Katholieke Brede School Carolus

Kerkweg 20 3945 BN Cothen

  • 
De Carolus is een katholieke brede school van 0-12 jaar. De deur staat voor iedereen open!
  • Trots op ons (groene) schoolplein.
  • Naast leren is bewegen ook goed voor iedereen.
  • School en opvang, de school is meer dan alleen maar leren.
  • Modern onderwijs.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In schooljaar 2021-2022 hebben we weer de Route 8 toets afgenomen voor alle leerlingen. Onze eindscore lag net onder het landelijk gemiddelde, maar gezien het leerlingvolgsysteem hebben de leerlingen toch naar verwachting gescoord.

Op het gebied van rekenen en taal hebben we de referentieniveaus behaald, op het gebied van lezen zaten we er dit keer net onder.

Dit keer heeft 1 leerling (achteraf) volgens de landelijke richtlijnen ontheffing gekregen.

In schooljaar 19-20 ging de eindtoets niet door, maar liet ons leerlingvolgsysteem wel een score zien dat boven het landelijk gemiddelde lag. 

In schooljaar 2020-2021 hebben we voor de leerlingen van groep 8 de Route 8 toets afgenomen. Ons groepsgemiddelde is 214,6 en het landelijk gemiddelde is 208. 


Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023/2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Onze school gebruikt de CITO toetsen voor de tussentijdse resultaten. De inter begeleider maakt jaarlijks een toetskalender met daarin de planning voor alle toetsen.

De resultaten van de tussentijdse toetsen worden door de leerkrachten geëvalueerd en verwerkt in de monitor.

Vervolgens hebben teamleider onderwijs en de directeur gesprekken met de leerkrachten hiervoor. Tijdens dit gesprek kijken we terug (wat is er allemaal gelukt) en kijken w vooruit (wat zijn de plannen). Dit alles in relatie tot onze schoolambities.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De schooladviezen worden zorgvuldig samengesteld en met leerling en ouder besproken. Niet alleen de toetsen spelen een rol, maar ook de werkhouding en de cijfers van de methode toetsen.

 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Sociale en fysieke veiligheid.

We hebben de overtuiging dat leerlingen alleen tot ontwikkeling kunnen komen als ze zich in basis veilig voelen. Vandaar dat we hoog inzetten op de pedagogische vaardigheden van de leerkrachten en de voorspelbaarheid van ons onderwijs. KBS Carolus streeft ernaar een omgeving te creëren waarin leerlingen, medewerkers en ouders zich mentaal veilig voelen en in alle harmonie samenwerken. Dat vertaalt zich in betrokkenheid met elkaar in een omgeving waarbinnen iedereen, binnen de gestelde normen, zichzelf durft te zijn en kan zijn. Daarnaast besteden we veel aandacht aan sociale veiligheid middels de preventieve methode “Kwink”.  Deze methode werkt met 5 onderstaande gedragscompetenties: “Kwink” kent een groepsbrede preventieve aanpak en zorgt voor een sociaal veilige groep. Daarnaast helpt “Kwink” verstorend gedrag en pesten voorkomen. Het is onderdeel van ons anti-pestbeleid. Ook maken we gebruik van het programma “Rots & Water”. De methode biedt, zeker in de hogere groepen, ook gezondheidsvaardigheden aan, waarbij o.a. gevaren van roken, alcohol en drugs aan bod komen. We hebben een Sociaal Veiligheidsplan met daarin een pestprotocol. Onze anti-pestcoördinator is Laura Wortman. Onze  aandachtsfunctionaris is Jennemieke Schipper. Naast sociale en psychische veiligheid zien we ook toe op fysieke veiligheid. Daartoe hebben we een veiligheidscoördinator aangesteld. Onze school monitort de sociale veiligheids-beleving van leerlingen. In groep 1-2 wordt de sociaal-emotionele ontwikkeling gevolgd met het observatiesysteem KIJK! In groep 3 t/m 8 wordt de sociale vragenlijst vanuit Zien! (ParnasSys) afgenomen. Vanaf groep 6 worden deze lijsten ook door leerlingen zelf ingevuld. Dat gebeurt twee keer per schooljaar. Naast het beeld van de leerkracht wordt het beeld vanuit de leerling meegenomen om te zien wat het kind nodig heeft. Daarnaast vragen we ouders minimaal eens in de twee jaar om een vragenlijst vanuit Vensters in te vullen. Leerlingen uit de bovenbouw en teamleden vullen deze vragenlijst eveneens in. Ook deze vragenlijsten geven ons inzicht in de veiligheidsbeleving van ouders, leerlingen en medewerkers.  

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Bouwen aan je eigen toekomst
  • mede verantwoordelijk
  • Samen ontdekken en onderzoeken

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven