Het Beekdal

Bredaseweg 55 A 4861 TB Chaam

  • Schoolfoto van Het Beekdal
  • 360 graden foto
  • 360 graden foto
  • 360 graden foto
Lees en constructiehoek in de hal voor de bovenbouw
  • 360 graden foto

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De inspectie heeft in december 2013 besloten de school niet meer te beoordelen op de CITO-eindtoets, aangezien het aantal leerlingen die jaarlijks de toets maakt veel te laag is om een reeël beeld te schetsen. Aangezien de groep erg klein is heeft 1 leerling die ver onder of boven het gemiddelde scoort een enorme impact op de gemiddelde score. Daarnaast stromen soms leerlingen pas in groep 7 in op onze school, deze zijn te kort op school om mee te kunnen nemen in de eindbeoordeling.

Omdat de school niet meer wordt beoordeeld op de CITO-eindtoets wordt er extra gekeken naar de tussenopbrengsten en werd de school voorheen 2-jaarlijks bezocht voor een kwaliteitsonderzoek. Inmiddels is het toezicht gewijzigd en wordt de school alleen bezocht als er twijfels zijn over de kwaliteit van de school. De school heeft een basistoezicht.

Om een reeël beeld te krijgen van de uitstroom kan beter gekeken worden naar het advies voor het vervolgonderwijs:

In 2018 ging 1 leerling naar VMBO basis, 2 leerlingen naar VMBO kader, 2 leerlingen naar Mavo

In 2019 kregen 2 leerlingen advies Mavo, 3 leerlingen advies Havo en 2 leerlingen advies VWO

Afhankelijk van de groep is het uitstroomniveau zeer wisselend, maar passend bij het leerpotentieel van de leerling. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Wij houden onze tussenresultaten nauwkeurig in de gaten. We richten ons dan vooral op de individuele resultaten. Waar valt een kind uit of doet het kind het opvallend goed? Moet dit consequenties hebben voor ons onderwijs? En zo ja, hoe gaan we dit aanpakken?

De directeur en intern begeleider bekijken de tussentijdse resultaten en bespreken deze met elkaar en de leerkrachten.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Zie ook Eindopbrengsten.

Plaatsingadvies 2019: 2 leerlingen Mavo, 2 leerlingen Havo-VWO en 2 leerlingen VWO.

Vanwege een klein leerlingaantal is hier geen (volledige) informatie zichtbaar (bescherming persoonsgegevens).

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Vanwege een klein leerlingaantal is hier geen (volledige) informatie zichtbaar (bescherming persoonsgegevens).

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De school scoort op nagenoeg alle punten een 3 (voldoende) of 4 (goed). Er is slechts één indicator die onvoldoende wordt gescoord. Deze is onvoldoende gescoord omdat groepshandelingsplannen nog niet sterk genoeg op papier waren uitgewerkt. Wij herkenden ons in dit oordeel, aangezien het voor ons ook een item is wat in ontwikkeling is en waar wij begeleiding bij ontvangen van een onderwijsadviseur. Het werken met groepsplannen in combinatiegroepen, zeker als het een combinatiegroep met 3 groepen betreft is een hele uitdaging. Om dit zo goed mogelijk neer te zetten hebben wij ervoor gekozen dit te koppelen aan een scholingstraject 'Kansrijke combinatiegroepen'.

De school scoorde in 2011 al een 4 (goed) op het afstemmen op het individuele kind en het signaleren van kinderen die zorg nodig hebben. In 2013 werd dit oordeel bevestigd. Dit zijn ook twee van de sterkste punten van de school, naast veel aandacht voor sociaal emotionele ontwikkeling en een heel sterk pedagogisch klimaat.

Terug naar boven