Patioschool De Kleine Prins

Weltevreden 8 3731 AL De Bilt

 • Schoffelen in de schooltuintjes
 • Schoolfoto van Patioschool De Kleine Prins
 • Ouders helpen in de heemtuin
 • Papier maché tijdens het expressieuur
 • Schoolfoto van Patioschool De Kleine Prins

Het team

Toelichting van de school

Het personeel is op de volgende wijze ingezet

 • leerkracht(en) groep 1-2A
 • leerkracht(en)groep 1-2B
 • leerkracht(en) groep 3
 • leerkracht(en) groep 4
 • leerkracht(en) groep 5
 • leerkracht(en) groep 6
 • leerkracht(en) groep 7
 • leerkracht(en) groep 8
 • 4 dagen leerkrachtondersteuner
 • 2,5 dagen vakleerkracht gym
 • 3 dagen remedial teaching
 • 1 dagdeel plusklas
 • 4 dagen interne begeleiding
 • 5 dagen directeur
 • 5 dagen ambulante medewerkers ivm werkdrukverlaging en ziektevervanging

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

De komende jaren wordt er een landelijk tekort aan leerkrachten verwacht. Op dit moment zien we ook al de effecten in de omgeving De Bilt: tijdens de wintermaanden/ griepgolf is er bijna geen inval te organiseren. De Patioschool zet een deel van haar formatiegelden in om elke dag personeelsleden ambulante taken te laten vervullen. Dit heeft twee effecten:

1. Bij ziekte kan er in bijna 100% van de gevallen een bekende leerkracht voor de klas.

2. Als er geen ziekte is, kan de ambulante leerkracht bijdragen aan invulling van het onderwijs en werkdrukverlichting.

Als er meerdere zieke leerkrachten op één dag zijn, proberen we een oplossing te vinden door te onderzoeken of er groepen met meerdere personeelsleden zijn die de klas van de zieke collega over kunnen nemen. In het geval dat dit niet mogelijke is, zullen we de kinderen van de betreffende groep over de andere groepen verdelen zodat de lessen toch doorgang kunnen vinden. In het geval dat deze laatste optie niet mogelijk is, zullen we kinderen een dag vrij geven. Mocht het niet mogelijk zijn de kinderen thuis te houden, zullen we in overleg gaan met deze ouders en de (on)mogelijkheden bespreken. Ouders worden zo vroeg mogelijk op de hoogte gebracht. Wanneer er sprake is van langdurige ziekte, zal de betreffende groep wisselend door een leerkracht worden opgevangen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De Patioschool werkt met 8 groepen. Hieronder een verdeling van groepen en de daarbij behorende leerkrachten:

groep1/2A:                   ma t/m wo: Geertje Atema, wo t/m vr: Laura kenter

groep 1/2B:                  ma,di, wo, vr: Patricia van Poolen, do: Tilja Ansems

groep 3:                        ma, di, vr: Ellen van Nimwegen, wo t/m vr: Ester Gruteke

groep 4:                        ma t/m wo: Sandra de Groot, wo t/m vr: Loukie Molenaar

groep 5:                        ma t/m wo: Esther Planje, ma, do, vr: Bertina van Putten

groep 6:                        ma t/m vr: Roel Koppenol

groep 7:                        di, do, vr: Inge Harts, ma, wo: Laure Ressang

groep 8:                        ma, di: Nicole van Spellen, di, wo, do, vr: Arjan Boer 

Remedial Teaching (RT): ma, wo: Maartje van der Stroom, di: Tilja Ansems

Plusklas:                       donderdagochtend: Nicole van Spellen

Intern Begeleiding (IB):  di, wo, do: Vivianne Kelder, wo: Monique Dekker

Leerkracht gymnastiek:  ma, di-ocht, wo: Maarten van Brenk

ambulante leerkracht:     ma, wo: Tilja Ansems

conciërge:                      do: Frank ter Braak

Directie:                        ma t/m vr: Aram Tonus

De school heeft een vakleerkracht voor de bewegingslessen. Deze vakleerkracht verzorgt twee lessen bewegingsonderwijs in de week. Eén les vindt plaats in het HF Witte Centrum (spelles) en één les in de Sporthal aan de Marie Curieweg (materialenles). de kleuters hebben op dinsdagochtend les van deze vakleerkracht in het speellokaal op de Patioschool.

Drie perioden per jaar komt er een muziekdocent; meester Alejandro. Deze docent geeft in totaal 12 muzieklessen aan de kinderen.

Daarnaast komen er regelmatig gastdocenten van bijvoorbeeld het KunstenHuis.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Op het moment dat kinderen als 4 jarige de school binnenkomen, komt er veel op hen af. Ze moeten wennen aan het dagelijks ritme en de regels die op school zijn. Ook  het leren kennen van andere kinderen en volwassenen vraagt veel van hen. De kinderen moeten zich veilig en vertrouwd voelen in de nieuwe omgeving.

Waar niet iedereen stil bij staat, is dat jonge kinderen ontzettend veel leren tijdens spel. In groep 1 en 2 zijn kleuters al volop bezig met de voorbereidingen op lezen, schrijven en rekenen van groep 3. Deze voorbereidende taal- en rekenactiviteiten komen de hele dag aan bod tijdens rollenspel in de themahoek, spel in het algemeen, kringactiviteiten met de hele groep of juist in een klein groepje. Bij de activiteiten die wij aanbieden wordt gewerkt vanuit de verschillende leerlijnen en sluiten wij aan bij de ontwikkelingsfasen van de kinderen. We kijken hierbij naar alle aspecten van het kind en zorgen voor differentiatie. Elk kind is immers uniek en ontwikkelt zich op een eigen tempo.

Om ons onderwijs zo betekenisvol mogelijk te maken voor kinderen en aan te sluiten bij de beleving, leeftijd, niveau en beginsituatie werken we vanuit thema’s. Thema's als herfst, lente, het lichaam worden al pratend, kijkend, zingend, bewegend en knutselend verkend. Omdat kleuters vooral leren door spel, is er concreet materiaal in de klas aanwezig.

Elke ochtend en middag starten de kleuters in de kring. In de kring wordt leeraanbod aangeboden bijvoorbeeld op het gebied van taalontwikkeling door middel van verhalen, versjes en taalspelletjes. Een deel van de dag wordt er gewerkt met ontwikkelingsmateriaal, zoals puzzels, lotto, bouw- en constructiemateriaal. Ook wordt gewerkt in de verschillende hoeken: het speelhuis, de bouwhoek, het winkeltje, de luisterhoek, de computer en het schilderbord. Kinderen maken tekeningen voor hun plakboek. De leerkracht schrijft onder de tekening wat het kind erover vertelt. Dit plakboek gaat met het kind mee gedurende zijn schoolloopbaan en geeft zo een mooi overzicht van zijn ontwikkeling.

Naast het aanleren van specifieke kennis en vaardigheden hechten wij veel waarde aan de sociaal-emotionele ontwikkeling. Hierbij denken we onder andere aan: samen spelen en werken, actief zijn en initiatieven nemen, uiten en vormgeven, zelfstandigheid, redeneren en problemen oplossen en reflecteren. Dit alles vanuit een veilige en rijke leeromgeving.

Voor de motorische ontwikkeling is het belangrijk dat ze veel tijd hebben om te bewegen. Elke dag wordt er minimaal 45 minuten besteed aan bewegingsonderwijs; in de speelzaal met vakleerkracht Maarten of buiten bij de zandbak en waterbaan. Vaak wordt leeraanbod verbonden met beweging. 

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De kinderen gaan structureel meer uren naar school dan door de wet is voorgeschreven. Het verschil daartussen (marge-uren genoemd) wordt jaarlijks ingezet om studiedagen tijdens lesdagen te organiseren. Op deze studiedagen zijn de leerlingen vrij. De data van deze studiedagen wordt opgenomen in de jaarkalender van de school. Daarnaast worden deze voor de start van het schooljaar vermeld in de nieuwsbrief (pRatio).

