OBS De Wonderwind

Educatusstraat 10 2909 PK Capelle aan den IJssel

Schoolfoto van OBS De Wonderwind

Het team

Toelichting van de school

Op de Wonderwind werkt een team van ongeveer 11 mensen samen aan het verzorgen van kwalitatief goed onderwijs en een rijke leeromgeving. Het team is samengesteld uit leerkrachten, een leerkrachtondersteuner en een vakleerkracht. Tevens is er een intern begeleider, directeur en een conciërge. Het team representeert verschillende leeftijdsgroepen en diversiteit in expertise.

Als opleidingsschool voor de PABO verwelkomen wij jaarlijks ook veel studenten die het team enthousiast begeleid. Veel studenten weten na het behalen van hun diploma ook weer de weg terug naar OBS De Wonderwind te vinden. Ook bieden wij een plek aan aan toekomstige onderwijs assistentes. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

BLICK op onderwijs, en dus ook OBS De Wonderwind, volgt de wet- en regelgeving van de Rijksoverheid en van de Cao primair onderwijs.

Bij verlof of ziekte van personeel zoeken wij allereerst intern naar een oplossing. Dit kan zijn door een beroep te doen op parttime medewerkers om extra te komen werken of door een onderwijsassistent voor de klas te zetten. Daarnaast beschikt BLICK ook over een invalpool waar we een beroep op kunnen doen. Indien het echt niet lukt om een vervanger te regelen, dan kan het in een enkel geval voorkomen dat wij de leerlingen verdelen over verschillende groepen of een dag thuis moeten laten. Hier stellen wij u dan zo snel mogelijk van op de hoogte.

Om het wettelijke aantal lesuren per jaar te waarborgen zijn er in het jaarrooster van OBS West twee calamiteitendagen opgenomen. Wanneer de leerlingen een dag niet naar school kunnen komen, dan compenseren wij deze gemiste lesdag tijdens een calamiteitendag. Voor meer informatie zie de schoolkalender. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

OBS De Wonderwind is een kleinschalige groeischool. Op dit moment bieden wij onderwijs aan in combinatiegroepen. Leerlingen leren in deze klassen veel vaardigheden op het gebied van zelfstandigheid en samenwerken. In een combinatie klas bieden we ook veel ruimte om mee te doen met lesstof die een stapje moeilijker is maar leerlingen hebben ook de mogelijkheid om wat stof uit een jaar ervoor te herhalen. 

Bij de start van het schooljaar 2023-2024 heeft de school het volgende aantal groepen:

 • Groep 0 (Tjalie de Onderzoeker): 1
 • Groep 1/2: 1
 • Groep 3/4:1
 • Groep 5/6: 1
 • Groep 7/8: 1

De school wordt geleid door een directeur. Er werkt één specialist op het gebied van leerlingenzorg. Daarnaast werken op OBS De Wonderwind diverse leerkrachten met een specialisatie, onder andere voor bewegingsonderwijs en het werken met cognitief getalenteerde leerlingen in de plusklassen. Naast het leerkrachtenteam heeft de school beschikking over een aantal onderwijsassistenten, een conciërge en een administratief medewerkster.

Klasindeling

 • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Voor kleuters is het leven één ontdekkingsreis. Die reis maken ze zelf, samen met hun groep en de leerkrachten. De leerkrachten helpen ze daarbij in een pedagogisch klimaat waar ieder gezien wordt en zijn eigen talent ontwikkelt. Kinderen maken zelf keuzes. Het is niet van te voren te bepalen wanneer een kind leert. Ieder doet dat op zijn eigen tijd en wijze maar wij als leerkrachten houden wel actief zicht op de ontwikkeling. 

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De lessen in de kernvakken taal, lezen en rekenen vinden plaats in het ochtendprogramma. 's Middags werken we -hoe hoger de groep, hoe meer integratie- thematisch aan de wereldoriëntatie vakken. Dat doen we vanuit een onze lessen 'oriëntatie op de wereld'. Kennis en de vaardigheden opgedaan bij de taal- en rekenlessen en de kunstvakken worden hier doelbewust ingezet

Voor groep 3 geldt dat wij werken met een gecombineerde aanvankelijk leesmethode te weten Veilig Leren Lezen. Dat wil zeggen dat spelling en taal geïntegreerd zijn in de leesmethode. 

Onder wereldoriëntatie verstaan wij:

 • Aardrijkskunde;
 • Geschiedenis;
 • Natuur;
 • Burgerschap;
 • Verkeer

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Op de Wonderwind is passend onderwijs aan de orde van de dag. Soms gaat de ontwikkeling niet helemaal vanzelf en is er extra ondersteuning of onderzoek nodig. Als dat binnen onze mogelijkheden ligt passen we het onderwijs aan aan de onderwijsbehoefte van het kind. Hoe wij omgaan met extra ondersteuningsbehoeften staat beschreven in ons schoolondersteuningsprofiel. 

Het Samenwerkingsverband Aan den IJssel (www.aandenijssel.nl) heeft een matrix met vergelijkingsinformatie voor alle scholen binnen Krimpen en Capelle.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Taal en rekenen zijn belangrijk. Ze bepalen of je goed kunt meekomen op de middelbare school en daarna. Daarom meet de Doorstroomtoets welk referentieniveau een leerling beheerst (1F/1S/2F). Een referentieniveau geeft aan wat de leerling kan op het gebied van taal en rekenen. Dat meten van de referentieniveaus is verplicht. Dat is in een wet afgesproken. Als een leerling aan het einde van groep 8 referentieniveau 1F heeft bereikt, dan beheers hij/zij taal en rekenen voldoende. Als een leerling referentieniveau 1S of 2F heeft bereikt, dan beheers hij/zij taal en rekenen zelfs nog beter. We streven ernaar dat de meeste leerlingen aan het einde van groep 8 het referentieniveau 1F beheersen. 

De komende jaren werken wij als school toe naar een stabiele uitstroom op het niveau van 1S, 1F en 2F voor de vakgebieden taal en rekenen. Hier zetten wij vanaf de kleuters op in door middel van binnen het aanbod beredeneerde keuzes te maken die aansluiten bij de onderwijsbehoeften van de leerling(en). 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Leerlingen van OBS De Wonderwind komen uit diverse wijken en maken gebruik van verschillende kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en BSO's.

Wij werken nauw samen met de collega's van Gro-up locatie Toverburcht. De communicatielijnen zijn kort, we werken actief samen en sluiten we goed aan op elkaars wensen en mogelijkheden. Vlak voordat een peuter 4 jaar wordt, kan hij of zij op bezoek bij de kleuters van OBS De Wonderwind.

De medewerkers zorgen voor een (mondelinge) overdracht aan de betreffende leerkracht, uiteraard met uw toestemming. Zo maken we de overgang naar school zo vertrouwd en veilig mogelijk.

Omdat wij een breed netwerk hebben is er uiteraard ook contact met andere aanbieders uit de regio. De samenwerking gaat veelal minder diep, maar is gebaseerd op warme overdracht en uitwisseling. 

Terug naar boven