Openbare Basisschool Frankendael

Van Brederodestraat 2A 1759 VJ Callantsoog

 • Deze gebruiken wij voor alle schoolactiviteiten.
 • Op 19 april 2019 hebben wij onze vernieuwde school feestelijk geopend. Kopgroep bibliotheken en Kappio hebben ook een plek in ons gebouw!
 • Schoolfoto van Openbare Basisschool Frankendael
 • Wij beschikken over een prachtig podium met licht en geluid.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In groep 8 verantwoorden wij ons met de Medio Cito-toetsen m.b.t. de vakgebieden Rekenen/Wiskunde, Technisch lezen (DMT) en Begrijpend lezen.

Voor de eindtoets gebruiken wij de IEP. 

Op onze venster pagina lijkt het alsof wij de eindtoets van 2017-2018 niet hebben gehaald, maar dit is niet juist. We hebben de eindtoets wel gehaald, maar dit is niet meer te veranderen in het systeem. Wel is er een bijlage toegevoegd van de leerling die niet in het systeem is meegeteld. Deze gegevens zijn wel opgeteld bij de eindopbrengsten, maar is niet letterlijk zichtbaar op het plaatje. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

In de school bewaken we met elkaar de leervorderingen en het welbevinden van onze leerlingen. De inhoud van ons onderwijsleerproces in relatie tot datgene wat we willen bereiken heeft onze constante zorg. In ons meerjarenbeleidsplan omschrijven wij onze inspanningen om het onderwijsleerproces steeds te evalueren, aan te passen en te verbeteren. Om na te gaan of gewenste resultaten worden bereikt hebben wij regelmatig leerlingbesprekingen, klassenbezoeken en voeren wij onderstaande 'controles' uit:

 • Regelmatig controleren van het gemaakte werk.
 • Dagelijks observatie van kinderen in de werksituatie.
 • Snappet 3.0 dagelijks/wekelijks analyseren n.a.v het gemaakte werk. Eventueel streefniveaus en aanpassingen in het werkpakket veranderen.
 • Snappet dagelijks/wekelijks aanpassen op kindniveau. 
 • Deelonderzoeken bij hapering in de ontwikkeling d.mv. Snappet 3.0. 
 • Eindtoets groep 8. 
 • De ontwikkeling van onze leerlingen t.a.v. het landelijk gemiddelde wordt m.b.v. het CITO leerlingvolgsysteem (LVS) gevolgd. Twee keer per jaar worden deze onafhankelijke toetsen afgenomen. Het LVS geeft ons een goed inzicht in de cognitieve ontwikkeling van een leerling, de groep en de school. Zodat wij ons handelen hier optimaal op kunnen aanpassen. Snappet wordt ernaast gelegd om eventuele niveau's en gerichte werkpakketten klaar te zetten per kind. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Informatie over de VO stappen op obs Frankendael.

 • Groep 7 en de eerste signalen.
 • Informatie afname NIO en het verloop VO.
 • NIO afname groep 7/8
 • De uitslag van de NIO 
 • Gesprek 1 medio november, groep 8 voorlopig VO advies/ groep 7 een indicatie advies.
 • Gesprek 2: medio, februari, het definitief VO advies.
 • De inschrijvingsprocedure 
 • Afname eindtoets IEP
 • Uitslag IEP
 • Kennismaking nieuwe klas.

Deze informatie wordt jaarlijks aan het begin van het schooljaar toegelicht. 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

 • Op de Frankendael heerst een veilig klimaat en hebben wij duidelijke regels en afspraken. Veiligheid is een voorwaarde voor de ontwikkeling van kinderen.
 • De Frankendael staat voor erkenning en waardering voor jezelf en de ander waarbij de ontwikkelingskansen en talenten voor alle kinderen centraal staan.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Veiligheid- Vertrouwen
 • Waardering en Erkenning
 • Samen verbonden

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven