Koningin Emmaschool

Graaf Florislaan 2 1405 BT Bussum

  • Schoolfoto van Koningin Emmaschool
  • Schoolfoto van Koningin Emmaschool
  • Schoolfoto van Koningin Emmaschool
  • Schoolfoto van Koningin Emmaschool

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Hoe wordt vervanging geregeld?

  1. Interne wisseling door eventuele DUO leerkracht of andere flexibele leerkracht
  2. Invalpool vanuit Talent Primair (leerkrachten die eerder voor onze stichting/school hebben gewerkt)
  3. Verdelen van de leerlingen over andere groepen (max. 2 dagen)

Gelukkig hebben we in de afgelopen jaren nog geen leerlingen naar huis moeten sturen. Tot nu toe hebben we ziekte/verlof van collega's intern kunnen oplossen! 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Wij vinden een positief schoolklimaat essentieel voor een goed leerklimaat. Als kinderen zich veilig voelen en een goede relatie met de omgeving hebben komen ze tot leren.

Vanaf het moment dat een kind op school komt, wordt de individuele ontwikkeling van gevolgd en vastgelegd. Hierbij worden de verschillende ontwikkelgebieden gevolgd. Hoe is b.v. het contact met de medeleerlingen en leerkracht(-en), waar ligt de interesse, hoe leerbaar is het kind, hoe is de motorische ontwikkeling, de sociaal- en emotionele ontwikkeling, de creatieve ontwikkeling, etc. Veel wordt hierbij vastgelegd in ons digitale leerlingvolg- en registratiesysteem Parnassys. O.a. de  resultaten van de Cito- en methodetoetsen voor de vakgebieden technisch- en begrijpend lezen, spelling, taal, rekenen & wiskunde en begrijpend lezen worden hier vastgelegd. In Parnassys worden ook notities en verslagen van gesprekken en de groepsplannen voor het gedifferentieerd onderwijsaanbod voor de hele groep vastgelegd. Bij de groepen 1 en 2 gebruiken we een aparte observatielijst per leerling. De school heeft twee intern begeleiders; een voor de groepen 1 t/m 4 en een voor de groepen 5 t/m 8. De intern begeleiders voeren twee maal per jaar een groepsbespreking waarin alle leervakken doorgesproken worden Vragen die gesteld worden zijn: Waar liggen de onderwijsbehoeften van de groep en wat wordt er gedaan om daaraan tegemoet te komen. Daarnaast hebben zij gedurende het hele schooljaar overleg met de leerkrachten over bepaalde leerlingen.

In ons schoolondersteuningsprofiel (SOP) hebben wij in kaart gebracht wat wij aan mogelijkheden, grenzen en ambities hebben ten aanzien van de ondersteuning van leerlingen met extra onderwijsbehoeften. Elke leerling is echter uniek, dus zullen we altijd per leerling nagaan welke onderwijsbehoeften de leerling heeft en of en hoe wij daar aan kunnen voldoen. Indien nodig kunnen wij voor extra ondersteuning een beroep doen op het samenwerkingsverband passend onderwijs UNITA in onze regio. In het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband staat beschreven welke ondersteuning alle scholen zelf moeten bieden (basisondersteuning) en voor welke ondersteuning, onder welke voorwaarden, we bij het samenwerkingsverband terecht kunnen. Voordat we hulp van buitenaf inroepen gaan we aan de slag binnen onze eigen mogelijkheden. We geven hierna beknopt weer op welke wijze de structuur op onze school functioneert: Er zijn twee intern begeleiders; een voor de groepen 1 t/m 4 en een voor de groepen 5 t/m 8.Zij coördineren de zorg en ondersteunen de groepsleerkrachten bij het maken van plannen en organiseren van extra ondersteuning.Zij voeren twee keer per jaar met de groepsleerkrachten groepsgesprekken (n.a.v. de toetsen en de observaties in de groepen).Zij coachen de groepsleerkrachten, observeren in de groepen en voeren kindgesprekken en oudergesprekken en nemen indien nodig diagnostische onderzoeken af.Zij zijn onderdeel van het Management Team en denken mee over het zorgbeleid en het onderwijsinhoudelijk beleid van de school.Zij hebben contacten met externe hulpverleners, RTers en met het Samenwerkingsverband.

Zie verder de schoolgids en het SOP 2018-2019


Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven