Kindcentrum Helmgras

Het Korte Land 3 1902 BA Castricum

  • Schoolfoto van Kindcentrum Helmgras
  • Schoolfoto van Kindcentrum Helmgras
  • Schoolfoto van Kindcentrum Helmgras
  • Schoolfoto van Kindcentrum Helmgras

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Afwezigheid van teamleden

Als een leerkracht of pedagogisch medewerker afwezig is, zal deze vervangen worden door een collega van Helmgras. Het kan voorkomen dat er niet direct een vervanger beschikbaar is. Dan maken wij gebruik van invalkrachten uit de flexpool van Tabijn. Als ook daar geen leerkracht beschikbaar is, wordt de betreffende groep in ieder geval de eerste vijf dagdelen opgevangen door de overige teamleden.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

De school realiseert waar mogelijk thuisnabij onderwijs voor de kinderen uit de schoolomgeving. Uitgangspunt is dat kinderen zich kunnen ontwikkelen naar hun eigen mogelijkheden. Daarbij is het van belang de ondersteuningsbehoeften van kinderen tijdig te signaleren en in kaart te brengen.

De school doet dit in samenwerking met ouders en kinderen, waarbij ouders gezien worden als ervaringsdeskundige en pedagogische partner. Wederzijdse verwachtingen moeten helder en duidelijk naar elkaar uitgesproken (kunnen) worden.

Bij het realiseren van passend onderwijs wordt niet alleen gekeken naar de mogelijkheden van het kind, maar ook naar de mogelijkheden van de school zelf, zodat zo goed mogelijk kan worden aangesloten bij de ondersteuningsbehoefte van elk kind.

Soms heeft een kind meer ondersteuning nodig dan de school vanuit de eigen middelen kan bieden. In dat geval zoekt de school, samen met de ouders, naar een passende oplossing. Deze oplossing kan bestaan uit extra ondersteuning op de eigen school met behulp van middelen of expertise vanuit het samenwerkingsverband. In een enkel geval zal samen met de ouders worden gezocht naar een plaats op een andere school met een beter passend aanbod. Hierin worden school en ouders ondersteund door het samenwerkingsverband en het schoolbestuur. Wij volgen hierbij de route van ondersteuning die vanuit het samenwerkingsverband wordt geboden.

De school kan ondersteuning bieden aan:
leerlingen met ernstige lees-spellingsproblemen of dyslexie
leerlingen met ernstige rekenproblemen of dyscalculie
leerlingen met meer dan gemiddelde intelligentie
leerlingen met minder dan gemiddelde intelligentie
leerlingen met een Taal Spraak Stoornis
leerlingen met lichte sociaal emotionele problematiek

Faciliteiten die wij kunnen bieden staan beschreven in ons Schoolondersteuningsprofiel.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Op Helmgras werken wij thematisch met kleuters. Elk thema zorgt voor een betekenisvolle context en betrokkenheid die aansluit bij de belevingswereld van kinderen. Spel is hierin essentieel. In elke klas is een wisselhoek die per thema wordt aangepast. De kinderen mogen meedenken, materialen ontwerpen en maken om de wisselhoek aan te kleden. Wij stimuleren hiermee een onderzoekende houding en zorgen voor nieuwsgierigheid. Interactie is een voorwaarde voor leren. Kinderen leren van en met elkaar maar ook door interactie met de leerkracht. Er is aandacht voor de brede ontwikkeling waarbij spel, ontdekken en handelend bezig zijn centraal staan. In de kleutergroepen werken wij met het registratiesysteem KIJK! om de ontwikkeling van uw kind te volgen.

Terug naar boven