De Kaardebol

Poelslaan 2a 4102 KN Culemborg

Schoolfoto van De Kaardebol

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

De Kaardebol is aangesloten bij een vervangingspool (IPPON). Bij verlof van leerkrachten wordt als eerste een verzoek voor een invalkracht bij IPPON ingediend. Mocht er geen invalkracht beschikbaar zijn, dan wordt er binnen de school gekeken hoe we dit kunnen oplossen. Bijvoorbeeld door de groep op te delen.

 

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Het onderwijs taal, lezen en rekenen bieden wij aan tijdens de ochtenduren in de eigen groep. Er wordt instructie gegeven volgens het EDI-model. EDI staat voor: Expliciete Directe Instructie. Het is een bewezen aanpak om de leseffectiviteit te verhogen en te zorgen voor succeservaringen en betere leerprestaties bij leerlingen.
EDI geeft de leerkracht het gereedschap om met alle leerlingen de leerdoelen te bereiken. Door kwalitatief goede instructie en leerlingen actief te betrekken bij de inhoud van de les, wordt er een zeer grote mate van betrokkenheid gerealiseerd, nemen de gedragsproblemen af en de leerwinst toe. 

Tevens werken wij met wisbordjes aan het begin van de dag en tijdens de lessen. Aan het begin van de dag herhalen we in een het wisbordkwartiertje geleerde stof en tijdens de les wordt het gebruikt, zodat de betrokkenheid hoog blijft.

Na een aantal instructie- en inoefenweken volgt er een methode toets over dat specifieke stukje leerstof. Aan de hand van het toets resultaat volgt extra uitleg , oefenen en uitdaging.

In de middag werken we meestal vanuit thema's. Aardrijkskunde, geschiedenis, natuur/techniek en de creatieve vakken bieden we in samenhang aan. Op deze manier krijgt de leerstof meer betekenis voor kinderen en proberen we hen te prikkelen om hen net dat stapje verder te laten zetten. Ieder thema duurt ongeveer 8 weken, waardoor kinderen de ruimte krijgen om tot meer diepgang te komen. Zo wordt leren pas een echt feest!

Onderwerpen als leren samenwerken, leren van elkaar en verantwoordelijkheid voor elkaar leren nemen spelen bij thematisch werken een belangrijke rol. De leerkracht bewaakt de kerndoelen, stimuleert en begeleidt het leren, biedt lesstof aan die bij de ontwikkeling van dat moment past en zorgt voor een veilig leer- en leefklimaat. Onze school is een lerende organisatie. Vanuit vertrouwen leren we van en met elkaar, dit geldt voor leerkrachten en kinderen.

Wij vinden het belangrijk om onze kinderen al op vroege leeftijd (aanvankelijk spelenderwijs) met Engels vertrouwd te maken. Bovendien heeft onderzoek aangetoond dat het aanleren van een tweede taal in de vroege jeugd goed is voor de taalontwikkeling. Hoe eerder en beter je een taal beheerst, des te meer gemak heb je ervan in onze steeds internationaler wordende maatschappij. Het vak Engels wordt op De Kaardebol gegeven in de groepen 1 t/m 8.

Wij gebruiken Chromebooks om lesstof te oefenen, om informatie op te zoeken en om samen te werken.
Tijdens thematisch werken hebben we internet nodig om onze vragen te beantwoorden. En om samen een presentatie voor te bereiden kunnen we bestanden delen en er samen in werken.
Behalve dat we ICT gebruiken, krijgen onze leerlingen er ook les in. We leren de kinderen hoe Word en PowerPoint werkt en maken de leerlingen bewust van goed internet gebruik: mediawijsheid en informatievaardigheid.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Vier- en vijfjarigen leren vooral tijdens hun spel. Wij zorgen voor veel materiaal, waarvan de jongste leerlingen kunnen leren. Door veel met de leerlingen te praten wordt de woordenschat vergroot en leren zij zich goed uit te drukken. Er wordt gewerkt vanuit thema's die aansluiten bij de belevingswereld van de jonge kinderen. Binnen de thema's wordt uitgebreid aandacht besteed aan de taal- en rekenontwikkeling. Ook de motorische, sociaal-emotionele en kunstzinnige ontwikkeling komen aan bod. De leerlingen krijgen het onderwijsaanbod aangeboden in kleine instructiegroepen, klassikaal en/of individueel. In ons eigen speellokaal krijgen de leerlingen bewegingsonderwijs.

 

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Vanaf groep 3 t/m groep 8 wordt gewerkt vanuit onderwijsmethodes als Veilig Leren Lezen, Nieuw Nederlands Junior (Taal en spelling), Getal en Ruimte Junior, Estafette, Nieuwsbegrip en Groove Me.
In de ochtend worden de vakken taal/lezen en rekenen aangeboden. In de middag wordt thematisch onderwijs geboden en is er meer tijd voor andere vakken als verkeer, burgerschap, wereldoriëntatie, natuur en techniek en de creatieve vakken (muziek, handvaardigheid, dans, drama en tekenen). Er worden per schooljaar vijf thema's gepland.

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Onze leerlingen zijn allemaal verschillend van elkaar. Zij krijgen bij ons de mogelijkheid om zich in eigen tempo en passend bij de eigen begaafdheid te ontwikkelen. Daarbij vinden wij het belangrijk dat zij voortdurend worden uitgedaagd om tot betere leerresultaten komen, zodat elke leerling kan laten zien wat hij/zij in zijn/haar mars heeft. Leerlingen die, om wat voor reden dan ook, meer moeite hebben met de lesstof worden extra begeleid. De meer- en hoogbegaafde leerlingen krijgen eveneens een op hun niveau afgestemd aanbod.

In onze school bieden wij onze leerlingen basisondersteuning. Deze is erop gericht dat elke leerling zich in een ononderbroken proces kan ontwikkelen en daarbij de kerndoelen van het basisonderwijs behaalt. Basisondersteuning bestaat uit het onderwijsprogramma dat wij voor de leerlingen verzorgen, inclusief de daarmee samenhangende ondersteuning. Concreet houdt dit in dat de groepsleerkracht in samenwerking met de andere leden van het schoolteam onderwijs en ondersteuning geeft aan een groep leerlingen.

Wij bieden onze leerlingen drie typen ondersteuning aan:  

Basisarrangement: Dit is het (standaard) onderwijsprogramma dat elke leerling in de groep volgt, inclusief de daarmee samenhangende ondersteuning. Voor de meeste leerlingen (75%) is het basisarrangement voldoende om de kerndoelen van het basisonderwijs te behalen. 

Intensief basisarrangement: Dit arrangement is bedoeld voor de leerlingen die niet genoeg hebben aan het basisarrangement. Deze leerlingen hebben specifieke onderwijsbehoeften en daarmee samenhangende intensieve ondersteuning nodig om het minimum niveau van de basisschool te kunnen behalen. Het intensieve arrangement omvat de ondersteuning die de betreffende leerlingen krijgen, aanvullend op het basisarrangement. Bij de inhoudelijke vormgeving van het intensief arrangement zet de leerkracht specialistische expertise en programma’s in.  

Verdiept basisarrangement: Dit arrangement is bedoeld voor de leerlingen die te weinig hebben aan het basisarrangement, omdat zij meer aan kunnen. Bij de inhoudelijke vormgeving van het verdiept basisarrangement zetten onze leerkrachten specialistische expertise en programma’s in.   

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven