obs Burgemeester Wessels Boer

Molenwijk 4 7751 CG Dalen

Schoolfoto van obs Burgemeester Wessels Boer

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Alle 29 leerlingen hebben de eindtoets Route 8 gemaakt. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Op de BWB volgen we de leerlingen op verschillende wijzen. De leerkrachten observeren leerlingen tijdens de lessen. Kinderen worden getoetst met de toetsen die bij de methode horen. Dit laat zien of kinderen kunnen toepassen wat ze het afgelopen blok of thema hebben geleerd. Daarnaast maken we gebruik van de Cito toetsen. Met deze toetsen kunnen we zien of kinderen dat wat ze geleerd hebben ook kunnen toepassen in andere situaties. 

Toetsen
Twee keer per jaar nemen we de Citotoetsen voor Begrijpend Lezen, Rekenen, Technisch Lezen en Taalverzorging (Spelling, Leestekens) af. De resultaten worden geanalyseerd. Op basis daarvan worden er evt. aanpassingen in de aanpak en/of het aanbod gedaan. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Op basis van de ontwikkeling van de kinderen ontvangen de kinderen in groep 7 een eerste voorlopig advies. Na Cito B8 toets wordt het advies, in afstemming met ouders, evt. bijgesteld. De leerkracht van groep 8 geeft advies op basis van de plaatsingswijzer. Omdat een kind voor ons meer is dan alleen de resultaten op de genoemde vakken, kijken we bij het advies ook naar de gehele ontwikkeling van de kinderen. Begin februari maken de kinderen de doorstroomtoets en worden de leerlingen aangemeld voor het voortgezet onderwijs. Wijkt het advies van de eindtoets af van het advies vanuit school, dan vindt er een extra gesprek plaats. Valt de uitslag van de doorstroomtoets hoger uit dan het gegeven advies dan kan het advies aangepast worden. Mochten ouders bezwaar hebben tegen het advies van de school dan kan er contact opgenomen worden met het samenwerkingsverband van het voortgezet onderwijs. De aanmelding wordt gezamenlijk door ouders en de school verzorgd.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Kinderen leren en ontwikkelen vaardigheden, die nodig zijn om in allerlei situaties op een goede manier met anderen om te gaan en bij te dragen aan de samenleving. Dit zijn vaardigheden zoals samenwerken, conflicten oplossen en zelfredzaamheid. Sociale vaardigheden dragen daarmee bij aan een positief en sociaal veilig klimaat op school, een pestvrije leeromgeving, het verbeteren van de leerprestaties en de ontwikkeling van burgerschap. 

Het welbevinden van onze leerlingen op school, de sfeer in de klas en in de school vinden wij als team heel erg belangrijk. Om een positieve bijdrage te leveren aan het pedagogisch klimaat en de sociaal- emotionele ontwikkeling van onze leerlingen maken we gebruik van de methodiek van het Kanjerinstituut. De BWB-school is een Kanjerschool. Jaarlijks wordt de bijbehorende werkwijze weer opgefrist. De Kanjertraining heeft als doel dat een kind positief over zichzelf en anderen leert denken. De pijlers waarop de Kanjertraining is gebouwd, zijn:

  • We vertrouwen elkaar
  • We helpen elkaar
  • We werken samen
  • We hebben plezier
  • We doen mee

We vinden het heel belangrijk dat ieder kind zich veilig en thuis voelt op onze school. Pas dan kan het zich goed ontwikkelen. Als school nemen we het pesten serieus, omdat ieder kind recht heeft op veiligheid. Ook ouders/verzorgers hebben recht op de veiligheid van hun kind. Pesten komt helaas overal en altijd voor. Wanneer een kind last heeft van pestgedrag lossen we het pestprobleem samen op; de pester, de gepeste, de ouders/verzorgers, de groep en de leerkrachten worden erbij betrokken.Bij vermeend pestgedrag verwachten we dat de ouders/verzorgers de leerkracht hierover inlichten. De leerkracht onderzoekt het probleem en gaat met alle betrokken partijen het pesten aanpakken. Hierbij worden de stappen gehanteerd die staan beschreven in het anti-pestprotocol. Hierbij hanteren wij het vastgestelde Kanjer beleidsplan en het anti- pestprotocol.  

Conflicten tussen kinderen onderling of tussen kind en leerkracht proberen we te vermijden. Indien er toch sprake is geweest van een conflict, dan stelt de leerkracht de ouders/verzorgers hiervan op de hoogte. Indien deze informatie alleen niet voldoende is, dan kan er een gesprek volgen met ouders/verzorgers en/of het kind. Samen worden er afspraken gemaakt en deze afspraken worden ook vastgelegd. Als het gaat om duidelijk grensoverschrijdend gedrag bij herhaling, dan kan de directie de ouders/verzorgers verzoeken om hun kind op te halen van school. Herhaalt dergelijk gedrag zich, dan kan de school overgaan tot schorsing (zie elders in deze schoolgids).

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • goede, sociale omgang
  • besef van jezelf en de ander
  • veerkracht

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Schooljaar 2023-2024 wordt de school bezocht door de Onderwijsinspectie en vindt er een kwaliteitsonderzoek plaats. 

Terug naar boven