Katholieke Montessorischool

J.J.H. Verhulstlaan 13 1401 CS Bussum

Schoolfoto van Katholieke Montessorischool

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Op de KMS maken de leerlingen van groep 8 de eindtoets van IEP.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De prestaties van leerlingen worden systematisch bijgehouden en geanalyseerd. We maken hierbij gebruik van het leerlingvolgsysteem (LVS) van cito. Voor leerjaar 7 liep vorig schooljaar een pilot met IEP. In de loop van schooljaar 2021-2022 gaan we een keuze maken voor een nieuw LVS. Tweemaal per jaar, na afname van de Cito-toetsen worden de resultaten van de leerlingen, behalve op individueel niveau, ook geanalyseerd op, groeps- en schoolniveau. De school- en groeps-analyses gebeuren aan de hand van trendanalyses.   Trendanalyses zijn een middel om de resultaten van een bepaalde toets over een reeks van jaren te volgen. De trendanalyses zijn van belang om te analyseren of het onderwijs door de jaren heen stabiel en op voldoende niveau is. Voor de bepaling van een voldoende niveau wordt gekeken naar overeenkomsten met het landelijk gemiddelde en naar een door de school opgesteld eigen minimumniveau (voor de schoolpopulatie van de KMS ligt dit boven het landelijk gemiddelde). Volgens de cyclus van HGW worden de resultaten besproken in het team, in de bouw of in een groepsbespreking. Er wordt gekeken naar wat goed gaat! En naar wat we beter zouden willen.  N.a.v. de analyses worden tweemaal per jaar acties opgesteld, die ook worden geëvalueerd. In principe wordt één vakgebied per schooljaar aangepakt om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren, indien noodzakelijk. Dit geldt voor de vakgebieden: technisch lezen, begrijpend lezen, rekenen, spelling en de sociaal-emotionele ontwikkeling. 

Naast de twee jaarlijkse methode-onafhankelijke toetsmomenten, volgen we de kinderen nauwgezet. Enerzijds door methodetoetsen, anderzijds doordat de leerkracht geregeld tijdens haar/zijn ronde bij en kind checkt en bijstuurt. Binnen het montessori-onderwijs spelen observaties van de leerkracht een belangrijke rol. In gesprek met het kind wordt deze geholpen te reflecteren op het werk en op behaalde doelen.

Kinderen formuleren naast de leerdoelen die uit het programma volgen, ook hun eigen leerdoelen. Ze krijgen de tijd en gelegenheid hier aan te werken en tijdens de kindgesprekken (tussen leerkracht en kind) worden deze ook besproken. 

Op de KMS worden ontwikkelingsgesprekken gehouden voor de kinderen van groep 2 t/m 8 en voor kinderen van groep 1 die al wat langer op school zitten. Het ontwikkelgesprek is een belangrijk instrument om de kinderen inzicht in hun eigen ontwikkeling te geven en eigenaarschap te ervaren. Bij het ontwikkelgesprek zijn kind, ouders en leerkracht aanwezig. Middels dit drie-gesprek krijgen we samen een beeld van hoe het met het kind gaat,  welke ontwikkelpunten komend jaar centraal staan en wat het kind nodig heeft. Gedurende het schooljaar zijn er daarom nu twee vaste momenten waarop de leerkracht, ouders en leerling met elkaar in gesprek zijn over de ontwikkeling van het kind. En daarnaast zijn er twee momenten waarop een verslag wordt gemaakt voor de kinderen. De twee mondelinge en twee schriftelijke contacten zijn:

Eerste ontwikkelingsgesprek begin oktober - eerste schriftelijke verslag in februari- tweede ontwikkelingsgesprek in juni- tweede schriftelijke verslag in juli.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

In december krijgen de leerlingen van leerjaar 8 het advies van de leerkracht voor het onderwijsniveau in het voortgezet onderwijs. Dit advies is gebaseerd op de resultaten van het kind van de afgelopen jaren (vastgelegd in het leerlingvolgsysteem), de werkhouding van het kind en eventueel persoonlijke omstandigheden die een rol spelen. De adviezen worden van tevoren besproken in een overleg met de leerkrachten van de bovenbouw, de intern begeleider en de directie. Indien in april het resultaat van de eindtoets een hoger onderwijsniveau aangeeft, wordt het advies bijgesteld. Naar een lager niveau bijstellen wordt niet gedaan. 

In februari krijgen de leerlingen van leerjaar 7 een indicatie voor het verwachte onderwijsniveau van het voortgezet onderwijs.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Het menselijk individu kan zich zonder een sociaal leven niet ontwikkelen, de mens leeft van mensen (Montessori, 1907).

De bewuste keuze voor heterogene groepen heeft alles te maken met deze gedachte. Een heterogene groep is meer een afspiegeling van de maatschappij. In de heterogene groep ervaart een kind ieder jaar opnieuw hoe het is om de jongste te zijn en de oudste. Nooit zal een kind jarenlang de grootste, snelste, knapste etc. zijn in een groep. Deze ervaring maakt je veerkrachtig en respectvol naar de ander. In een klas met verschillende leeftijden leren kinderen van en met elkaar. Om goed samen te kunnen leven moet je samenwerken. Elkaar helpen is een essentieel onderdeel in de montessoristijl. Als je een ander iets uit kunt leggen, dan begrijp je het. Daarnaast is het goed voor je eigenwaarde, iemand helpen geeft gewoon een goed gevoel. De heterogene groep kan leiden tot een zeer sociale groep. Een groep is nooit onmiddellijk een genormaliseerde, sociale groep. Het is een proces dat ieder jaar opnieuw moet groeien, waarin we investeren met name aan het begin van het jaar, tijdens de 'Gouden weken'.Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • samenwerken, elkaar helpen
  • zelfbewustzijn
  • kritisch en creatief denken

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven