Sint Willibrordus

Thorbeckestraat 1 7742 AJ Coevorden

Schoolfoto van Sint Willibrordus

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Onze school heeft dit schooljaar gekozen voor de IEP Eindtoets.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Naast de Eindtoets Basisonderwijs nemen we nog meer onafhankelijke tussentijdse toetsen af. Dit zijn de toetsen die behoren bij ons leerlingvolgsysteem. De resultaten van uw kind liggen altijd ter inzage en komen we bij de tien-minuten-gesprekken, en zo nodig tijdens andere gesprekken, op terug. Deze toetsen worden gedurende het hele schooljaar afgenomen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Het onderwijs op de Willibrordusschool is gericht op de basiswaarden en wij bevorderen dat de leerlingen deze toepassen. Op de Willibrordusschool corrigeren wij uitingen van leerlingen, die strijdig zijn met de basiswaarden. De basiswaarden zijn:

vrijheid van meningsuiting

gelijkwaardigheid 

begrip voor anderen

verdraagzaamheid

autonomie

afwijzen van onverdraagzaamheid

afwijzen van discriminatie

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Gelijkwaardigheid
  • Verdraagzaamheid
  • Autonomie

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven