Protestants Christelijke Basisschool Oranje Nassau

Zijderupsvlinderlaan 8 4105 TC Culemborg

Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool Oranje Nassau

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

ONZE VISIE OP ONDERWIJSKWALITEIT, 

Ons onderwijs richt zich op de ontplooiing van de persoonlijkheid van uw kind. Het gaat hierbij niet alleen om de verstandelijke, maar ook om de sociaal-emotionele ontwikkeling van ieder kind. In de opzet van onze rapporten ziet u terug hoe belangrijk wij dit vinden. Twee keer per jaar ontvangt uw kind een rapport, daarnaast krijgt u één keer een mondelinge rapportage.    

De resultaten van ons onderwijs worden bepaald door de capaciteiten van uw kind, de kwaliteit van het onderwijs en de thuissituatie. Dat betekent dat kinderen niet voortdurend met elkaar vergeleken kunnen en mogen worden. Waar het ons om gaat, is dat we het hoogst bereikbare uit ieder kind halen. We zijn ons ervan bewust dat dit per kind verschilt.  

Aansluiting voortgezet onderwijs

Belangrijker dan uitslagen is volgens ons een goede aansluiting (straks) van het voortgezet onderwijs op de vermogens van uw kind. Wij denken dat de kwaliteit van ons onderwijs voor een groot deel wordt bepaald door de juistheid van deze keuze. Blijkt deze keuze na verloop van tijd juist te zijn, dan mogen we spreken over een goed resultaat van ons onderwijs.  

Aandachtspunt bij vergelijkingen

Er zijn diverse instrumenten waarmee de kwaliteit van het onderwijs gemeten kan worden. Het is echter moeilijk om hiervoor een objectieve maatstaf te vinden; zeker als men de uitkomsten van de metingen wil gebruiken om verschillende scholen met elkaar te vergelijken. Niet iedere school heeft dezelfde kwaliteit van 'instroom' van leerlingen. Wat zegt een getal dat de kwaliteit van 'uitstroom' weergeeft over de kwaliteit van het in de loop der jaren gegeven onderwijs?  

Cito-scores

Omdat tot nu toe geen metingen gedaan worden van de kwaliteit van 'instroom', moeten wij hier volstaan met het geven van Cito-scores van groep 8, gerelateerd aan de zogenaamde wegingsfactoren. Deze factoren zijn wettelijk bepaald en afhankelijk van de opleiding en herkomst van de ouders van een kind en de gezinssituatie. Het landelijk gemiddelde ligt ieder jaar rond de 535, terwijl het bereik van de scores van de individuele leerling loopt van 501 tot 550. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Iedere school is vanuit de inspectie verplicht op structurele en systematische wijze de vorderingen van de kinderen in kaart te brengen. De inspectie geeft niet aan welke toetsen dit moeten zijn en in welke frequentie deze toetsen moeten worden afgenomen. De inspecteur wil wel zien dat de kinderen goed in beeld zijn (leerlingvolgsysteem).

Wat gebruikt de ONS?

In de groepen 1 en 2 gebruiken wij het observatiesysteem vanuit het Digikeuzebord om onze kleuters goed in kaart te brengen, aangevuld met de risicoscreening beginnende geletterdheid.

Voor groep 3 t/m 8 maken wij onder andere gebruik van de toetsen van BOOM voor (werkwoord)spelling, technisch lezen tekst en woorden, begrijpend lezen en rekenen. Zo kunnen we zien of de leerling zich voldoende ontwikkelt of dat er een stilstand of achteruitgang plaatsvindt. We noemen dit een leerlingvolgsysteem (LVS). Daarnaast nemen we toetsen af die horen bij de methode om te meten of de aangeboden stof wordt beheerst. Om het sociaal functioneren van de kinderen in de klas te meten, laten we de kinderen van groep 5 t/m 8 tweemaal per jaar de vragenlijst van de Kanjertraining in vullen. De leerkrachten van groep 1 t/m 8 vullen deze lijsten ook in. Daarnaast maken we tweemaal per jaar een sociogram van de groep. N.a.v. deze gegevens maakt de leerkracht tweemaal per jaar een groepsplan ‘Gedrag’. 

Rapporten en kijkmiddag

In september starten wij elk jaar met vertel-het-mij-gesprekken. De bedoeling is dat u samen met uw kind kennismaakt met de leerkrachten.  In november vindt er een mondelinge rapportage plaats. In februari en juni krijgen de kinderen een schriftelijk rapport. Tegen die tijd wordt u via Social Schools uitgenodigd voor een toelichting van het rapport van uw zoon of dochter. Deze gesprekken worden ook wel de 10-min gesprekken genoemd. Er wordt gekeken om een pilot te starten om de leerling aan te laten sluiten bij de rapportgesprekken in de bovenbouw. Als u op een ander moment over uw kind wilt praten, kunt u natuurlijk altijd een afspraak maken met de groepsleerkracht. Naast de 10-minutengesprekken is er 1x per jaar een kijkmiddag. Tijdens deze kijkmiddag kunt u met uw kind naar school komen om in de klas te gaan kijken. U kunt dan samen het werk van het kind bekijken, maar evt. ook methodeboeken inzien die het kind wil laten zien. Dit moment draagt bij aan uw beeldvorming over het dagelijks leven van uw kind op school. Op school ontstaat een beeld van uw kind in de groep. Dat beeld kan aangevuld worden met het meemaken van het kind in zijn eigen omgeving. 

De overgang van kinderen naar het voortgezet onderwijs

Ons advies over de aanmelding van uw kind bij één van de scholen voor voortgezet onderwijs is gebaseerd op het beeld dat we ons in de loop van de jaren van uw kind hebben gevormd. Dit beeld wordt m.n. gevormd door observaties, rapportages, methodische toets gegevens en leerlingvolgsysteemgegevens. In juni worden de ouders van de leerlingen uit groep 7 uitgenodigd voor een eerste adviesgesprek. U ontvangt dan een voorlopig advies. In november neemt een aantal leerlingen deel aan de NIO. In februari worden de definitieve adviesgesprekken gehouden. In de eerste twee weken van februari wordt de doorstroomtoets afgenomen. Over de exacte procedure hoort u in de loop van het jaar meer. Als ouder meldt u uw kind aan op de school voor voortgezet onderwijs. De basisschool zorgt ervoor dat alle gegevens en leerresultaten bij het voortgezet onderwijs worden aangeleverd. Na aanmelding op de school voor voortgezet onderwijs, zal er een gesprek plaatsvinden tussen de leerkracht van groep 8 en de brugklascoördinator. In dit gesprek worden alle aangemelde leerlingen besproken. Dit noemen wij 'de warme overdracht'. Zie ook de informatie bij  5.3. 

Huiswerk

Af en toe zullen we aan leerlingen werk voor thuis meegeven ter ondersteuning van extra hulp die een kind krijgt. In groep 7 en 8 geven we in voorbereiding op het voortgezet onderwijs structureel huiswerk mee. Via dit huiswerk wordt de werkhouding/-discipline extra bevorderd, net als het zelfstandig werken en leren. Ook trainen we het doorzettingsvermogen. Bovendien heeft het huiswerk in de groepen 7 en 8 een functie bij de verwerking van bepaalde leerstof. Aan het begin van het schooljaar krijgen alle leerlingen van groep 7 en 8 een agenda van school. Een eigen agenda is niet toegestaan. De leerkrachten besteden ook aandacht aan studietips. Als leerlingen hun agenda kwijtraken, zijn ze verplicht via school een nieuwe (zelfde) agenda aan te schaffen. In deze agenda worden dan ook de boekenbeurten, spreekbeurten, werkstukken, toetsen e.d. gepland. De leerkrachten geven mogelijkheden aan, waarop kinderen kunnen plannen en stimuleren dit ook; de kinderen kiezen zélf de manier die bij hen past. Blijkt dat kinderen het huiswerk niet op de juiste manier hebben gemaakt of zelfs zijn vergeten te maken, dan zal de leerkracht in overleg met de ouders een passende maatregel treffen.