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Het ondersteuningsprofiel helpt u bij het kiezen van een juiste basisschool; u krijgt inzicht in de zorg die een school kan bieden, naast de basiszorg.

U vindt dat profiel door te klikken op het SOP (schoolondersteuningsplan) van de school van uw keuze in het kaartje op de website van ZOUT (www.swvzout.nl). In het SOP staat welke ondersteuning en begeleiding de school kan geven aan de leerlingen. Dat is voor u belangrijke informatie als u denkt dat uw kind extra ondersteuning nodig heeft.

Patioschool De Kleine Prins heeft, net als de andere scholen binnen de Stichting Delta gekozen voor het ondersteuningsprofiel van de smalle zorgschool. Binnen dit profiel worden de leerlingen met de meest voorkomende basisondersteuningsbehoeften opgevangen in de school. Voor kinderen met een heel specifieke ondersteuningsbehoefte wordt hulp van buitenaf ingeschakeld of wordt er samen met de ouders gezocht naar een andere school die passend is.

U kunt uw kind aanmelden bij de school die u het beste vindt voor uw kind. Deze school kijkt of zij het onderwijs en de ondersteuning kan geven die uw kind nodig heeft. U kunt daar natuurlijk ook de school naar vragen. Als de school de benodigde ondersteuning niet kan bieden of als daar twijfel over bestaat, kan het SOT (schoolondersteuningsteam) worden ingeschakeld om mee te denken over een eventuele plaatsing. Wanneer de school uiteindelijk beslist dat zij uw kind niet kan plaatsen, moet zij een andere school zoeken voor uw kind. De wet noemt dat ‘de zorgplicht van de school’. Het zoeken van een andere school gebeurt altijd in goed overleg met u. 

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

De komende jaren zal de school gebruik blijven maken van de huidige specialisten en ondersteuningsaanbod. Hiermee denken we zeer inclusief onderwijs te kunnen bieden waarbij we de context van de reguliere-school-setting niet uit het oog verliezen.

De komende jaren worden NPO-gelden ingezet voor scholing maar vooral ook voor extra personeel in de school. Deze extra hulp in de klas zorgt voor zowel werkdrukverlichting, maar biedt ook de mogelijkheid kinderen extra te ondersteunen.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Onderwijs aan het jonge kind krijgt bij ons bijzondere aandacht. We weten hoe jonge kinderen leren en kennen hun ontwikkeling. Dit is de basis van het aanbod aan het jonge kind. Het spel is bij de kleuters veelal het uitgangspunt. De kleuterleerkrachten begeleiden en stimuleren tijdens het spel. Hierdoor wordt het kind uitgedaagd om een stap te zetten in zijn/haar ontwikkeling. De leerdoelen worden in betekenisvolle activiteiten en thema's geïntegreerd.

We maken gebruik van de natuurlijke nieuwsgierigheid en ontdekkingsdrang van jonge kinderen. Activiteiten en spel zijn altijd verbonden aan een thema dat voor de kinderen betekenisvol is. Er is een variatie aan ontwikkelingsmaterialen en speelleermaterialen.

Wij volgen de ontwikkeling van kleuters meer door te observeren dan door te toetsen.  Kinderen worden uitgedaagd om zich te ontwikkelen. We observeren de kinderen om ze in hun ontwikkeling te volgen. 

Observaties worden gebruikt om:

- ons aanbod af te stemmen op de fase van ontwikkeling van het kind.

- kinderen te kunnen blijven uitdagen.

- eventuele zorg met betrekking tot de ontwikkeling te kunnen signaleren.

- aanbod van een rijke leeromgeving.

Ook in groep 3 zijn de kinderen nog ‘jong’. We zorgen voor een goede doorgaande lijn naar groep 3. In groep 3 wordt ook rekening gehouden met de leerkenmerken van het jonge kind. Leren in speelsituaties is bijvoorbeeld onderdeel van het oefenen met rekenen en lezen.

Terug naar boven