Kindcentrum OBS West

Berliozstraat 11 2901 GA Capelle aan den IJssel

 • Schoolfoto van Kindcentrum OBS West
 • Samenwerken om koers te houden
 • 9 maart 2015 - landelijke opening Week van het Geld
 • Oefenen van de oog-hand coördinatie
 • Gastles in technieklokaal

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In het schooljaar 2022-2023 hebben er op OBS West 82 leerlingen meegedaan met de eindtoets. Als school zijn wij trots op deze groep leerlingen en hun prestaties, zowel op cognitief als ook op sociaal gebied. De leerlingen hebben ieder een passende plek gekregen op het VO. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023/2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De tussenresultaten in het onderwijsleerproces worden gemeten met Cito-toetsen voor technisch lezen, begrijpend lezen, spelling, woordenschat en rekenen en wiskunde. We gebruiken deze resultaten om tussentijds het onderwijsleerproces in de volle breedte te evalueren en het onderwijsaanbod bij te stellen. Waar nodig passen wij onze aanpak aan om het resultaat te verbeteren.

Op OBS West worden de resultaten op verschillende niveaus geanalyseerd:

 1. Leerling: per leerling worden de resultaten gemonitord en daar waar nodig wordt het aanbod bijgesteld.
 2. Leerjaar/parallel/groep: voor ieder leerjaar wordt een analyse gemaakt per toets, teneinde te achterhalen of er bijstellingen nodig zijn in het onderwijs voor dat leerjaar. Indien nodig worden er aanpassingen gedaan.
 3. School: op schoolniveau houden we goed in de gaten of het onderwijs op niveau is. Indien de schoolresultaten op een vakgebied achterblijven dan volgt een opdracht aan het vak-leerteam om te onderzoeken wat er speelt en wat er nodig is.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Alle leerlingen zijn op grond van het schooladvies geplaatst op de Voortgezet Onderwijs scholen van hun keuze.

Leerlingen uit groep 8 van de basisschool maken vanaf schooljaar 2023-2024 al in februari een doorstroomtoets. Ze moeten zich dan eind maart aanmelden voor de middelbare school. 

Er komt 1 week waarin leerlingen zich aanmelden voor de middelbare school. Alle leerlingen maken dan evenveel kans op een plek op de school van hun voorkeur die ook past bij het schooladvies. Doordat er 1 aanmeldweek komt, veranderen de stappen van het schooladvies en de toets:

- Scholen melden zich tussen 1 oktober en 15 november aan voor een doorstroomtoets.

- Leerlingen ontvangen tussen 10 en 31 januari hun voorlopig schooladvies. De school baseert het schooladvies op toetsresultaten van alle schooljaren, de sociaal emotionele ontwikkeling, werkhouding, motivatie en gedrag.

- Leerlingen maken in de eerste 2 weken van februari de doorstroomtoets.

- Uiterlijk 15 maart ontvangen de scholen de uitslag van de doorstroomtoets.

- Leerlingen en ouders ontvangen uiterlijk 24 maart van hun school het definitieve schooladvies.

- Tussen 25 maart en 31 maart melden alle leerlingen zich tegelijk, met hun definitieve advies, aan op de middelbare school.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Kinderen mogen zichzelf zijn

Kinderen mogen zichzelf zijn op OBS West. Veiligheid is een basisvoorwaarde voor de ontwikkeling van elk individu en van de groep waarin wordt geleerd en gewerkt.

Leraren stimuleren actief de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van leerlingen. Hierbij zorgen zij voor afstemming op de leer- en ontwikkelbehoeften en talenten.

De leraar is de leider en begeleider van leerlingen op school. Zo leren zij hoe ze hun eigen ontwikkeling vorm kunnen geven.

De school beschouwt ouders als partner bij het vormgeven van de ontwikkeling van hun kind op school. Binnen de school vindt de ontwikkeling van elk kind plaats binnen voor iedereen bekende regels en kaders (beschreven in o.a. de schoolgids en het schoolondersteuningsprofiel).

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Respectvol met elkaar omgaan
 • Samenwerken - veilige sfeer
 • Bevorderen van zelfstandigheid

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven