Protestants Christelijke Basisschool Oranje Nassau

Zijderupsvlinderlaan 8 4105 TC Culemborg

Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool Oranje Nassau

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Helaas is het niet te voorkomen dat onze leerkrachten weleens ziek zijn, of er is een andere reden waardoor een leerkracht niet kan werken (denk aan nascholing of buitengewoon verlof). Op dat moment is het erg fijn dat onze Stichting CPOB is aangesloten bij IPPON, een organisatie die voor 15 schoolbesturen alle vervangingen probeert te regelen. Meestal lukt dat. Toch kan het voorkomen dat er geen vervanger beschikbaar is, zeker als er een griepepidemie heerst. Op dat moment maakt onze school gebruik van een stappenplan, waarbij we eerst kijken of er nog intern een collega gevonden kan worden om (extra) te werken. Als er geen andere opties meer beschikbaar zijn, dan zijn we genoodzaakt om de kinderen niet naar school te laten komen. U wordt daar uiteraard op tijd van op de hoogte gebracht en mocht u zelf geen opvang kunnen regelen, dan hebben wij als school de plicht uw kind op te vangen.    

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

We hebben voor dit onderdeel geen gegevens (ontvangen).

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Een goede zorgstructuur

Om tegemoet te komen aan alle leerlingen hebben we een goede zorgstructuur bij ons op school. De intern begeleider is verantwoordelijk voor de leerlingenzorg. Wij zijn aangesloten bij BePO, ons samenwerkingsverband. Alles rondom de zorg staat beschreven in ons zorgplan, dat u bij de directie en intern begeleider kunt inzien. Hieronder enkele zaken die wellicht voor iedereen van belang zijn.

Interne begeleider 

Om de zorg te coördineren en te structureren zijn er drie intern begeleiders (IB) werkzaam op de Oranje Nassauschool. Zij adviseren de leerkrachten. Drie keer per jaar houden zij leerling- en groepsbesprekingen met de leerkrachten. De IB'er heeft contacten met de leerkrachten van het speciaal basisonderwijs en maakt deel uit van netwerken van IB'ers van andere scholen. Ook heeft de IB'er contact met de ambulante begeleiders, de schoolverpleegkundige, de schoolbegeleidingsdienst, de peuterspeelzaal, logopedist, etc. Als u als ouder zorgen over uw kind wilt bespreken, doet u dat in eerste instantie met de groepsleerkracht. De groepsleerkracht heeft goed zicht op de ontwikkeling van uw kind.

Zorgstructuur van de school

Binnen de ONS geven we onderwijs dat zoveel mogelijk aansluit bij de onderwijsbehoeften van iedere leerling binnen de mogelijkheden van het jaarklassensysteem, de mogelijkheden van de leerkracht en het aantal zorgleerlingen in een groep. We gaan uit van de overeenkomsten tussen de onderwijsbehoeftes van groepen kinderen.

Drie instructieniveaus
Binnen de groep wordt gewerkt op drie niveaus: het basisniveau, het verdiepte niveau voor leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong en het intensieve niveau voor leerlingen met meer zorgbehoefte. Binnen de drie niveaus zijn de instructie, de moeilijkheidsgraad en de hoeveelheid te verwerken stof afgestemd op het ontwikkelingsniveau en de onderwijsbehoefte van de leerlingen. Behalve het werken op drie niveaus (convergente differentiatie) werken wij als school ook groepsdoorbrekend. Dit houdt bijvoorbeeld in dat kinderen met een grote ontwikkelingsvoorsprong op het gebied van rekenen (op advies van de intern begeleider en met toestemming van de ouders) kunnen aansluiten tijdens de rekenlessen van een hogere jaargroep. Indien leerlingen extra ondersteuning hebben, kijken we naar wat er binnen school haalbaar is.

Groepsoverzicht
Bovenstaande systematiek van werken wordt twee keer per jaar vastgelegd in een groepsoverzicht aangevuld met handelingsplannen. Dit groepsoverzicht is gebaseerd op de observaties van de leerkracht, de methode gebonden toetsen en de methode onafhankelijke toetsen (CITO). Groepsoverzichten zijn doelgericht: het beschrijft wat willen we bereiken en op welke manier. De leerkracht wordt minimaal drie keer per jaar uitgenodigd door de intern begeleider voor een bespreking van de leerlingen en het groepsoverzicht. Tevens zijn er voorafgaand aan de groepsbesprekingen opbrengstvergaderingen waarin leerkrachten de opbrengsten van hun groep aan elkaar presenteren en de parels en puzzels met elkaar bespreken. Dit wordt weer vertaald in interventies.

Hulp van deskundigen of externe instanties
Wanneer een leerling, ondanks alle extra hulp en inzet op school, zich onvoldoende (cognitief, fysiek, sociaal-emotioneel) ontwikkelt, kan in overleg met ouders besloten worden tot het inschakelen van gespecialiseerde deskundigen. Als de school verder onderzoek adviseert, is voor de aanvraag vooraf schriftelijke toestemming van de ouders/verzorgers nodig. U bent als ouders/verzorgers vrij om uw kind op eigen kosten te laten testen door een deskundige. Wij zullen als school uiteraard - binnen onze mogelijkheden - onze medewerking verlenen aan het door u geïnitieerde onderzoek. Wij vinden het fijn als u ons op de hoogte houdt van het onderzoeksproces en de -bevindingen.
Ook kan overwogen worden om een aanvraag te doen voor een arrangement bij externe instanties, wanneer er sprake is van slechthorendheid, slechtziendheid of een verstoorde taalontwikkeling. De school dient dan een verzoek in voor middelen om de leerling binnen de basisschool extra zorg te kunnen bieden. Wanneer ondanks alle extra hulp en inzet op school een leerling zich onvoldoende ontwikkelt, kunnen de grenzen van wat de school aan hulp en ondersteuning kan bieden, bereikt zijn. In overleg met ouders kan er dan worden besloten tot de aanvraag van een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) om verwijzing van een leerling naar het speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs te kunnen realiseren. Bij de aanvraag van een speciaal arrangement zijn de schoolconsulent (contactpersoon bij BePO) en de intern begeleider intensief betrokken in het (voor)traject.

Zorgplan
Onze zorgstructuur - die is gebaseerd op handelingsgericht werken, de een-zorg-route en het opbrengst gericht werken - staat uitgebreid beschreven in ons zorgplan. U kunt dit plan bij interesse opvragen bij de intern begeleider of de schoolleider.
Maakt u zich zorgen over de cognitieve of sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind? Aarzel dan niet om uw zorgen te delen met de groepsleerkracht. Als dit nodig of gewenst is, zal hij of zij ook de intern begeleider bij het gesprek betrekken. 

Betuws Passend Primair Onderwijs (BePO): de krachten gebundeld.
De schoolbesturen van het primair onderwijs in zes Betuwse gemeenten hebben hun krachten gebundeld onder het motto ‘passend onderwijs voor elke leerling’. Voor meer informatie verwijzen we u naar https://www.swvbepo.nl/.

Beleid voor meer- en hoogbegaafde leerlingen
Aan de behoeften van meer- en hoogbegaafde kinderen komen wij tegemoet door in de groep te compacten en te verrijken. Dit houdt in, dat alleen dát deel van de reguliere stof geïnstrueerd en gemaakt wordt, dat voor deze leerling nog noodzakelijk is. Daarna wordt aan verrijkings- en verdiepingsstof gewerkt. Buiten de groep werken leerlingen die hiervoor geïndiceerd zijn in een plusklas. Een plusklas is een groep kinderen (maximaal 12) van ongeveer eenzelfde niveau. Eén ochtend per week werken zij op een uitdagende manier aan projecten over diverse onderwerpen, zoals filosofie en sociale vaardigheid. Dit vindt plaats op één van de basisscholen in Culemborg.


Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning


Wij hebben op de ONS een goede zorgstructuur. Op CPOB niveau wordt nagedacht over de structuur voor leerlingen die meer uitdaging nodig hebben. Als school brengen we graag in kaart wat wij daar nog in nodig hebben en sluiten wij graag aan bij het traject om ons onderwijs op dat niveau te optimaliseren. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven