlingvolgsysteem vanaf  groep 6

·        Resultaten Drempelonderzoek

·        Werkhouding

·        Doorzettingsvermogen van de leerling

·        Omgang met huiswerk en taakwerk

·        Resultaten methode gebonden toetsen groep 8  

Tijdens het voorlopig Adviesgesprek bespreekt de leerkracht van groep 8 met de ouders en de leerling het voorlopig advies. Het Drempelonderzoek wordt gebruikt om meer inzicht te geven van de verschillende niveaus op de onderdelen: rekenen, spelling, technisch lezen, woordenschat en begrijpend lezen. Dit geeft de leerling een duidelijk beeld waar hij of zij op dit moment staat en waar de leerling nog aan moet werken om een bepaald niveau te bereiken. Ook wordt tijdens het gesprek aandacht besteed aan de punten waar een leerling nog aan moet werken om een bepaald niveau te kunnen halen. Dit noemen wij aandachtspunten/ doelen waar de kinderen in de periode november, december, januari en februari nog aan kunnen werken. (werkhouding, netheid, zorgvuldigheid, huiswerk, omgang taakwerk, zoeken en omgaan met  uitdagingen, werken aan de zwakke punten)

Begin februari worden de CITO Midden groep 8 toetsen afgenomen.

Begin maart zijn de adviesgesprekken. De leerkracht van groep 8 heeft het onderwijskundig rapport geschreven. In dit rapport staat het advies van de leerling en worden de belemmerende factoren, stimulerende factoren, onderwijsbehoefte op het gebied van de cognitieve vakken, maar ook  op het gebied van sociaal emotioneel /welbevinden van de leerling beschreven. Dit rapport wordt meegestuurd bij de aanmelding van de leerling bij het voortgezet onderwijs. De aanmelding vindt plaats in maart. In april worden nog de Centrale Eindtoets van CITO afgenomen. Als uit de CET een hoger advies komt heroverweegt school het reeds gegeven advies. Bij een lager advies uit de CET handhaaft school het reeds gegeven advies.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven