St.-Jansschool

Kerkstraat 37 5529 AK Casteren

  • Schoolfoto van St.-Jansschool
  • Schoolfoto van St.-Jansschool
  • Schoolfoto van St.-Jansschool

In het kort

Toelichting van de school

De St.-Jansschool is een basisschool in het dorp Casteren. In één gebouw vindt u ruimte voor het peuterprogramma, de basisschool, de tussenschoolse opvang (TSO), de buitenschoolse opvang (BSO) en het gemeenschapshuis. Deze basisvoorzieningen zijn erg belangrijk voor de leefbaarheid van het dorp. Onze school telt ruim honderd kinderen. Ons prachtige schoolgebouw (2013) is functioneel, oogt fris, is kleurrijk en beschikt over vijf klaslokalen en drie leerpleinen. Wij werken met units: een unit onderbouw (groep 1/2), een unit middenbouw (groep 3 t/m 5) en een unit bovenbouw (groep 6 t/m 8). Dat betekent dat er in één groep kinderen van verschillende leeftijden bij elkaar zitten. Kinderen kunnen door deze organisatievorm veel van en met elkaar leren. Op onze school krijgen de leerlingen veel persoonlijke aandacht. Iedereen in het gebouw kent elkaar, Dat biedt de kinderen sociale veiligheid. Om de sociale ontwikkeling van leerlingen te bevorderen werken wij met de methode De Vreedzame School. De medewerkers op onze school voelen veel verantwoordelijkheid voor de school, de leerlingen en elkaar. Er is sprake van een grote betrokkenheid tussen school en ouders. Onze kernvakken, zoals rekenen, taal, technisch lezen en begrijpend lezen geven wij volgens het EDI-model. Deze Expliciete Directe Instructie is een bewezen aanpak voor een hoge leseffectiviteit en zorgt voor een succeservaringen en betere leerprestaties bij alle leerlingen.    

Op onze school hebben wij een leerlingenraad: de leerlingen worden in de gelegenheid gesteld mee te denken en te praten over schoolse zaken die hen aangaan. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Vertrouwen
  • Verwondering
  • (Zelf)verantwoordelijkheid
  • Professioneel
  • Samenwerking

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
102
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Schoolklimaat

Gelet op het schoolklimaat, vinden we het belangrijk, dat de school een veilige en verzorgde omgeving is voor de leerlingen en medewerkers. Een omgeving waarin iedereen zich geaccepteerd voelt en waar het plezierig samen-werken is. Wij werken op onze school met het programma De Vreedzame School, een methode voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Onze school is een school die open staat voor ouders. Sterker nog: we proberen ouders optimaal te informeren en te betrekken bij de dagelijkse gang van zaken. De voor ons belangrijke waarden en normen hebben wij vastgelegd in het document "Tien Prachtige Jaren".
Er is een kwaliteitskaart Sociaal Veilig Schoolklimaat opgesteld. 

Terug naar boven