Openbare Basisschool Frankendael

Van Brederodestraat 2A 1759 VJ Callantsoog

 • Deze gebruiken wij voor alle schoolactiviteiten.
 • Op 19 april 2019 hebben wij onze vernieuwde school feestelijk geopend. Kopgroep bibliotheken en Kappio hebben ook een plek in ons gebouw!
 • Schoolfoto van Openbare Basisschool Frankendael
 • Wij beschikken over een prachtig podium met licht en geluid.

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Dit wordt bovenschools geregeld door het bestuur.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Binnen ons team zijn nagenoeg alle leerkrachten bevoegd om gymles te mogen geven. 1 Leerkracht is in opleiding. 

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen
 • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De invulling van de lestijd is slechts een indicatie. In de praktijk zijn veel vakgebieden met elkaar verweven en wordt de ontwikkeling tijdens een activiteit op meerdere gebieden gestimuleerd

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Om optimaal tegemoet te kunnen komen aan de onderwijsbehoefte van een groep worden er keuzes gemaakt in de invulling van de onderwijstijd. Dit kan per groep of leerjaar verschillen. Op het gebied van gedrag en sociaal emotionele vorming is er een lastige tijdsindicatie te geven. Wij zijn er ons bewust van dat dit gedurende de dag altijd aanwezig is. 

Wij werken met een kind portfolio. Een portfolio is een persoonlijke map waarin een leerling beschrijft wat hij of zij kan, waaruit dat blijkt en hoe je jezelf verder wilt ontwikkelen. Het onderwijs is, naast het leren, steeds meer gericht op de vaardigheden van de leerling. Vanuit het portfolio worden er verschillende vakken en vaardigheden aangeboden naar de behoefte van het kind. Dit kan per vakgebied in alle leerjaren verschillend zijn.  

De invulling van de lestijd is slechts een indicatie.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Bij ons op school is de groepsleerkracht primair verantwoordelijk voor de leerling. Hierbij kan een groepsleerkracht ondersteund worden door een gespecialiseerde leerkracht of externe hulp. Wij noemen deze ondersteuning binnen onze school SEN (Special Educational Needs). Leerlingen met ondersteuningsbehoefte krijgen, na overleg met de ouders, extra ondersteuning onder schooltijd.

Ons Aanbod:

 • Taalspecialist
 • Jonge kind specialisten (3)

Ons SEN-aanbod - extern:

 • Gedragspecalist
 • Meerkunners gedrag, werkhouding en taakaanpak
 • Motorische ondersteuning (MRT) 
 • Orthopedagoog

Ondersteuning voor leerlingen

De onderwijsbehoeften van leerlingen zijn vastgelegd in het ondersteuningsoverzicht., hierin staan ook het onderwijsaanbod en de evaluatie. Voor kinderen met specifieke onderwijsbehoeften is een groeidocument opgesteld met daarin het specifieke onderwijsaanbod en de inzet van extra middelen. Het groeidocument wordt samen met ouders opgesteld en binnen een (OT) ondersteuningsteam, besproken. Bij een OT bespreking zijn ouders, leerkracht, IB, directeur en een orthopedagoog vanuit het Samenwerkingsverband aanwezig. Indien nodig worden er ook andere betrokkenen uitgenodigd. Het aanbod van extra begeleiding is beschreven in het schoolondersteuningsprofiel, deze is opgesteld met medewerking van een tool van Perpectief op School.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Vanuit onze Scholengroep hebben wij samen en dus ook op schoolniveau, de ambitie om meer externe mensen te betrekken binnen ons onderwijs. Net zoals wij dit nu met een orthopedagoog hebben gedaan. Meer expertise in huis, hoe sneller er gehandeld kan worden in het belang van het kind. We denken aan de volgende punten:

 • Fysiotherapeut
 • Logopedist
 • gedragsexpert
 • NT2 groep

Met de Scholengroep zijn wij naar Finland geweest samen met leden van het SWV. Dit heeft ons geïnspireerd om als Scholengroep inclusiever te willen gaan. We gaan op onderzoek uit en op weg naar onze (gezamenlijke) ambitie. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven