Patioschool De Kleine Prins

Weltevreden 8 3731 AL De Bilt

  • Schoffelen in de schooltuintjes
  • Schoolfoto van Patioschool De Kleine Prins
  • Ouders helpen in de heemtuin
  • Papier maché tijdens het expressieuur
  • Schoolfoto van Patioschool De Kleine Prins

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De kinderen worden op de basisschool nauwlettend gevolgd. Hoe ontwikkelen ze zich? Welke capaciteiten hebben ze? Welke speciale talenten kunnen gestimuleerd worden? Zijn er gebieden waarmee het kind problemen heeft? Hoe zit het kind "sociaal" in elkaar: maakt het makkelijk contact met anderen of juist niet? Kan het doorzetten of gooit het 't bijltje er snel bij neer? Kan het goed zelfstandig werken of heeft het regelmatig controle nodig?

Bij de besprekingen van de rapporten en tussentijdse besprekingen in de 8 voorgaande jaren dat het kind op school zit, hebben leerkracht en ouders het daarover gehad. De schoolkeuze voor vervolgonderwijs komt dan ook niet zomaar uit de lucht vallen. Uiteraard worden de resultaten van het CITO-leerlingvolgsysteem meegenomen in de uiteindelijke schoolkeuze.

Bij de besprekingen van de rapporten van groep 8 in november geeft de leerkracht een voorlopig advies wat betreft welk type vervolgonderwijs het beste bij de kinderen passen. Vervolgens heeft de leerkracht met de ouder(s) in januari een uitgebreid gesprek. In februari krijgen de kinderen een uitgebreid onderwijskundig rapport: het zogenaamde eindverslag waarin het schooladvies wordt gemeld.

In de periode van de start van het schooljaar tot het voorjaar, kunnen kinderen en ouders de open dagen van de scholen voor vervolgonderwijs in de buurt bezoeken. We adviseren de kinderen en ouders van groep 7 om ook alvast een aantal scholen te bezoeken zodat een beeld kan worden gevormd.

In februari maken ouders en kinderen een keuze voor het vervolgonderwijs waarop de kinderen worden aangemeld. Sommige scholen voor voortgezet onderwijs hanteren een lotingssysteem. Begin april wordt deze loting gedaan en vervolgens is er een tweede ronde aanmeldingen. Meestal rond half april zijn alle kinderen geplaatst op een school voor voortgezet onderwijs.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023/2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Om de ontwikkeling van de kinderen te volgen en daardoor bijtijds problemen te signaleren, wordt er regelmatig door de leerkracht geobserveerd, getoetst en gemeten. Naast wat meetbaar is (testen en toetsen gericht op cognitieve ontwikkeling) hechten we veel waarde aan wat merkbaar is (observaties gericht op welbevinden, werkhouding, sociale interactie)

Kleuters: BOSOS.

De leerkrachten van groep 1-2 maken gebruik van de observaties van het leerlingvolgsysteem "BOSOS". Deze observaties zorgen voor aanpassing en afstemming in het onderwijsprogramma. Met behulp van BOSOS observeert de leerkracht elke drie maanden de ontwikkeling van de kinderen.

Groep 3 t/m 8: Cito- en methodetoetsen en observaties

In groep 3 wordt de ontwikkeling van het lezen en schrijven nauwgezet gevolgd. Regelmatig wordt getoetst of de kinderen alle letters en klanken kennen en hoe het met het tempo en de nauwkeurigheid van het lezen staat. Dit wordt voortgezet in de volgende groepen en uitgebreid met het begrijpend lezen. De ontwikkeling van de spellingvaardigheid en rekenen en wiskunde wordt ook vanaf groep 3 gevolgd. Deels gebeurt dit door middel van methode-onafhankelijke toetsen, deels door toetsen uit de methoden.

Al deze gegevens vormen samen het leerlingvolgsysteem en worden bewaard in het kinddossier. In dit dossier worden alle gegevens van onderzoeken, handelingsplannen en verslagen van gesprekken met ouders of externe diensten bewaard. Daarnaast worden rapportgegevens van de diverse jaren aan dit dossier toegevoegd. Dit dossier wordt door elke nieuwe leerkracht geraadpleegd, zodat adequaat ingespeeld kan worden op de specifieke problemen van ieder kind. Ouders kunnen deze gegevens inzien.

De tussenresultaten, en vooral de analyses daarvan door de leerkracht, zijn de basis om het onderwijs af te stemmen. In eerste instantie is de groepsleerkracht daarvoor verantwoordelijk; hij/ zij maakt keuzes in aanbod en instructie. Daarnaast zijn er 'vaste' momenten in het schooljaar waarin de tussenresultaten en analyses daarvan met de intern begeleider wordt besproken. Hierbij wordt er voor langere tijd (ongeveer een half jaar) een plan opgesteld. Dit plan omvat zowel de ontwikkeling op groepsniveau als op leerlingniveau. Dit plan wordt besproken met de intern begeleider en de leerkracht voert deze in de klas uit. Deze besprekingen zijn gepland na de afnames van de cito-toetsen. Tevens is dit het moment dat er zowel tussen intern begeleider en directie wordt gekeken naar de groepsniveaus en schoolniveaus. Bij deze besprekingen worden trends en mogelijke risico's in kaart gebracht. Daarna volgt een bespreking met de leerkrachten over de conclusies. Als laatste stap worden de tussenresultaten besproken in de medezeggenschapsraad.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Schooladviezen 2022-2023

VSO: 0%

VMBO-basis: 5%

VMBO-basis/kader 2,5%

VMBO-kader: 0%

VMBO kader/TL: 0%

VMBO TL: 2,5%

VMBO TL/HAVO: 15%

HAVO: 2,5%

HAVO/VWO: 60%

VWO: 10%

Gymnasium: 10%


We vinden we het erg belangrijk de kinderen op het juiste niveau in te schatten. Wij hechten veel waarde aan de terugkoppeling van het voortgezet onderwijs en monitoren de jaren erna of de adviezen die zijn gegeven kloppen met de vervolg carrière in het voortgezet onderwijs van de kinderen. Wij zien dat de Patioschool goede adviezen geeft ten aanzien van het voortgezet onderwijs en merken dat in het overgrote deel van de gevallen de kinderen daadwerkelijk het diploma behalen dat passend is bij het advies.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

De Patioschool staat voor onderwijs waarin kinderen zichzelf kunnen zijn in relatie tot een ander. Duurzame relaties en onderling respect zijn waarden die daarbij centraal staan.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • respectvol
  • veiligheid
  • met je hart kun je écht zien

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven