Het Beekdal

Bredaseweg 55 A 4861 TB Chaam

  • Schoolfoto van Het Beekdal
  • 360 graden foto
  • 360 graden foto
  • 360 graden foto
Lees en constructiehoek in de hal voor de bovenbouw
  • 360 graden foto

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De inspectie heeft in december 2013 besloten de school niet meer te beoordelen op de CITO-eindtoets, aangezien het aantal leerlingen die jaarlijks de toets maakt veel te laag is om een reeël beeld te schetsen. Aangezien de groep erg klein is heeft 1 leerling die ver onder of boven het gemiddelde scoort een enorme impact op de gemiddelde score. Daarnaast stromen soms leerlingen pas in groep 7 in op onze school, deze zijn te kort op school om mee te kunnen nemen in de eindbeoordeling.

Omdat de school niet meer wordt beoordeeld op de CITO-eindtoets wordt er extra gekeken naar de tussenopbrengsten en werd de school voorheen 2-jaarlijks bezocht voor een kwaliteitsonderzoek. Inmiddels is het toezicht gewijzigd en wordt de school alleen bezocht als er twijfels zijn over de kwaliteit van de school. De school heeft een basistoezicht.

Om een reeël beeld te krijgen van de uitstroom kan beter gekeken worden naar het advies voor het vervolgonderwijs:

In 2018 ging 1 leerling naar VMBO basis, 2 leerlingen naar VMBO kader, 2 leerlingen naar Mavo

In 2019 kregen 2 leerlingen advies Mavo, 3 leerlingen advies Havo en 2 leerlingen advies VWO

Afhankelijk van de groep is het uitstroomniveau zeer wisselend, maar passend bij het leerpotentieel van de leerling. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Wij houden onze tussenresultaten nauwkeurig in de gaten. We richten ons dan vooral op de individuele resultaten. Waar valt een kind uit of doet het kind het opvallend goed? Moet dit consequenties hebben voor ons onderwijs? En zo ja, hoe gaan we dit aanpakken?

De directeur en intern begeleider bekijken de tussentijdse resultaten en bespreken deze met elkaar en de leerkrachten.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Zie ook Eindopbrengsten.

Plaatsingadvies 2019: 2 leerlingen Mavo, 2 leerlingen Havo-VWO en 2 leerlingen VWO.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Vanwege een klein leerlingaantal is hier geen (volledige) informatie zichtbaar (bescherming persoonsgegevens).

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Wij vinden het erg belangrijk dat kinderen met plezier naar school gaan, zodat ze aan het Beekdal een fijne herinnering over houden. We zijn alert op discriminatie en pesten en werken vooral aan het voorkomen ervan. Regelmatig wordt in de groepen aandacht besteed aan 'omgaan met jezelf en de ander'. Omdat het Beekdal een kleine school is, met kleine groepen waarin elk kind bij naam gekend is door leerkrachten, directie en andere kinderen, is het eenvoudiger een veilig, kindvriendelijk klimaat tescheppen. Emotionele en sociale problemen worden sneller herkend en kinderen vallen daardoor minder snel buiten de groep. Daarnaast zijn ook problemen op het cognitieve vlak (problemen met de lesstof) sneller te herkennen en zijn er veel mogelijkheden om een kind op zijn eigen niveau te scholen. Kinderen moetenin de contacten met de leerkrachten en hun medeleerlingen voelen dat zij waardevol zijn. De leerlingen moeten weten dat zij op school zijn om dingen te leren en dat fouten maken daarbij hoort.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Samen leven
  • Samen leren
  • Samen doen

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De school scoort op nagenoeg alle punten een 3 (voldoende) of 4 (goed). Er is slechts één indicator die onvoldoende wordt gescoord. Deze is onvoldoende gescoord omdat groepshandelingsplannen nog niet sterk genoeg op papier waren uitgewerkt. Wij herkenden ons in dit oordeel, aangezien het voor ons ook een item is wat in ontwikkeling is en waar wij begeleiding bij ontvangen van een onderwijsadviseur. Het werken met groepsplannen in combinatiegroepen, zeker als het een combinatiegroep met 3 groepen betreft is een hele uitdaging. Om dit zo goed mogelijk neer te zetten hebben wij ervoor gekozen dit te koppelen aan een scholingstraject 'Kansrijke combinatiegroepen'.

De school scoorde in 2011 al een 4 (goed) op het afstemmen op het individuele kind en het signaleren van kinderen die zorg nodig hebben. In 2013 werd dit oordeel bevestigd. Dit zijn ook twee van de sterkste punten van de school, naast veel aandacht voor sociaal emotionele ontwikkeling en een heel sterk pedagogisch klimaat.

Terug naar boven