De Vijfster

Educatusstraat 10 2909 PK Capelle aan den IJssel

Schoolfoto van De Vijfster

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Schooljaar 2022-2023 hebben de 29 leerlingen uit groep 8 een score van 537,5 behaald.
De leerlingen stromen als volgt uit: Van de 29 leerlingen kregen 11 leerlingen een vwo advies, 1 leerling een havo/vwo advies, 7 leerlingen een havo advies, 5 leerlingen vmbo GT/havo advies, 3 leerlingen een vmbo GT advies, 1 leerling een vmbo K/GT en 1 leerling een vmbo BK advies.

Schooljaar 2021-2022 hebben de 28 leerlingen uit groep 8 een score van 536,4 behaald.
Schooljaar 2020-2021 hebben de 37 leerlingen uit groep 8 een score van 537,1 behaald.


Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023/2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De tussenresultaten van de leerlingen van groep 3 tot en met 8 geven ons inzicht in ons onderwijsproces. Wij passen ons handelen aan op basis van de resultaten van de leerlingen. Deze input krijgen wij door het analyseren van de gegevens vanuit observaties, methode gebonden toetsen en Cito-toetsen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Het verwijzen van onze groep 8 leerlingen gaat sinds schooljaar 2014-2015 met behulp van de Rotterdamse Plaatsingswijzer. Het advies van school is leidend voor de toelaatbaarheid tot het VO. Er wordt door school een passend advies gegeven. Dit advies komt tot stand door te kijken naar de Cito resultaten op het gebied van rekenen, begrijpend lezen, spelling en technisch lezen in groep 6, 7 en 8. Daarnaast worden de methodetoetsen en het beeld dat de leerkrachten van de leerling hebben (werkhouding, concentratie, motivatie, huiswerkattitude, enz.) meegenomen in de totstandkoming van het advies.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

De Vijfster werkt met het programma van De Vreedzame School. Sinds 2006 zijn scholen verplicht een bijdrage te leveren aan burgerschapsvorming. De Vreedzame School is een programma dat streeft naar een democratische gemeenschap waarin leerlingen een stem krijgen, zich verantwoordelijk voelen en zich positief sociaal gedragen. Leerlingen worden opgeleid tot mediator en krijgen ook andere verantwoordelijkheden. In de klas en in de school. Kinderen leren zo, door te doen, allerlei vaardigheden die ze nodig hebben als toekomstig burger is onze democratische samenleving. De klas en de school worden een oefenplaats voor actief en democratisch burgerschap.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • De stem van de leerling
  • Samenwerken
  • Verantwoordelijkheid

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Voorheen werd elke school eens per 4 jaar bezocht door de inspectie. Dit is veranderd en betekent dat de inspectie het bestuur bezoekt en zij van daaruit kunnen besluiten om alsnog scholen te bezoeken. Ons laatste inspectiebezoek dateert uit 2017. 

Terug naar boven