CBS De Sprankeling

Badhúswei 31d 9104 DX Damwâld

  • Ter gelegenheid van het afscheid van de eerste directeur werd een kunstwerk, gemaakt door alle kinderen van de school, onthuld.
  • Schoolfoto van CBS De Sprankeling
  • Schoolfoto van CBS De Sprankeling
  • Schoolfoto van CBS De Sprankeling

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Wij houden de vorderingen van uw kind regelmatig bij. We beoordelen mondeling en schriftelijk werk en de kinderen worden in verschillende situaties geobserveerd. In hogere groepen worden ook cijfers gegeven. Om de ontwikkeling goed te kunnen volgen wordt als extra hulpmiddel van een leerlingvolgsysteem gebruik gemaakt. Op deze manier hopen wij een totaalbeeld van de kinderen te krijgen om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de behoeften van elk individueel kind. Vanaf groep 1 worden vorderingen op het gebied van taal, lezen en rekenen enkele keren per jaar getoetst met landelijke genormeerde toetsen van het Cito-LVS. We vergelijken de ontwikkeling van de kinderen met het landelijk gemiddelde. In groep 8 wordt de (verplichte) Eind­toets afgenomen. Afgelopen jaar was dit de IEP-toets.  

De toetsresultaten en trendanalyses worden door  de intern begeleider met de teamleden besproken en kunnen aanleiding zijn om kinderen extra hulp te bieden. Ook kan het voorkomen dat een hele groep landelijk gezien beneden het landelijk gemiddelde scoort. Dit wordt op teamniveau besproken en er worden maatregelen getroffen om dit onderdeel op schoolniveau te verbeteren. Met de ouders worden de ontwikkeling van hun kind op de rapportenavonden besproken.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De resultaten van de IEP-toets zijn boven het landelijk gemiddelde. Dit is volgens verwachting.

Dit advies voor plaatsing in het VO is tot stand gekomen in overleg met de ouders en is gebaseerd op de resultaten uit de plaatsingswijzer.

Daarnaast zijn zelfvertrouwen, leermotivatie en zelfstandigheid, factoren die doorslaggevend zijn voor de uiteindelijke plaatsing.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Voor ons is belangrijk dat:

  • Wij kinderen helpen in de ontwikkeling van een bewuste levenshouding, met respect voor de ideeën en overtuigingen van anderen.
  • We de kinderen leren omgaan met verschillen en met respect voor de ander.
  • Kinderen leren zoveel mogelijk zelfstandig beslissingen te nemen en verantwoordelijk te zijn voor hun eigen handelen.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • je mag er zijn
  • Zelfvertrouwen
  • Veiligheid en vertrouwen

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De meest recente beoordeling komt voort uit een audit. Deze audit is uitgevoerd door een externe partij.

In de bijlage treft u het verslag met de bevindingen aan.

Terug naar boven