Christelijke Dominee Cazemierschool

G.W. Spiegelstraat 4 7722 ST Dalfsen

Schoolfoto van Christelijke Dominee Cazemierschool

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Wereldoriënterend
  • Ervaringsgericht
  • Ontwikkelingsgericht
  • Zinzoekend
  • Coöperatief

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Aanmelden

Wij maken heel graag kennis met nieuwe kinderen en ouders. Via de directeur van de school, Linda Pereboom, kan een afspraak gemaakt worden voor een rondleiding (directie@cazemierschool.nl)

Het aanmeldbeleid is te vinden op de website van de school. Samenvattend worden de volgende stappen doorlopen:

Aanmelding voor groep 1

1. Ouders vragen informatie aan over de school via de directeur en maken een afspraak voor een rondleiding.

2. Er vindt een rondleiding plaats, bij voorkeur met het kind, waarbij kennis gemaakt kan worden met de school. Er vindt een persoonlijk gesprek plaats waarin alle ruimte is voor vragen.

3. Er wordt een inschrijfformulier ingevuld en ingeleverd op school. Hierna heeft de school 6 weken de tijd om te besluiten of het kind daadwerkelijk kan instromen op de Cazemierschool (zie aanmeldprocedure).

4. De directeur neemt contact op om te laten weten dat de aanmelding goed is ontvangen. Ouders krijgen een intakeformulier toegestuurd (ongeveer 3 maanden voordat het kind 4 jaar wordt). Indien er sprake is van twijfel of er voldaan kan worden aan de onderwijsbehoeften van het kind, doen we een versnelde intake met de intern begeleider. 

5. De intern begeleider of stamgroepleider van de Vlindertuin neemt contact op met de ouders. Er wordt een intakegesprek gepland. 

6. Het intakegesprek vindt plaats met de stamgroepleider. In dit gesprek bespreken we het intakeformulier en kunnen vragen worden gesteld. 

7. Er worden wenmomenten afgesproken (3 dagdelen voordat het kind 4 jaar wordt)

8. Het kind komt wennen.

9. De dag nadat het kind vier jaar wordt start hij/zij in de Vlindertuin. 

10. In het eerste jaar zal de stamgroepleider op huisbezoek komen om het kind nog beter te leren kennen.

Aanmelding voor zij-instroom

Het aanmelden voor zij-instroom kinderen (verhuizen of wisselen van basisschool) verloopt anders dan bovenstaand schema. Het gaat hierbij om maatwerk, niet elke aanmelding vraagt dezelfde route. Overweegt u een basisschoolwissel? Neem dan contact op met de directeur, Linda Pereboom, via directie@cazemierschool.nl  

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
85
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven