Montessorischool Capelle

Reigerlaan 64 2903 LL Capelle aan den IJssel

  • Een kijkje naar binnen.
  • Elke ochtend worden de kinderen persoonlijk begroet door de directie en de leerkrachten.
  • Schoolfoto van Montessorischool Capelle
  • De school ontwikkelt een groen schoolplein waarop veel te beleven is. Naast sport ook ruimte voor moestuinen en een boomhut.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De school neemt sinds schooljaar 2012-2013 naast het NIO onderzoek ook de Cito-Eindtoets af. Voorheen werd in groep 8, passend bij het Montessoriconcept, enkel het NIO onderzoek afgenomen. Ter voorbereiding op de Cito-Eindtoets is in schooljaar 2011-2012 het Drempelonderzoek afgenomen.

Schooljaar 2012-2013. De school doet voor het eerste mee met de Cito-Eindtoets. Dit schooljaar had de school 20 schoolverlaters waarvan 10 met een LWOO advies op basis van intelligentie. Dit verklaart het lage gemiddelde van de Cito-Eindtoets. De overige 10 leerlingen stroomden uit naar VWO, HAVO en VMBO-TL.

Schooljaar 2013-2014. De kwaliteitsslag die de school maakt begint nu ook, na positieve groei van de tussenresultaten, zijn vruchten af te werpen op de eindtoets voor groep 8. De school laat in schooljaar 2013-2014 op haar eindscore een positieve groei zien maar scoort wel nog onder de gestelde norm. De school neemt naast de eindtoets ook de NIO af in de maand november 2013.

Schooljaar 2014-2015. De school laat wederom een positieve groei zien op de Centrale Eindtoets met nu als resultaat een voldoende op de eindopbrengsten. De school voldoet hiermee aan de gestelde kwaliteitsnorm.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De Montessorischool Capelle heeft binnen een periode van anderhalf jaar een positieve en relatief snelle ontwikkeling doorgemaakt. Belangrijke verbetertrajecten zijn gerealiseerd. Dit heeft geresulteerd in een positief inspectiebezoek in maart 2013 waarmee een korte periode van intensief toezicht positief is afgesloten. Dit neemt niet weg dat de school een opdracht heeft, waaronder het op peil krijgen van de resultaten van de leerlingen gedurende de schoolperiode. De school heeft een gerichte inzet gepleegd op het professionaliseren van haar onderwijs op individueel-, groeps-, en schoolniveau. Twee belangrijke pijlers hierbij zijn het versterken van het onderwijsaanbod en het verdiepen en verder ontwikkelen van de leerkrachtvaardigheden. Het onderwijsaanbod op de vakgebieden technisch lezen, spelling, begrijpend lezen en rekenen is versterkt met nieuwe methodieken passende bij ons onderwijs. Hierbij heeft de school echter wel enige concessies moeten doen aan haar montessorivisie. De vrije werkkeuze en de vrije werktijd is meer gekaderd dan voorheen. De gerichte inzet op ons onderwijs laat een groei zien in de resultaten en geeft de school een positieve bevestiging van de ingeslagen weg.

Terug naar boven