Jeugdgezondheidszorg op de basisschool

Ouders, school en Jeugdgezondheidszorg (JGZ) zorgen er samen voor dat een kind zich zo goed mogelijk kan ontwikkelen. Samen houden we in de gaten hoe het met een kind gaat op het gebied van vriendschappen, schoolprestaties, gezondheid, spraak/taalontwikkeling en lichamelijke ontwikkeling. Daarom nodigt de JGZ je kind uit voor een aantal onderzoeken. Informatie van ouders en scholen is ook belangrijk. Samen krijgen wij zo een goed beeld van de ontwikkeling van ieder kind. Is er hulp of ondersteuning nodig? Dan kunnen we in overleg snel actie ondernemen.   We halen je kind voor de onderzoeken even uit de klas. Als ouder hoef je niet aanwezig te zijn bij de onderzoeken. Maar wil je er toch graag bij zijn of heb je bezwaar tegen de onderzoeken? Neem dan gerust contact met ons op. Als je ons mailt, zet dan de naam en geboortedatum van je kind in de mail. Zowel voor als na de onderzoeken krijg je bericht van ons. De onderzoeken zijn gratis. Onze werkwijze staat uitgelegd in de folder Jeugdgezondheidszorg 4-12 jaar.  

Spraak- en taalonderzoek voor kinderen van 4/5 jaar

De spraak- en taalontwikkeling is belangrijk voor het leren lezen, het meedoen met de lessen op school en het contact maken met anderen. Daarom biedt de GGD-logopedist in de kleuterperiode voor ieder kind een spraak- en taalonderzoek aan. Zij let tijdens het gesprekje met je kind op de stem, de uitspraak, de taalontwikkeling, het mondgedrag en het gehoor. Je kind benoemt plaatjes, zegt woorden en zinnen na en voert opdrachten uit met speelgoed. Denk je dat er eerder onderzoek door de logopedist nodig is? Neem dan gerust contact met ons op. Meer informatie vind je op de logopedie pagina van onze website.  

Gezondheidsonderzoek voor kinderen van 5/6 jaar en 10/11 jaar

Op twee momenten tijdens de basisschoolperiode biedt de GGD een gezondheidsonderzoek aan: in het jaar dat je kind 6 wordt en in het jaar dat je kind 11 wordt. We meten en wegen je kind en bij alle 5/6-jarigen controleren we of je kind goed hoort en ziet. Bij 10/11-jarigen gebeurt dit alleen als er twijfels zijn. Ook voeren we een gesprekje met je kind over hoe het gaat. In het gesprekje met de 10/11-jarigen maken we gebruik van een ‘praatplaat’. Hoe dat werkt, zie je in het GIZ-filmpje basisonderwijs.  

Vaccinaties voor kinderen van 9 en 10 jaar

Tijdens de basisschoolperiode ontvangt je kind uitnodigingen voor groepsvaccinaties. De vaccinaties beschermen je kind tegen ernstige infectieziekten. Om je kind voor te bereiden kun je dit filmpje samen kijken. Meer informatie vind je op onze website en op de website van het RIVM (Rijksvaccinatieprogramma). Is je kind nog niet (volledig) gevaccineerd? Maak dan een afspraak of neem contact met ons op via: jeugdvaccinaties@ggdgelderlandzuid.nl.  

Mijn Kinddossier

Onze Jeugdgezondheidszorg werkt met Mijn Kinddossier. Hierin vind je informatie over de ontwik-keling, groei en opvoeding van je kind(eren). Het is ook de plek waar je online een afspraak met ons wijzigt en vragenlijsten invult. Inloggen op www.mijnkinddossier.nl doe je met je eigen DigiD. Kijk voor meer informatie op jgz.ggdgelderlandzuid.nl/mkd/. Maak je geen gebruik van Mijn Kinddossier, dan ontvang je de informatie per post.  

Vertrouwenspersoon

Heb je zorgen of klachten over grensoverschrijdend of ongewenst gedrag op school? Bijvoorbeeld (cyber)pesten, agressie, geweld, discriminatie, racisme, (homo)seksuele intimidatie of radicali-sering? Neem dan contact op met de onafhankelijke interne vertrouwenspersoon of met de externe vertrouwenspersoon van de GGD.  

Chat, bel of mail gerust!

Zoek je informatie over de opvoeding, groei of ontwikkeling van je kind? Download de gratis GroeiGids app (via de App-store of via GooglePlay), kijk op www.groeigids.nl of op jgz.ggdgelderlandzuid.nl. Wil je direct antwoord op je vraag? Stel dan je vraag via de GroeiGids chat. Wil je contact met de afdeling Jeugdgezondheidszorg? Bel of mail ons dan gerust. We willen samen het beste voor jouw kind. Wij zijn bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 16.30 uur: (088) 144 71 11 of via jeugdgezondheidszorg@ggdgelderlandzuid.nl.  

Meer informatie

  • In de GroeiGids app kun je de ontwikkeling van je kind zelf bijhouden.
  • Op www.ggdgelderlandzuid.nl staat onder de zoekterm ‘Privacy’ meer informatie over ons privacyreglement en hoe wij omgaan met dossiers.
  • Op www.gezondeschoolgelderlandzuid.nl staat hoe de GGD scholen helpt om aandacht te besteden aan de gezondheid van leerlingen. De GGD ondersteunt bijvoorbeeld bij thema’s als gezond eten, bewegen, social media gebruik, roken, alcohol en vriendschappen/relaties.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs

Tussen 10 en 31 januari  krijgen alle leerlingen van groep 8 een schooladvies. Dit advies beschrijft op welk onderwijsniveau in het voortgezet onderwijs uw kind kan aansluiten. U heeft het advies nodig om uw kind aan te melden op een school voor voortgezet onderwijs.
Het schooladvies is een bindend advies en de school voor voortgezet onderwijs mag bij plaatsing van uw kind niet afwijken van dit advies. Wel mag het VO bepalen in welke brugklas uw kind wordt geplaatst (voorbeeld: een leerling met een vmbo-tl (Theoretische leerweg) advies kan geplaatst worden in een kl-tl klas (Kaderberoepsgerichte leerweg-Theoretische leerweg) een enkele tl-klas of tl-havo (Theoretische leerweg-Havo) brugklas

Voorlopige uitstroomverwachting en het basisschooladvies.
Allereerst geven wij u informatie over hoe het schooladvies tot stand komt.
Om tot een goed advies te komen wordt gekeken hoe uw kind zich de afgelopen jaren op de school heeft ontwikkeld. De uitkomsten van zowel methodegebonden als niet-methodegebonden toetsen worden meegenomen in een oordeel over de wijze waarop uw kind zich cognitief heeft ontwikkeld. Daarnaast spelen factoren als werkhouding, motivatie, doorzettingsvermogen en het welbevinden van uw kind een belangrijke rol. Voor ouders is het soms lastig in te schatten op welk onderwijsniveau hun kind functioneert. Daarom informeren wij u tijdig. Al in groep 7 delen wij met u de uitstroomverwachting voor uw kind. U krijgt dan te horen welk onderwijsniveau in het voortgezet onderwijs het best aansluit bij de ontwikkelingslijn van uw kind op dat moment. De uitstroomverwachting geeft, op basis van de informatie in groep 6 en 7 over de ontwikkeling van uw kind, een indruk van de verwachte uitstroom.
Het schooladvies wordt pas halverwege groep 8 geformuleerd en kan dus in individuele gevallen anders uitvallen als de ontwikkeling van uw kind hiertoe aanleiding geeft.
Bij zowel de uitstroomverwachting als het schooladvies zijn meerdere personen betrokken: zowel de huidige leerkracht als voorgaande leerkrachten, de intern begeleider en de directeur dragen gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor zorgvuldige advisering.

