Patioschool De Kleine Prins

Weltevreden 8 3731 AL De Bilt

 • Schoffelen in de schooltuintjes
 • Schoolfoto van Patioschool De Kleine Prins
 • Ouders helpen in de heemtuin
 • Papier maché tijdens het expressieuur
 • Schoolfoto van Patioschool De Kleine Prins

Het team

Toelichting van de school

Het personeel is op de volgende wijze ingezet

 • leerkracht groep 1-2
 • leerkracht groep 1-2
 • leerkracht groep 3
 • leerkracht groep 4
 • leerkracht groep 5
 • leerkracht groep 6
 • leerkracht groep 7
 • leerkracht groep 8
 • 4 dagen leerkrachtondersteuner
 • 2 dagen vakleerkracht gym
 • 3 dagen remedial teaching
 • 1 dagdeel plusklas
 • 4 dagen interne begeleiding
 • 5 dagen directeur
 • 5 dagen ambulante medewerkers ivm werkdrukverlaging en ziektevervanging

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

De komende jaren wordt er een landelijk tekort aan leerkrachten verwacht. Op dit moment zien we ook al de effecten in de omgeving De Bilt: tijdens de wintermaanden/ griepgolf is er bijna geen inval te organiseren. De Patioschool zet een deel van haar formatiegelden in om elke dag personeelsleden ambulante taken te laten vervullen. Dit heeft twee effecten:

1. Bij ziekte kan er in bijna 100% van de gevallen een bekende leerkracht voor de klas.

2. Als er geen ziekte is, kan de ambulante leerkracht bijdragen aan invulling van het onderwijs en werkdrukverlichting.

Als er meerdere zieke leerkrachten op één dag zijn, zullen we de kinderen van de betreffende groep over de andere groepen verdelen zodat de lessen toch doorgang kunnen vinden. In het geval dat deze laatste optie niet mogelijk is, zullen we kinderen een dag vrij geven. Ouders worden zo vroeg mogelijk op de hoogte gebracht. Wanneer er sprake is van langdurige ziekte, zal de betreffende groep wisselend door een leerkracht worden opgevangen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De Patioschool werkt met 8 groepen. Hieronder een verdeling van groepen en de daarbij behorende leerkrachten:

groep1/2A:                   ma t/m wo: Nicole de Haard, do en vrij: Bibi van der Ven

groep 1/2B:                  ma t/m vr: Patricia van Poolen

groep 3:                        ma, di, vr Ellen van Nimwegen, wo t/m vr José v Doorn

groep 4:                        ma t/m wo Sandra de Groot, wo, do, vr Loukie Molenaar

groep 5:                        ma, di: Ester Gruteke, wo t/m vr: Bertina van Putten

groep 6:                        ma t/m vr: Roel Koppenol

groep 7:                        ma, di: Esther Uijtdehaage, di t/m vr: Laure Ressang

groep 8:                        ma, di: Nicole van Spellen, wo, do, vr Rob Zwaneveld, 

Remedial Teaching (RT): ma t/m wo: Maartje van der Stroom/ Rochelle de Haas

Plusklas:                       donderdagochtend: Nicole van Spellen

Intern Begeleiding (IB):  di, wo, do: Vivianne Kelder

Leerkracht gymnastiek:  ma, di: Maarten van Brenk

leraarondersteuner:        ma, di, do, vr: Geertje Atema

Directie:                        ma t/m vr: Aram Tonus

ambulante leerkracht:     ma t/m do: Tilja Ansems

conciërge:                      do: René Tammer

De school heeft een vakleerkracht voor de bewegingslessen van groep 3 t/m 8. Deze vakleerkracht verzorgt twee lessen bewegingsonderwijs in de week. Eén les vindt plaats in het HF Witte Centrum (spelles) en één les in de Sporthal aan de Marie Curieweg (materialenles)

Drie perioden per jaar komt er een muziekdocent; meester Alejandro. Deze docent geeft in totaal 12 muzieklessen aan de kinderen.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Op het moment dat kinderen als 4 jarige de school binnenkomen, komt er veel op hen af. Ze moeten wennen aan het dagelijks ritme en de regels die op school zijn. Ook  het leren kennen van andere kinderen en volwassenen vraagt veel van hen. De kinderen moeten zich veilig en vertrouwd voelen in de nieuwe omgeving.

Elke ochtend en middag starten de kleuters in de kring. In de kring wordt gewerkt aan de taalontwikkeling door middel van verhalen, versjes en taalspelletjes. Een deel van de dag wordt er gewerkt met ontwikkelingsmateriaal, zoals puzzels, lotto, bouw- en constructiemateriaal. Ook wordt gewerkt in de verschillende hoeken: het speelhuis, de bouwhoek, het winkeltje, de luisterhoek, de computer en het schilderbord.

Leerinhoud wordt bijna altijd verbonden aan een thema. Thema's als herfst, lente, het lichaam worden al pratend, kijkend, zingend, bewegend en knutselend verkend. Ook komen voorbereidende lees-, schrijf- en rekenactiviteiten aan bod. Er is een lees- en schrijfhoek. De kinderen spelen er met letters, maken onzinwoorden en komen zo spelenderwijs tot de ontdekking dat letters een vaste betekenis hebben. Daarnaast is er vooral aandacht voor het herkennen van klanken en rijmen. Kinderen maken tekeningen voor hun plakboek. De leerkracht schrijft onder de tekening wat het kind erover vertelt. Dit plakboek gaat met het kind mee gedurende zijn schoolloopbaan en geeft zo een mooi overzicht van zijn ontwikkeling. Elke dag wordt ± 45 minuten besteed aan bewegingsonderwijs in de speelzaal of bij lekker weer buiten op het schoolplein.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De kinderen gaan structureel meer uren naar school dan door de wet is voorgeschreven. Het verschil daartussen (marge-uren genoemd) wordt jaarlijks ingezet om studiedagen tijdens lesdagen te organiseren. Op deze studiedagen zijn de leerlingen vrij. De data van deze studiedagen wordt opgenomen in de jaarkalender van de school. Daarnaast worden deze voor de start van het schooljaar vermeld in de nieuwsbrief (pRatio).

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Het ondersteuningsprofiel helpt u bij het kiezen van een juiste basisschool; u krijgt inzicht in de zorg die een school kan bieden, naast de basiszorg.

U vindt dat profiel door te klikken op het SOP (schoolondersteuningsplan) van de school van uw keuze in het kaartje op de website van ZOUT (www.swvzout.nl). In het SOP staat welke ondersteuning en begeleiding de school kan geven aan de leerlingen. Dat is voor u belangrijke informatie als u denkt dat uw kind extra ondersteuning nodig heeft.

Patioschool De Kleine Prins heeft, net als de andere scholen binnen de Stichting Delta gekozen voor het ondersteuningsprofiel van de smalle zorgschool. Binnen dit profiel worden de leerlingen met de meest voorkomende basisondersteuningsbehoeften opgevangen in de school. Voor kinderen met een heel specifieke ondersteuningsbehoefte wordt hulp van buitenaf ingeschakeld of wordt er samen met de ouders gezocht naar een andere school die passend is.

U kunt uw kind aanmelden bij de school die u het beste vindt voor uw kind. Deze school kijkt of zij het onderwijs en de ondersteuning kan geven die uw kind nodig heeft. U kunt daar natuurlijk ook de school naar vragen. Als de school de benodigde ondersteuning niet kan bieden of als daar twijfel over bestaat, kan het SOT (schoolondersteuningsteam) worden ingeschakeld om mee te denken over een eventuele plaatsing. Wanneer de school uiteindelijk beslist dat zij uw kind niet kan plaatsen, moet zij een andere school zoeken voor uw kind. De wet noemt dat ‘de zorgplicht van de school’. Het zoeken van een andere school gebeurt altijd in goed overleg met u. 

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Onderwijs aan het jonge kind krijgt bij ons bijzondere aandacht. We weten hoe jonge kinderen leren en kennen hun ontwikkeling. Dit is de basis van het aanbod aan het jonge kind. Het spel is bij de kleuters veelal het uitgangspunt. De kleuterleerkrachten begeleiden en stimuleren tijdens het spel. Hierdoor wordt het kind uitgedaagd om een stap te zetten in zijn/haar ontwikkeling. De leerdoelen worden in betekenisvolle activiteiten en thema's geïntegreerd.

We maken gebruik van de natuurlijke nieuwsgierigheid en ontdekkingsdrang van jonge kinderen. Activiteiten en spel zijn altijd verbonden aan een thema dat voor de kinderen betekenisvol is. Er is een variatie aan ontwikkelingsmaterialen en speelleermaterialen.

Wij volgen de ontwikkeling van kleuters meer door te observeren dan door te toetsen.  Kinderen worden uitgedaagd om zich te ontwikkelen. We observeren de kinderen om ze in hun ontwikkeling te volgen. 

Observaties worden gebruikt om:

- ons aanbod af te stemmen op de fase van ontwikkeling van het kind.

- kinderen te kunnen blijven uitdagen.

- eventuele zorg met betrekking tot de ontwikkeling te kunnen signaleren.

Ook in groep 3 zijn de kinderen nog ‘jong’. We zorgen voor een goede doorgaande lijn naar groep 3. In groep 3 wordt ook rekening gehouden met de leerkenmerken van het jonge kind. Leren in speelsituaties is bijvoorbeeld onderdeel van het oefenen met rekenen en lezen.

Terug naar boven