Patioschool De Kleine Prins

Weltevreden 8 3731 AL De Bilt

  • Schoffelen in de schooltuintjes
  • Schoolfoto van Patioschool De Kleine Prins
  • Ouders helpen in de heemtuin
  • Papier maché tijdens het expressieuur
  • Schoolfoto van Patioschool De Kleine Prins

In het kort

Toelichting van de school

Ons onderwijs wordt geïnspireerd door het boekje “De Kleine Prins” van de schrijver Antoine de Saint-Exupéry. De verantwoordelijkheid die de Kleine Prins neemt voor dingen om hem heen en de zorg die hij eraan besteedt, willen we graag aan kinderen meegeven.

“Alleen met het hart kun je goed zien.”, zei de vos tegen de Kleine Prins. Deze zin uit het boekje “De Kleine Prins” is ons uit het hart gegrepen en geeft aan waarvoor we willen staan.

Belangrijke uitgangspunten van de Patioschool

Patioschool “De kleine Prins” heeft bewust gekozen voor ± 200 kinderen verdeeld over 8 groepen. We willen een school zijn waar kinderen, leerkrachten en ouders elkaar kennen en zich thuis voelen in een veilige en vertrouwde omgeving.

De ontwikkeling en het eigene van het kind staan centraal. We houden bewust rekening met de verschillen tussen kinderen. Samen werken en samen leren is belangrijk in ons onderwijs. Groepsoverstijgend onderwijs neemt hierbij een belangrijke plaats in, zoals bij het expressieuur, het techniek circuit, het werken in de schooltuintjes, het koffieconcert en de maandfeesten. Creativiteit in denken en doen door het zoeken naar eigen oplossingen voor problemen. Leren is een actief gebeuren: zelf dingen doen en zo nieuwe dingen ontdekken.

De school heeft een uitgebreide zorgstructuur om zo goed mogelijk zorg op maat te kunnen bieden maar altijd in de context van de klas of groep. Daarbij hoort ook een plusgroep en remedial teaching. We willen kinderen (mede) verantwoordelijk laten zijn voor hun eigen leren door de kinderen zelf keuzes te laten maken bijvoorbeeld bij het zelfstandig werken. Vanuit onze katholieke achtergrond is ruim aandacht voor respect, normen en waarden. Ouderparticipatio: ouders worden actief betrokken bij het schoolgebeuren. Continurooster: de school heeft aaneengesloten schooltijden.

U bent van harte welkom voor een bezoek aan Patioschool “ De Kleine Prins”.

Aram Tonus, directeur

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • ontwikkeling
  • creativiteit
  • samenwerken en verbondenheid
  • eigenheid
  • verantwoordelijkheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op de Patioschool wordt er met 8 jaargroepen gewerkt. De kleutergroepen zijn heterogene groepen met kinderen uit groep 1 en 2. In de loop van het schooljaar komen daar kinderen die 4 jaar worden bij (groep 0). De kinderen die zes weken voor de zomervakantie vier jaar worden, starten het schooljaar daarna.

De groepen 3 t/m 8 zijn homogene groepen.

We vinden het belangrijk om ons kleinschalige karakter te bewaren en streven er dan ook naar om op onze school met 8 groepen te werken en groepen te organiseren waarin tussen de 25 en 30 leerlingen zitten. De groepen zijn dan dusdanig groot dat er ruimte is voor individuele aandacht.

Proces van aanmelding

Na het lezen van de informatie over de school op onze website, kunt u bellen om een afspraak te maken voor een bezoek aan de school. Tijdens dit gesprek vertelt de directie over de visie, werkwijze, zorgstructuur en uitgangspunten van de school en kunnen vragen van ouders worden beantwoord. Aansluitend is er een rondleiding door de school waardoor u, als nieuwe ouder, de school kunt zien als deze in bedrijf is en sfeer kunt proeven. Aan het einde van dit gesprek ontvangt u een aanmeldformulier.

Na het bezoek en gesprek kan uw kind aangemeld worden. De toelating gebeurt op volgorde van aanmelding. Na de aanmelding ontvangt u bericht van Stichting Delta De Bilt of uw kind is ingeschreven, op de wachtlijst wordt geplaatst of anders.

Ongeveer twee maanden voor de vierde verjaardag van een kind maakt de leerkracht met de ouders afspraken om vijf dagdelen te komen wennen. Tevens ontvangen de ouders dan een intakeformulier. Is uw kind eenmaal 4 jaar, dan mag het 'echt' naar school. Als de leerling een paar weken op school is, wordt dit intakeformulier samen met de ouders besproken. Ook wordt er uitgewisseld hoe de start op school is verlopen. De kinderen die zes weken voor de zomervakantie vier jaar worden, starten in het volgende schooljaar. In de laatste week voor de zomervakantie mogen deze kinderen een keer komen wennen aan hun nieuwe groep. 

Als een nieuwe leerling op school start, is niet alleen voor het kind alles nieuw maar ook voor de ouders begint een nieuwe fase. In het begin is het wennen. Het kost natuurlijk tijd voordat ieder zich helemaal thuis voelt in de school maar onze ervaring leert dat na een paar weken de kinderen zich helemaal thuis voelen op de Patioschool. Naast het halen en brengen van het kind zijn de pleinpiket-momenten geschikte momenten om kennis te maken met andere ouders.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
206
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven