Openbare Basisschool De Kirreweie

Julianastraat 47 4328 AR Burgh-Haamstede

Schoolfoto van Openbare Basisschool De Kirreweie

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Afgelopen schooljaar 2022-2023 zaten 10 leerlingen in groep 8. De Inspectie berekent een gemiddeld behaald percentage referentieniveaus over drie schooljaren. U kunt eventueel meer over deze wijze van signaleren vinden op https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/onderwijsresultaten-primair-onderwijs/naar-eennieuw-onderwijsresultatenmodel

In beide gevallen scoren wij als school voldoende deze signaleringswaarden. In schema ziet het er voor onze school als volgt uit: In voorgaande schooljaren werd gekeken naar de totaal score op de IEP eindtoets. Hieronder vindt u de trendanalyse met betrekking tot de eindresultaten van onze school en de beoordeling door de Inspectie over de afgelopen 4 jaar (in 2020 is geen beoordeling gegeven i.v.m. Corona):

2023  V   
2022  V
2021  V

V = voldoende O = onvoldoende

De resultaten zijn conform de verwachting van de individuele leerlingen en met name op het gebied van taalverzorging en lezen is het een goed resultaat. Kinderen hebben individueel en als groep maximaal gepresteerd. De leerlingen hebben hebben voldoende gehaald uit het schoolaanbod en voelden zich goed toegerust voor de eindtoets.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023/2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Tijdens hun schoolloopbaan worden de leerlingen regelmatig gevolgd om te zien of datgene wat geoefend is er ook goed “in zit”. Hiervoor hanteren we methode gebonden toetsen en methodeonafhankelijke toetsen, zoals toetsen van AVI (gericht op het technisch lezen), Begrijpend Lezen, Rekenen/Wiskunde en Spelling/Taalverzorging. In groep 8 wordt de Doorstroomtoets afgenomen. In groep 1 en 2 gebruiken we als signalering een observatie systeem. 

Door middel van het leerlingvolgsysteem wordt iedere leerling in kaart gebracht. Dit gebeurt volgens landelijke normen. Zo kan al vroegtijdig gesignaleerd worden hoe de prestaties van de leerling zijn. 

Ononderbroken ontwikkeling:

We streven ernaar, dat iedere leerling zich ononderbroken kan ontwikkelen en ontplooien. Omdat we te maken hebben met verschillen, moet het onderwijsleerproces zo ingericht worden, dat dit ook mogelijk is. Onze leerkrachten zorgen ervoor, dat ze de leerlingen goed kennen en ze volgen hun ontwikkeling nauwkeurig met behulp van het LOVS ParnasSys (cognitieve ontwikkeling) en het LOVS KanVas (sociale ontwikkeling). Omdat we opbrengstgericht werken vergelijken we de uitkomsten van toetsen met onze doelen (normen/verwachtingen). Waar nodig stellen we het lesgeven of het aanbod bij en waar nodig geven we de leerlingen extra ondersteuning. In ons zorgplan staat onze zorgstructuur uitgebreid beschreven. In het schoolondersteuningsprofiel (SOP) staat beschreven welke basisondersteuning we kunnen leveren en welke extra ondersteuning. Om de ononderbroken ontwikkeling te waarborgen, hanteren we normen voor verlengen (12%), zittenblijven (3%) en de schoolloopbaan (5%). Als de normen overschreden worden, stellen we interventies vast.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Procedure advisering en overgang Basisonderwijs-Voortgezet onderwijs OBS De Kirreweie  

Leerlingen uit groep 8 van de basisschool maken vanaf schooljaar 2023-2024 al in februari een doorstroomtoets. Ze moeten zich dan eind maart aanmelden voor de middelbare school. Hierdoor maken alle leerlingen even veel kans op een plek op de school van hun voorkeur. En op het voor hen best passende niveau. De Wet doorstroomtoetsen po is in februari 2022 aangenomen door de Eerste Kamer.                                      Vanaf schooljaar 2023-2024 verandert de eindtoets naar de doorstroomtoets.

De wet neemt een aantal problemen weg in de overgang van het basis-naar de middelbare school.   

* De eindtoets gaat doorstroomtoets heten. Hierdoor wordt beter duidelijk dat de leerling zich blijft ontwikkelen. Ook na het afnemen van de toets in groep 8

*Er komt 1 week waarin leerlingen zich aanmelden voor de middelbare school. Alle leerlingen maken dan evenveel kans op een plek op de school van hun voorkeur die ook past bij het schooladvies.

Doordat er 1 aanmeldweek komt, veranderen de stappen van het schooladvies en de toets:

Scholen melden zich tussen 1 oktober en 15 november aan voor een doorstroomtoets.

Leerlingen ontvangen tussen 10 en 31 januari hun voorlopig schooladvies.

Leerlingen maken in de eerste 2 weken van februari de doorstroomtoets.

Uiterlijk 15 maart ontvangen de scholen de uitslag van de doorstroomtoets.

Leerlingen en ouders ontvangen uiterlijk 24 maart van hun school het definitieve schooladvies.

Tussen 25 maart en 31 maart melden alle leerlingen zich tegelijk, met hun definitieve advies, aan op de middelbare school. Leerlingen die de overstap maken naar het voortgezet speciaal onderwijs (vso) kunnen zich al eerder met een voorlopig schooladvies aanmelden bij het vso.

Scholen moeten in de schoolgids opnemen hoe het schooladvies tot stand komt. Zij moeten ouders en leerlingen hierover actief informeren. Zo worden alle ouders op tijd betrokken bij de overgang naar de middelbare school.

Krijgt de leerling een hoger toetsadvies dan het voorlopig schooladvies? Dan geeft de school een hoger definitief schooladvies. Alleen als het in het belang van de leerling is, kan de school besluiten het advies niet te verhogen. De school moet motiveren.

De Centrale Eindtoets stopt. Scholen kunnen kiezen uit een landelijk aanbod van verschillende doorstroomtoetsen. Wij hebben gekozen voor de IEP doorstroomtoets.

Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) gaat de kwaliteit van alle toetsen bewaken.

Stichting Cito adviseert over de kwaliteit van alle toetsen.

Hoe komt het advies tot stand:

 • De schoolinformatie: Wat heeft het kind in de afgelopen jaren geleerd en gepresteerd, hoe is de houding, motivatie en inzet. Dit alles mede a.d.h.v. gegevens uit het leerlingvolgsysteem van de school.
 • Resultaat IEP toetsen: Alle leerlingen van groep 8 doen mee aan de IEP toetsen, de scores worden eveneens gebruikt bij de uiteindelijke advisering aan ouders/verzorgers en vervolgschool.
 • Resultaat van een eindtoets basisonderwijs: Deze toets levert een score op waarbij vooral wordt gekeken welke schoolse vaardigheden en kennis een kind heeft opgedaan. Alle groep 8 leerlingen doen aan deze toets mee. Het advies is voor deze toets wordt verstrekt en dus geldt de uitslag van de eindtoets als een bevestiging van onze bevindingen of een eventuele bijstelling indien de score hoger uitvalt dan het voorheen gegeven schooladvies.
 • Advisering ouders/ kind; Bij de advisering wordt ook rekening gehouden met de wens van de leerling en de ouders/verzorgers, voor zover deze mogelijk en reëel is, en dit past binnen het advies vanuit de school.   

Overige informatie m.b.t. de overgang van het Basisonderwijs naar het Voortgezet onderwijs:

 • Ieder schooljaar vindt er een schoolbezoek plaats met groep 8 aan de VO school te Zierikzee (Pieter Zeeman) en bezoeken de leerlingen van groep 8 het Nehalennia in Middelburg.
 • Leerlingen en ouders kunnen en mogen de open dagen van de diverse VO scholen op eigen gelegenheid bezoeken. De school verleent hier haar medewerking aan.
 • De school verzorgt de aanmelding op de verschillende VO scholen en zorgt dat alle benodigde informatie (resultaten, advies enz.) aangeleverd worden.
 • Vanuit het VO in Zierikzee verloopt een warme overdracht met de groepsleerkracht van groep 8
 • Tenslotte: Als de aanmelding bij de VO school door de basisschool is gedaan, lopen de verdere contacten over groepsindeling, roosters enz. via de ouders/verzorgers van de leerling.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Uitgangspunt van goed onderwijs is het bieden van een veilige leer-/ werk- en leefomgeving aan ten eerste kinderen, maar ook aan leerkrachten en ouders. Daarbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen geloof, ras, sekse of geaardheid.

Leerlingen, medewerkers, ouders en andere betrokkenen voelen zich veilig op school (sociaal, psychisch en fysiek).

Pedagogisch klimaat

De Kirreweie creëert een sfeer waarin leerlingen, ouders en leerkrachten zich sociaal en fysiek veilig en ondersteund kunnen voelen. Om ervoor te zorgen dat leerlingen zich veilig voelen en op een respectvolle manier met elkaar omgaan is het belangrijk dat leerkrachten het goede voorbeeld geven. Dit doen zij door de leerlingen positieve persoonlijke aandacht te geven, in gedrag en taalgebruik, voor alle leerlingen respect te tonen, door het zelfvertrouwen van de leerlingen te bevorderen en weloverwogen gebruik te maken van complimenten en correcties. We stellen duidelijke regels die iedereen dient te respecteren. We zijn betrokken bij de ontwikkeling van de leerlingen en tonen oprechte belangstelling. Door het organiseren van verschillende activiteiten worden de ouders bij de school betrokken. Het team van De Kirreweie heeft belangstelling voor en interesse in de ouders en hun kind(eren) en probeert vanuit een open houding met hen te communiceren. Zowel informeel als formeel (OR/MR). Ouders zijn onze partners.

We geven systematisch vorm aan een positief en veilig klimaat door de inzet van een programma voor sociaal emotionele ontwikkeling. Deze ontwikkeling bewaken we met behulp van een signaleringsinstrument. Zodra er problemen gesignaleerd worden, wordt er een specifiek groepsplan of individueel handelingsplan gemaakt. Pestgedrag pakken we aan op basis van vaste afspraken. We werken volgens het pestprotocol. De school blijft zo een prettige omgeving voor leerlingen.

Het is onderdeel van ons dagelijks handelen. 

Bijvoorbeeld door:

- Het scheppen van een goede werksfeer

- Het bevorderen van een prettige omgang

- Waarden en normen bewaken

- Leerlingen serieus nemen

- Taken en verantwoordelijkheden met hen delen

- Voorkomen en oplossen van ruzie en pesten

- Opstellen van school-en klassenregels

- Goede contacten onderhouden met de ouders, op basis van wederzijds vertrouwen

- Effectief handelen bij calamiteiten

- De klas en het gebouw veilig inrichten en goed gebruik ervan stimuleren 

- Inspraak en betrokkenheid bevorderen

De school heeft in 2015 het predicaat Fysieke veiligheid gekregen. Hieronder vallen de volgende onderdelen:

- Fysieke veiligheid van het schoolgebouw

- Fysieke veiligheid van het schoolplein

- Fysieke veiligheid tijdens de gymlessen

- Verkeersveiligheid- Brandveiligheid- Gehoorveiligheid

- School- en klassenregels

School en samenleving:

Op een sociaal veilige school voelen kinderen zich thuis. Ze komen graag naar school en voelen zich serieus genomen door de leerkrachten. Wij tolereren geen discriminatie en seksuele intimidatie. De school heeft een vertrouwenspersoon, een veiligheidscoördinator en een anti-pest coördinator. De veiligheidscoördinator speelt vanuit haar functie en werkzaamheden een belangrijke rol in de advisering rond het veiligheidsbeleid. Zij is samen met de directie verantwoordelijk voor het continueren van het veiligheidsbeleid in de school.

De veiligheidscoördinator Birgitte de Ruiter is aanspreekpunt in de school voor leerlingen, teamleden, ouders en externe partijen. De veiligheidscoördinator is in het bezit van een BHV-diploma. Op De Kirreweie zijn 4 teamleden in het bezit van een BHV-diploma. De school houdt 1 maal per jaar een brandoefening. Het gebouw is voorzien van pictogrammen en bewegwijzering in geval van nood. In elk lokaal is een calamiteitenplan aanwezig. Het schoolgebouw heeft een gecertificeerd brandveiligheid vergunning van de brandweer en een verkeerveiligheidlabel van ROVZ. We werken samen met politie, justitie en jeugdzorg/GGD.

Het invoeren van gedragsregels waar kinderen, ouders en het team zich aan behoren te behouden zijn afgestemd op ons onderwijs. Hierdoor ontstaat een veilig klimaat waarbinnen de school problemen al in een vroeg stadium kan onderkennen en daarop kan reageren. Het veiligheidsbeleid van de school is niet alleen bedoeld om kinderen een veilige plek te bieden. Ook het team heeft vanzelfsprekend recht op een veilige omgeving. Verbaal en fysiek geweld tegen onderwijzend personeel is ontoelaatbaar.

Veiligheid: eis van kwaliteit:

Daar waar de school de vindplaats is van veiligheid en ook van geweld, is de school ook verantwoordelijk en handelt, normeert, spreekt aan en past toe. In de tweede plaats is de overheid aan zet, die is verantwoordelijk voor de omvang van middelen, voor condities en faciliteiten waarmee de school kan werken. Daar waar de praktijk op school landelijk beleid weerspiegelt: zijn de gevolgen daarvan tevens een spiegel voor de overheid. De school is degene die het doet: onderwijs voor alle kinderen, op een plek die veilig is voor iedereen. Dat is in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van het bestuur als werkgever en ook van het team, ouders en de kinderen zelf, zonder de illusie alles en iedereen onder controle te kunnen hebben, wat telt is de duidelijkheid van het goede voorbeeld, in gedrag van de leiding ten opzichte van de leerkrachten, van de leerkracht ten opzichte van de leerlingen en van iedereen daar omheen.

De overheid is degene die het mogelijk maakt: bekostiging van mensen en middelen op school. Zonder duidelijkheid daarover staat de school in z’n eentje, machteloos. Als basis voor aanspraak op leiding en leerkrachten, op ouders en kinderen, op omgeving en overheid, met kans op verbetering, zonder garantie dat er geen ongelukken kunnen gebeuren. Een veilige school verzekert zich van het commitment van de ouders, voor de support van hun kind als leerling, voor diens succes op school. We moeten op elkaar kunnen rekenen om succes te kunnen behalen. Op De Kirreweie voelen mensen zich veilig en thuis. Er is bescherming als het nodig is, zodat het plezierig werken en leren is. Er wordt veel aandacht gegeven aan het voorkomen en aan het oplossen van problemen of conflicten. Pesten in wat voor vorm dan ook, wordt niet geaccepteerd. De Kirreweie beschikt over een incidentenregistratie van Parnassys. Hierin worden ongelukken, bijna ongelukken en ongewenst en onacceptabel gedrag in de school geregistreerd. Vervolgens worden deze geëvalueerd en zo mogelijk vinden er aanpassingen of wijzigingen plaats.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • oefenplaats naar wereldburger
 • Samen verschil+overeenkomsten
 • respect/verdraagzaamheid/sfeer

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven