Christelijke basisschool De Ark

't Caphorst 2 7688 RK Daarle

  • Een plein met onze boot "De Ark", veel groen en volop speelruimte !
  • Hinkelen, schaken, dammen of lekker keuvelen onder de bomen.
  • Klimmen en klauteren en ..... zoef naar beneden.
  • Peuterspeelzaal Ukkie-pukkie en BSO COSMO zijn medebewoners van onze Ark.
  • Ook de openbare bibliotheek huist in ons gebouw.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De scores op de eindtoets basisonderwijs laten een vrij constant beeld zien.
We scoren op deze eindtoets jaarlijks rond het landelijk gemiddelde.

Wat we bij De Ark ook heel belangrijk vinden, is wat de eindtoets níet meet: o.a. flexibiliteit, omdenken, motivatie, creativiteit, nieuwsgierigheid, samenwerking, betrouwbaarheid, verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid en inzet.

Allemaal eigenschappen / vaardigheden die niet in cijfers worden uitgedrukt, maar die zó belangrijk zijn!

En als we kijken naar de inzet die onze leerlingen hebben geleverd, kunnen we niet anders dan tevreden zijn. Ze hebben allemaal naar hun vermogen gepresteerd!

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Na elke toetsperiode analyseren de leerkrachten de resultaten van de leerlingen en de groep. De groepsplannen worden opgesteld n.a.v. de resultaten en de analyse van de niet-methode gebonden toetsen en de resultaten van de methode gebonden toetsen. Op schoolniveau bespreken we de resultaten en maken indien nodig een plan van aanpak. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Bij het bepalen van het advies kijken we nauwkeurig naar de hoogte van de scores en de ontwikkeling door de jaren heen. Daarbij nemen we ook mee hoe de leerling tot die scores is gekomen want motivatie, inzet, werkhouding spelen hierbij een belangrijke rol. Het advies wordt grondig met ouder(s)/verzorger(s) besproken. De eindtoets zelf is bijna altijd een bevestiging van het advies.

De meeste leerlingen stromen door naar het vervolgonderwijs in Nijverdal, Vroomshoop, Vriezenveen, Wierden en Almelo.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

We willen onze leerlingen zo veel mogelijk kansen geven om zich te ontwikkelen als mens waarbij zij hun talenten mogen ontdekken, zodat zij als gelukkig (mede) mens de wereld tegemoet kunnen treden. De christelijke levensovertuiging is daarbij onze leidraad.

“Wij zorgen als school voor een uitdagende en veilige leeromgeving, waarin een ieder zich geaccepteerd voelt, zich optimaal kan ontplooien en waar op een positieve wijze wordt geleerd en geleefd .” Deze optimale leeromgeving houdt o.a. in dat:

·         een kind mag fouten maken.

·         leerkrachten leren het beste te halen uit elk kind.

·         zelfstandigheid en verantwoordelijkheid stimuleren en te vertrouwen zijn: we zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen.

·         ouders/verzorgers bondgenoot zijn als het gaat om de groei van hun kind.

·         ouders/verzorgers medeverantwoordelijk zijn en met respect en waardering omgaan met de school.    

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Veilige basis
  • Talenten ontwikkelen
  • Samenleven

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De inspectieverslagen van de afgelopen jaren laten een positief resultaat zien.

De school voldoet aan de voorwaarden door de inspectie gesteld.

Alle indicatoren zijn op niveau !

Terug naar boven