Groen van Prinsterer Basisschool

Groen van Prinstererweg 2 3731 HB De Bilt

  • Schoolfoto van Groen van Prinsterer Basisschool
  • Schoolfoto van Groen van Prinsterer Basisschool
  • Schoolfoto van Groen van Prinsterer Basisschool
  • Schoolfoto van Groen van Prinsterer Basisschool
  • Schoolfoto van Groen van Prinsterer Basisschool

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De gegevens over de schooljaren 2011 - 2012 en 2012 - 2013 betreffen de leerlingen van de Groen van Prinstererschool en die van de Julianaschool uit Bilthoven. Deze school viel dat schooljaar nog onder het  Brinnummer van de Groen van Prinstererschool.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Wij volgen de kinderen op verschillende manieren. Naast de waarnemingen van elke leerkracht zijn er gegevens vanuit de methodegebonden toetsen en het Cito-leerlingvolgsysteem die een helder beeld geven over de groei van de kinderen. Deze data worden ingelezen in het programma Leeruniek, dat op heel toegankelijke wijze alle aandachtspunten per leerling en per groep helder maakt. Helder doordat er cijfermatig een overzicht van groei, stilstand of achteruitgang op leerlingniveau met een simpele ' druk op de knop' zichtbaar wordt. N.a.v. de resultaten worden er aandachtspunten omgezet in plannen, ook weer op leerling en groepsniveau. Stelselmatig worden de groepen doorgesproken met de Intern Begeleider, dit om de doorgaande lijn in de leerlingenzorg te kunnen waarborgen. Zo nodig wordt een leerling besproken in het zorgteam, bestaande uit de IB-er, R.T-er, onze leerkracht voor meer- en hoogbegaafden en de groepsleerkracht. Uit deze bespreking kunnen verschillende acties voortvloeien.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven