CBS De Sprankeling

Badhúswei 31d 9104 DX Damwâld

  • Ter gelegenheid van het afscheid van de eerste directeur werd een kunstwerk, gemaakt door alle kinderen van de school, onthuld.
  • Schoolfoto van CBS De Sprankeling
  • Schoolfoto van CBS De Sprankeling
  • Schoolfoto van CBS De Sprankeling

Het team

Toelichting van de school

De Sprankeling heeft een jong en enthousiast schoolteam en bestaat naast een intern begeleider (kwaliteitszorgmedewerker) en de directeur uit 26 leerkrachten en 5 onderwijsassistenten. Er is veel expertise in de school en door de omvang van de school en de expertise van de medewerkers is het mogelijk wat extra's te bieden. Er is aandacht voor meerkunners en hoogbegaafdheid. Extra begeleiding vindt plaats in goed overleg met de ouders. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij ziekteverlof of ander verlof van de leerkracht wordt er een vervanger gezocht. We maken gebruik van een vervangerspool. Veelal worden de groepen opgevangen door andere teamleden. Mocht er geen vervanging te vinden zijn, dan kan in het uiterste geval, ouders gevraagd worden hun kind een dag thuis op te vangen. Ouders ontvangen hierover tijdig bericht.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Eén van de kernwaarden van onze school is beweging. Er is veel aandacht voor beweging. De sporthal is in hetzelfde gebouw en vakleerkrachten verzorgen de gymlessen.

Voor lessen kunst en cultuur werken we samen met een kunstenaar. Zij verzorgt lessen kunst en cultuur in een eigen lokaal. In dit lokaal worden ook lessen Wetenschap en techniek aangeboden aan de groepen 5 t/m 8.

Een vakleerkracht geeft muzieklessen in verschillende groepen. We doen mee aan projecten van muziekschool De Wâldsang en we hebben een eigen kinderkoor.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

We stemmen ons onderwijs zoveel mogelijk af op de onderwijsbehoefte en ontwikkeling van de leerlingen. In onze lessen krijgt dit vorm door aandacht voor de vlotter lerende leerling (je mag versnellen en verbreden) en de leerling die wat meer tijd nodig heeft (we leggen je alvast uit wat we gaan doen of we geven je meer tijd om te oefenen).  Kinderen met leer- en gedragsproblemen krijgen zoveel mogelijk aangepaste begeleiding in de school. 

Leerlingen die meer uitdaging nodig hebben kunnen vanaf groep 5 meedraaien in de plusgroep. Deze leerlingen worden volgens een vaststaande procedure in kaart gebracht. 

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Ons streven naar (nog) betere begeleiding van onze leerlingen is een continu proces. Binnen de school werken we als team goed samen met elkaar. Dat is de basis voor verbetering. We blijven goed op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen door mee te doen aan nascholingstrajecten. Binnen de vereniging zijn leernetwerken. Alle IB-ers (kwaliteitszorgcoördinatoren) spreken elkaar in ieder geval maandelijks om te overleggen over de actuele ontwikkelingen en leerlingenzorg.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

In Damwâld is regelmatig contact met de werkgroep Taal van de gemeente. In deze werkgroep hebben de bibliotheekdienst, de kinderopvang/peuteropvang Kids First, de GGD en vertegenwoordigers van het basisonderwijs zitting. Er worden studiemomenten georganiseerd voor de medewerkers van de vroeg-en voorschoolse voorzieningen. Daarnaast is er een aantal keren per jaar contact tussen peuteropvang en basisschoolleerkrachten.

Terug naar boven