Basisschool De Triangel Capelle

Bongerd 4 2906 VK Capelle aan den IJssel

  • Schoolfoto van Basisschool De Triangel Capelle
  • Schoolfoto van Basisschool De Triangel Capelle
  • Schoolfoto van Basisschool De Triangel Capelle

Het team

Toelichting van de school

Op de Triangel werkt een team van enthousiaste mensen, die hart hebben voor het onderwijs en voor kinderen! We vinden het belangrijk dat we kinderen stimuleren en helpen bij hun ontwikkeling en zijn daarom steeds met elkaar in gesprek over hoe we ons onderwijs nog meer kunnen laten aansluiten bij wat de kinderen nodig hebben. Als team vinden we het belangrijk dat we met en van elkaar leren. Daarom hebben we regelmatig overleg. Ook zijn er in ons team leerkrachten die zich gespecialiseerd hebben in rekenen, het jonge kind of meer- en hoogbegaafdheid, waar we als team van willen leren. Zij hebben binnen het team een coördinerende rol, tijdens de overleggen die we voeren, delen deze leerkrachten hun kennis. Ook zijn er verschillende stuurgroepen bij ons op school. Dit zijn groepjes collega's die, samen met iemand van buiten de school die veel kennis heeft over dit onderwerp, overleggen voorbereiden en het team begeleiden bij de invoering van nieuwe en andere onderwijskundige ideeën. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Het komt weleens voor dat een leerkracht niet voor de groep kan, doordat deze ziek is, vanwege privéomstandigheden of doordat er een cursus is waar de leerkracht aan deelneemt. In dat geval proberen we door onderling te ruilen ervoor te zorgen dat een van de andere teamleden voor de groep kan. Binnen de units is dat meestal mogelijk door een verschuiving van de taken van de teamleden die aan de unit verbonden zijn.

Als er meerdere collega's ziek zijn, kan het gebeuren dat een klas thuisonderwijs krijgt. 

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op de Triangel werken we met een unit onderbouw, middenbouw en bovenbouw. 

In de units wordt gewerkt met stamgroepen, de leerkrachten van de stamgroepen zijn aanspreekpunten voor de ouders. Er wordt in de units gewerkt met instructiemomenten en zelfstandig werken of spelen en werken op het speel-werkplein. Er wordt flexibel omgegaan met het meedoen met instructies of spel op basis van onderwijsbehoeften. Er wordt gewerkt met een rooster voor instructiemomenten en zelfstandig werken. In de middenbouw en in de bovenbouw wordt gewerkt met weektaken.

Kinderen krijgen door deze manier van organiseren meer autonomie, hebben keuzemogelijkheden in het aanbod. Ze krijgen meer fysieke ruimte en bewegingsvrijheid. Ze leren binnen de unit samenwerken met kinderen van verschillende leeftijden.

Het werken in units past bij de visie van onze school we willen kinderen stimuleren om onderzoekend en ontdekkend te leren. We doen dit ook vanuit de wetenschap dat de huidige samenleving van onze kinderen vaardigheden vraagt zoals creatief denken, kritisch denken, problemen oplossen, zelfregulering, plannen, en samen werken. De leerkrachten en onderwijsassistenten zijn met elkaar verantwoordelijk voor alle kinderen in de unit. 

Klasindeling

  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

In de groepen 1, 2 en 3 bieden wij ontwikkelingsgericht onderwijs, dit doen we door te werken met thema’s. Door het creëren van echte situaties en activiteiten kunnen kinderen naspelen en nadoen wat zij in het echt hebben gezien. De kinderen leren spelenderwijs meer over het thema. Door de kinderen zoveel mogelijk te betrekken bij de thema's dagen wij hen uit tot leren. De kerndoelen zijn leidend voor de inhoud van ons onderwijs. In groep 3 wordt gestart met het leesonderwijs met de methode Veilig Leren Lezen. 

In de groepen 4-8 werken we met de methode  Da Vinci voor het vak wereldoriëntatie. De kinderen leren binnen de thema’s op een onderzoekende manier over de wereld om hen heen. Door thematisch te werken bieden we onderwijs aan in betekenisvolle contexten. Ook zorgen we waar het mogelijk is voor samenhang tussen het thema en reken- en taalvakken.  In ons thematisch onderwijs leren wij de kinderen zelfstandig werken en samenwerken. We gebruiken gevarieerde werkvormen binnen en buiten de school. Er zijn 4 à 5 thema’s per jaar,  de thema’s duren ongeveer acht weken.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Ons schoolondersteuningsprofiel geeft een beeld van de mogelijkheden die we kunnen bieden op de Triangel. Er staat er in wat onze ambities zijn en waar onze grenzen liggen. We willen voor zoveel mogelijk leerlingen het onderwijs geven, wat zij nodig hebben. Door aan te sluiten bij hun onderwijsbehoeften. 

Samengevat kunt u in ons schoolondersteuningsprofiel lezen: 

  • Voor welke kinderen wij een passend aanbod kunnen bieden, soms met hulp van externe partners.
  • Voor welke kinderen wij geen passend aanbod kunnen realiseren
  • Welke expertise bij ons op school aanwezig is
  • Waar wij ons als school de komende tijd in willen ontwikkelen

Het schoolondersteuningsprofiel is onderdeel van ons schoolplan en is op te vragen bij de directie en te vinden op de website van De Triangel. Het samenwerkingsverband Aan den IJssel heeft een ondersteuningsplan samengesteld. Daarin staat aangegeven hoe de scholen met elkaar een samenhangend geheel van ondersteuning hebben gecreëerd, hoe de beschikbare gelden worden verdeeld, hoe verwijzing naar het speciaal onderwijs plaatsvindt en  op welke wijze ouders worden geïnformeerd.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

In ons gebouw is voorschoolse en naschoolse opvang aanwezig, dit wordt verzorgd door de medewerkers van To Be Kind. Zij organiseren ook twee keer in de week een peuterochtend. 

Voor Voor- en Vroegschoolse Educatie kunt u terecht bij IJsselkids

Terug naar boven