Doorstroomtoets
In de eerste 2 weken van februari 2024 wordt bij alle leerlingen van groep 8 een doorstroomtoets afgenomen. Wij informeren u, wanneer uw kind in groep 8 zit, over deze doorstroomtoets. De doorstroomtoets geeft een indicatie van het onderwijsniveau in het voortgezet onderwijs waarop uw kind het best aan zal sluiten. Ondanks het feit dat het schooladvies al is gegeven, blijft deze toets een belangrijk meetmoment: de toets levert immers objectieve informatie over of uw kind inderdaad presteert op het door de school ingeschatte onderwijsniveau. In de meeste situaties komen de resultaten van de doorstroomtoets en het uitgebrachte schooladvies overeen.
Als de resultaten op de doorstroomtoets lager uitvallen dan het basisschooladvies dan blijft het schooladvies staan. Als uw kind echter op de doorstroomtoets op een hoger onderwijsniveau uitkomt dan bij het schooladvies dan is de school verplicht het schooladvies te overwegen. Wij gaan dan met u in gesprek en brengen met u in kaart of er, naast het hogere resultaat op de doorstroomtoets, meer indicatoren zijn die een bijstelling van het schooladvies kunnen verantwoorden. Vervolgens besluit de directeur van de school of bijstelling plaatsvindt. Bij een herzien advies nemen wij contact op met de school voor voortgezet onderwijs.
Uiterlijk 24 maart 2024 krijgen de leerlingen in groep 8 hun definitieve schooladvies. Tussen 25 maart en 31 maart melden alle leerlingen zich tegelijk, met hun definitieve advies, aan op de middelbare school.  

Ondersteuning bij de oriëntatie op het VO   
U ontvangt in januari het voorlopig advies, zodat u zich tijdig kunt oriënteren op een passende vo-school. De school adviseert over het niveau; ouders kiezen de school.  

Informatieplicht
De basisschool heeft een informatieplicht aan het voortgezet onderwijs. Uitwisseling van informatie tussen de basisschool en het voortgezet onderwijs gaat middels een onderwijskundig rapport (OKR). In dit OKR staat het basisschooladvies met een onderbouwing. U heeft recht op inzage in het OKR. Ook mag u gebruik maken van uw recht om informatie aan het OKR toe te voegen. Het OKR wordt via een beveiligde digitale omgeving door de basisschool aan de school voor voortgezet onderwijs verstrekt. Daarnaast kan een zogenaamde ‘warme overdracht’ plaatsvinden: medewerkers van de school voor voortgezet onderwijs hebben dan persoonlijk contact met de leerkracht van uw kind om nader af stemmen op welke wijze uw kind het best begeleid kan worden in het voortgezet onderwijs. Vragen over bovenstaande informatie kunt u stellen aan de leerkracht van groep 8.   

Weergave Schooladvies

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

De ONS is een school waar je gezien wordt. We zijn gedreven om goed doordacht, betekenisvol onderwijs te geven. Dit heeft tot doel de leerlingen voor te bereiden op de maatschappij, door hun rugzak rijk te vullen met kennis, vaardigheden en zelfvertrouwen.

Een veilige vertrouwde sfeer is voorwaarde om tot ontwikkeling te komen. We geloven dat plezier, creativiteit, positiviteit, structuren en routines helpend zijn bij het leren.

In ons handelen staan de waarden veiligheid, samen, betrokkenheid, kwaliteit en betekenisvol centraal.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • veiligheid
  • samen
  • betrokkenheid

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Mochten er naar aanleiding van deze informatie nog vragen zijn, dan bent u van harte welkom bij de directie!

Terug naar boven