Dr. J. Botkeskoalle

Badhúswei 31c 9104 DX Damwâld

  • Wij zijn gecertificeerde 3TS school. We geven in alle groepen les in Engels, Fries en Nederlands.
  • Samen dansen en vieren zorgen voor plezier, verbinding en brede ontwikkeling!
  • We zijn een vreedzame school; iedereen is anders, we hebben hart voor elkaar en dragen allemaal een steentje bij.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Als gevolg van de coronacrisis is de centrale eindtoets in schooljaar 2019-2020 niet afgenomen. Verwijzing heeft plaatsgevonden op basis van het Friese Plaatsingswijzer en het advies van de school, in het bijzonder de leerkracht en het zorgteam. 

Vanaf schooljaar 2020-2021 maken de schoolverlatende leerlingen de eindtoets Route 8. 

Het gemiddelde over de afgelopen 3 jaren laat een prima score zien. 

De Botkeskoalle scoort beter vergeleken met vergelijkbare scholen (dezelfde schoolweging) en ruim boven de inspectienorm. Hoge verwachtingen, onderwijs aansluitend bij de onderwijsbehoeften en goede lessen zorgen voor dit resultaat. 

 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023/2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De tussenresultaten worden gemeten aan de hand van CITO LOVS Midden- en Eindtoetsen (Leerling in Beeld), geanalyseerd door de leerkracht, en besproken met de intern begeleider tijdens de groepsbespreking. Daarna worden de resultaten besproken in de werkgroep Kwaliteit en beleid(directie, ib-er, boven- en onderbouwcoördinator) aangevuld met de reken- en taalcoördinator. En volgt een terugkoppeling naar het team met evt. acties op de diverse niveaus. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Wij vinden we dat we met de uitslag van de centrale eindtoets (Route 8), het advies van de leerkracht, de Drempeltest en de Fries Plaatsingswijzer de cirkel rond hebben om tot het meest optimale advies voor het vervolgonderwijs voor het kind kunnen komen. Om deze reden hebben we gekozen voor de digitale adaptieve eindtoets Route 8. Dit past in de visie van onze school. Sinds dit jaar mogen leerlingen met een IQ onder 75 uitgesloten worden van deelname aan de toets. Achteraf deze leerlingen uit de uitslag verwijderen is niet meer toegestaan

De uitstroom naar het voortgezet onderwijs in 2021-2022

VMBO BB: 1 leerling

VMBO B MET LWO: 2 leerlingen

VMBO BB/KB: 1 leerling

VMBO KB: 1 leerling

VMBO KB-TL: 1 leerling

VMBO TL: 7 leerlingen

VMBO TL/HAVO: 1 leerling

HAVO: 3 leerlingen

HAVO/VWO: 2 leerlingen

Totaal 19 leerlingen

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Wij zijn een Vreedzame School. We willen met dit programma kinderen verantwoordelijk maken voor hun gedrag. Samen, democratisch, worden regels en afspraken gemaakt. Leerlingen spreken elkaar aan op een correcte wijze. Door middel van mediatie leren de kinderen conflicten op te lossen. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Veiligheid
  • Zelfstandigheid
  • Eigen verantwoordelijkheid

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In 2016 heeft de Onderwijsinspectie onze school bezocht en alle indicatoren als voldoende beoordeeld.


Terug naar boven