Katholieke Brede School Carolus

Kerkweg 20 3945 BN Cothen

  • 
De Carolus is een katholieke brede school van 0-12 jaar. De deur staat voor iedereen open!
  • Trots op ons (groene) schoolplein.
  • Naast leren is bewegen ook goed voor iedereen.
  • School en opvang, de school is meer dan alleen maar leren.
  • Modern onderwijs.

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Onze stichting (SKOR) is aangesloten bij een vervangingspool "Ippon".

Bij verlof kijken we eerst intern (vertrouwd voor de kinderen) en daarna dienen we een verzoek in bij onze vervangingspool.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Groep 1 t/m 3: 

Door intensieve samenwerking tussen onze kinderopvang/peuterspeelzaal met groep 1-2 wordt de overgang naar het basisonderwijs spelenderwijs voorbereid. De kinderen kunnen bijvoorbeeld een werkbezoekje brengen aan groep 1-2, eten soms samen en spelen ze gezellig buiten met groep 1-2. Op de Carolus hebben we heterogene kleutergroepen. Dit betekent dat de leerlingen van groep 1 en 2 bij elkaar in de groep zitten. Dit met uitzondering van de vrijdag, want dan zijn de leerlingen van groep 1 vrij.

Wij werken in groep 1 t/m 2 volgens de principes van het “beredeneerd aanbod”. In groep 3 is er ook dagelijks een speel/werkles als overgang van groep 2 naar 3. Het doel is aan te sluiten bij de mogelijkheden en de ontwikkelingsbehoeften van ieder kind. Het schooljaar is verdeeld in 6 thema’s. De taal-, lees- en rekendoelen zijn aan de thema’s gekoppeld. Dit gebeurt aan de hand van de doelen van de leerlijnen van TULE SLO (tussendoelen leerlijnen, Stichting Leerplan Ontwikkeling). Spelend leren en ervaren vinden we belangrijk, maar wel op de juiste doelen.  

Groep 3 t/m 8: 

De leeractiviteiten van de kinderen op KBS Carolus zijn onder te verdelen in:   

  • Basisvaardigheden   
  • Wereld-oriënterende vakken   
  • Expressievaardigheden  

Met basisvaardigheden worden lezen, taal, schrijven en rekenen bedoeld.

Wereldoriëntatie:

In groep 4 tot en met 8 werken we met “Blink Wereld”. Deze manier van werken sluit aan bij het beredeneerd aanbod in groep 1, 2 & 3. Ontdekkend, onderzoekend en ontwerpend leren vormt de basis. We zetten hiermee leerlingen aan om na te denken, zelf te ervaren en te ontdekken. We hebben gekozen voor deze manier van werken aangezien de maatschappij om ons heen aan het veranderen is. Dit beïnvloedt de manier waarop we leven, leren en werken. Het vraagt om 21e eeuwse vaardigheden.

Expressie:

Het leren uiten heeft inmiddels een belangrijke plaats verworven binnen het onderwijs. Dit gebeurt op de Carolus op verschillende manieren; via handvaardigheid (waar onder aspecten van textiele werkvormen), tekenen alsook bij drama en muziek. Dit alles is uitgewerkt in ons cultuurbeleidsplan. Dat wij oog hebben voor deze talenten van kinderen is herkenbaar in de kleurrijke ruimtes van de school. Overal ziet men werk van kinderen hangen. Verder bezoeken de kinderen minstens één keer per jaar een culturele voorstelling. Dit wordt georganiseerd in samenwerking met de Stichting Kunst Centraal. Wij stimuleren de kinderen ook om zich op dat gebied te ontwikkelen. Zij kunnen dit elkaar laten zien in ons “Carolustheater” en aan het eind van groep 8 door middel van een prachtige musical.

            

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

We werken met moderne methoden en de verwerking gaat in de midden/bovenbouw ook digitaal. We maken met de groepen jaarlijks meer uren dan het minimum aantal uren. Onze kinderen krijgen ruim voldoende onderwijstijd.

 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

In het schoolondersteuningsprofiel beschrijven we welke leerlingen met een extra ondersteuningsvraag begeleid kunnen worden.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Drie keer per jaar voert het MT gesprekken met alle leerkrachten. We kijken dan of alle leerlingen krijgen wat ze nodig hebben en waar we eventueel aanpassingen moeten doen.

De komende periode willen we samen met 'T Past, onze intern begeleider, het samenwerkingsverband en met het MT de kinderen bieden wat ze nodig hebben.

Zo willen we bij iedere kind de vinger op de pols hebben en houden.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Onderwijs aan kleuters vraagt om een specifieke aanpak. In de kleutergroep wordt er thematisch gewerkt. We werken met thema's zoals: kunst, beroepen, ridders en kastelen en de seizoenen. Elk thema duurt een aantal weken. De landelijke taal- en rekendoelen worden door de leerkracht aan de thema’s gekoppeld. We bieden een rijke leeromgeving aan die aansluit bij de verschillende manieren van leren bij kleuters: ze leren door te spelen, te bewegen, te zingen, te ontdekken en te ervaren met al hun zintuigen. Ze voelen, proeven, kijken en horen. Samenwerken wordt gestimuleerd tijdens de verschillende activiteiten. Kleuters leren van en met elkaar. Tijdens kringactiviteiten wordt aandacht geschonken aan: - Taalontwikkeling (kringgesprekken, voorlezen, taalactiviteiten. We gebruiken o.a. de map fonemisch bewustzijn.) - Rekenontwikkeling (tellen, de kalender. We gebruiken o.a. de map gecijferd bewustzijn.) - Expressie (muziek, drama, dans, tekenen, handvaardigheid) - Sociaal emotionele ontwikkeling (digitale methode ‘Kwink’) - Levensbeschouwing (methode ‘Trefwoord’) - Engels (digitale methode ‘Groove me’) - Voorbereidend schrijven voor groep 2 (methode ‘Pennenstreken’.

Afspraken en routines Aan het begin van het schooljaar worden er samen met de kleuters groepsafspraken gemaakt. Deze worden in de klas zichtbaar opgehangen. De routines zijn dagelijkse gewoonten in de groep en dragen ertoe bij dat het dagelijkse werken soepel verloopt en kleuters zo veel mogelijk zelfstandig kunnen functioneren in de groep. Routines bij het opruimen, tijdens de speel/ werkles, bij het naar binnen en buiten gaan, bij het eten of bij naar het toilet gaan.  Afspraken en routines zijn van belang om de groep tot een prettige en voorspelbare leeromgeving te maken waarin kleuters zich veilig voelen. Als kind zich veilig voelt, komt dit ten goede aan zijn ontwikkeling. Samenwerking Doordat kinderdagverblijf ‘Careltje’ in ons eigen gebouw is, zijn de lijnen kort en is er een zorgvuldige overdracht. Door gezamenlijke momenten met het kinderdagverblijf, wordt de overgang van peuter naar kleuter laagdrempelig. Er wordt bijvoorbeeld met enige regelmaat voorgelezen aan peuters en kleuters en er wordt regelmatig rond dezelfde tijd buiten gespeeld. Ook komen we vaak bij elkaar voor een opening of afsluiting van thema’s of vieringen.

Terug naar boven