Paul Krugerschool

van Heutszsingel 9 7741 ER Coevorden

  • Onze school heeft het oudste en tevens mooiste schoolgebouw van de stad Coevorden.
Het pand is karakteristiek maar modern van binnen.
  • Onze school maakt schoolbreed gebruik van de kanjertraining. Een positief leer en spelklimaat is belangrijk voor het welbevinden van uw kind

In het kort

Toelichting van de school

De Paul Krugerschool is een Protestants Christelijke basisschool. We leven en werken vanuit ons geloof in God en de Bijbel. Vanuit deze levensovertuiging willen wij de kinderenbijbrengen dat omgaan met je medemens en het milieu een opdracht met zich meebrengt. Zorg en respect voor de leefwereld om je heen hebben te maken met het besef dat de wereld ons in bruikleen is gegeven. Eigen ontplooiing kan alleen mogelijkzijn als je voldoende respect en zorg voor je naaste voelt.Onze identiteit, d.w.z. alles wat onze school maakt tot de school die we zijn / willen worden. Met elkaar onderstrepen wij deze missie:                        

  "Samen wijs, samen goed onderwijs".

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Modern klassikaal onderwijs
  • Positief pedagogisch klimaat
  • Kanjertraining
  • Excellentie programma
  • Goede opbrengsten

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
183
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

De sociale veiligheid wordt gemonitord door het afnemen van jaarlijkse vragenlijsten bij kinderen en door het voeren van kindgesprekken.

2 jaarlijks wordt een vragenlijst afgenomen bij ouders.

Terug naar boven