Openbare Basisschool De Kustschool

Badhuisweg 36 4506 BC Cadzand

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Kustschool
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Kustschool
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Kustschool
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Kustschool
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Kustschool

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

De Kustschool vindt het belangrijk om inzicht te hebben in hoe leerlingen de sociale veiligheid in en rondom school ervaren. De school monitort de sociale en fysieke veiligheid met een vragenlijst afgenomen door/via de Monitor-sociale-veiligheid/ Leerling tevredenheid van Vensters. Met dit leerling tevredenheidsonderzoek wordt ingegaan op de sfeer op school, de aandacht voor normen en waarden, de duidelijkheid van schoolregels, de rust en orde in de school, maar ook op de aanpak van pestgedrag en de begeleiding van gedragsproblemen.                       

Een steeds belangrijker wordend aspect van het onderwijs, is het begeleiden van de kinderen met betrekking tot de sociaal-emotionele ontwikkeling.   

Schooljaren 2014-2016 stonden en 2021-2023 staan bij Stichting Escalda in het teken van het Pedagogisch Tacttraject; 'het goede doen, op het juiste moment, ook in de ogen van de leerling’. Pedagogische tact of tactvol handelen vraagt een relatie die gekenmerkt wordt door openheid en sensitiviteit voor wat een leerling bezighoudt of voor wat deze nodig heeft, en vertrouwen in zijn wil om te groeien. Dit wordt door leerlingen begrepen. Zo ontstaat wederkerigheid en – vanuit deze relatie – gedeelde verantwoordelijkheid. Leerkracht en leerling(en) als werkeenheid met de leerkracht als eindverantwoordelijke en gezagsdrager. De vertaling van dit traject naar onze onderwijspraktijk op De Kustschool, wordt op de eerste plaats ingezet door het team zelf, ieder in de eigen bouw. Het op een positieve manier benaderen van alle leerlingen en bekrachtigen van goed gedrag staat voorop. Dit schooljaar 2022-2023 bieden we voor de tweede keer binnen de stichting Escalda een NLP-training aan voor alle werknemers, op vrijwillige basis. Dit is een groot succes. Het geeft je inzicht in je communicatie en wat daarvan het effect is op anderen. Ook geeft het inzicht in ons gedrag, wat maakt dat mensen (leerlingen, ouders, collega's) zich gedragen zoals ze zich gedragen? En inzicht in het NLP-communicatiemodel. Hoe komt het dat wij bepaalde gedachten, gevoelens en gedragingen hanteren, waar we liever vanaf willen? Effectief communiceren is een basisvoorwaarde, het maakt je sterker en succesvoller in de omgang met de kinderen uit je klas, met collega's en ouders. Schooljaar 2023-2024 starten we met het derde NLP-traject voor leerkrachten en is er een verdiepend traject beschikbaar voor leerkrachten die meer willen.                                                       

De school monitort structureel de sociaal-emotionele ontwikkeling op de volgende manier: Voor groepen 1 en 2 wordt ‘KIJK!’ gebruikt, een digitaal instrument waarmee je de ontwikkeling van jonge kinderen volgt. KIJK! is een werkwijze die leraren en pedagogisch medewerkers ondersteunt bij het observeren, registreren en stimuleren van de ontwikkeling van jonge kinderen tussen 0 en 7 jaar. Hier kijk je naar basiskenmerken, betrokkenheid en aanwezigheid van factoren die een risico kunnen vormen voor de ontwikkeling. Daarnaast kijk je naar de ontwikkeling van de sociaal emotionele ontwikkeling, taal, rekenen en motoriek. Ook worden, door de groep 1-2 leerkrachten, de observatielijsten van Zien ingevuld. Door deze informatie te combineren en samen met de ouders door te nemen, ontstaat er een helder en betrouwbaar beeld van het sociaal-emotioneel welbevinden en sociale veiligheid van de leerling op school.  

Voor de groepen 3 t/m 8 worden de meetinstrumenten van het IEP leerlingvolgsysteem gebruikt. Een systeem dat rekening houdt met een compleet kind. Een kind is meer dan rekenen en taal, ook zijn sociaal-emotionele ontwikkeling, leeraanpak en creatief vermogen maken hem tot wie hij is. 

De sociale en emotionele ontwikkeling wordt met IEP-Hart-Handen gevolgd, door deze 2x per schooljaar in januari en juni af te nemen. De Monitor-sociale-veiligheid/ Leerling tevredenheid van Vensters wordt daarnaast ook voor groepen 6 t/m8 afgenomen. Alle leerlingen van groepen 3 t/m 8 vullen 2x per schooljaar het Sociogram in. Het sociogram geeft de onderlinge relaties in de klas weer.  Het sociogram kan de leerkracht helpen bij het onderkennen van hiërarchie, de leiders en de kinderen die sociaal geïsoleerd zijn.                                                                                                            

Schooljaar 2022-2023 is er wederom veel aandacht voor de sociaal emotionele ontwikkeling met als doelen: rust in de groep bewaren; sociale verbindingen en relaties zichtbaar maken en verbeteren; respect hebben voor elkaar.                                           

Dit schooljaar, hebben we de Ringaanpak in de midden- en bovenbouw, onder begeleiding van Passend Onderwijs, voortgezet. Aan de gemiddelde cijfers van de Monitor Sociale Veiligheid is duidelijk af te lezen dat deze aanpak met grote betrokkenheid van leerlingen, leerkrachten en externe betrokkenen heeft gewerkt. De kinderen hebben een enorme groei doorgemaakt.

Groep 7 kan volgend schooljaar vol vertrouwen aan groep 8 beginnen en groep 8 stroomt vol vertrouwen het voortgezet onderwijs in.

                                                                                                                                                                               

Tevredenheid
8,1
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

OBS De Kustschool is een school met onderwijs dat inspeelt op 21e?-eeuwse?vaardigheden. Een school die deel uitmaakt?van de omgeving en gebruikmaakt van die omgeving. En vooral een school die de leerreis van?de kinderen?mogelijk maakt en?ouders en schoolomgeving daar graag bij betrekt.     

De leerlingpopulatie is in de loop van de jaren gewijzigd. Onze vernieuwde visie is reden voor ouders vanuit de kernen om ons heen om naar de Kustschool te komen. Dit zie je de laatste 3 á 4 jaren gebeuren. Wij laten de traditionele aanpak los met ontwikkelingsgericht onderwijs met beweging voor rekenen en met het geïntegreerd zaakvakonderwijs met thematische aanpak van IPC. Voor de overige vakken gaan we deze stap nog maken. We zien meer ouders de school binnenkomen, die een ander onderwijssysteem willen, meer gericht op de persoonlijke ontwikkeling van het kind. Ouders willen samen met ons de stap maken naar meer ontwikkelingsgericht onderwijs, vanuit een bepaald idealisme en gedrevenheid.   

Tegelijkertijd zien we ook ouders, die ervan overtuigd zijn dat hun kind meer kan dan dat ze qua resultaten laat zien. Door deze OGO aanpak en bewegend leren bij rekenen en het geïntegreerd zaakvakonderwijs, gaan deze ouders ervan uit dat de resultaten van hun kind zullen groeien. Alle ouders zijn enorm betrokken bij de ontwikkeling van hun kind op de Kustschool, hun stem (inclusief de stem van het kind) is belangrijk. 

Dit zien we zeker terug in de goede resultaten van deze meting. Wij zijn tevreden, tegelijkertijd zet het ons aan om het nog beter te doen. We gaan nu eerst aan de slag met het belangrijkste aandachtspunt: het aantal respondenten. We gaan aan de slag met de vragen: hoe komt het dat er zo weinig ouders hebben meegewerkt aan dit onderzoek? En hoe verhogen we de betrokkenheid van de ouders?  Voor een betrouwbaar resultaat van het onderzoek is voldoende respons nodig. Bij de vereiste betrouwbaarheid hebben voldoende ouders de vragenlijst ingevuld en bij een gewenste betrouwbaarheid zijn dit er nog iets meer. De respons voldoet niet aan de vereiste betrouwbaarheid. Aantal ouders/verzorgers bedraagt 56, aantal respondenten is 28. De vereiste norm is 39 en de gewenste norm is 48. Wat betreft de resultaten op schoolniveau is in de tabel te zien dat de gemiddelde tevredenheidscore van de ouders over OBS De Kustschool een 7,7 is, een hoog cijfer, dus de ouders zijn tevreden. De gemiddelde tevredenheidscore van de ouders over de school in 2022-2023 m.b.t.  Het schoolklimaat (sfeer, omgang en veiligheid) is 7,9 Het onderwijsleerproces is 7,6 Informatie en communicatie 7,7 Het gemiddelde rapportcijfer is 7,9  

Tevredenheid
7,7
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven