Openbare Basisschool De Kirreweie

Julianastraat 47 4328 AR Burgh-Haamstede

Schoolfoto van Openbare Basisschool De Kirreweie

Het team

Toelichting van de school

Het schoolteam kent verschillende functies. Er zijn leerkrachten en onderwijsassistenten, die het onderwijs verzorgen. De leerkrachten dragen zorg voor de leerlingen binnen de groep, houden de administratie bij en verzorgen de rapportage naar de ouders. Ook is er een intern begeleider, die samen met de rest van het team verantwoordelijk is voor de organisatie van de zorg en van de bewaking van de leerontwikkeling binnen de school. Zij coacht de leerkrachten en houdt daarbij overzicht over de vorderingen van alle leerlingen. De directie is verantwoordelijk voor de goede gang van zaken en dat alles goed verloopt bij ons op de school.  

                    Maandag            Dinsdag           Woensdag          Donderdag         Vrijdag 

Groep 1/2     Juf Sharon          Juf Sharon        Juf Sharon        Juf Sigrid            Juf Sigrid 
Groep 3/4     Juf Mirella           Juf Mirella         Juf Sanne         Juf Sanne           Juf Sanne 
Groep5/6      Juf Romy            Juf Romy          Juf Romy          Juf Sharon          Juf Marleen 
Groep 7/8     Meester Erwin     Meester Erwin   Meester Erwin   Meester Erwin     Meester Erwin 

Stagiaires
Onze school is een stageschool voor studenten van onder andere de PABO en Scalda. ROC. Als onderdeel van de opleiding tot leerkracht of onderwijs assistent lopen zij stage. Naast de leermomenten die dit de stagiaires biedt, hoort de school op deze wijze ook van de nieuwste onderwijsideeën. Wij hopen jonge leerkrachten bekend te maken met de interessante, mooie en gezellige kanten van het basisonderwijs. De leerkracht in de betreffende groep is en blijft verantwoordelijk voor het onderwijs in die groep.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij ziekte van leerkrachten proberen wij zo goed mogelijk de groep op te vangen. Invallers zijn helaas schaars in het huidige onderwijs, zodoende zullen we ook wel eens andere oplossingen moeten hanteren, zoals een groep verdelen of naar huis sturen. In principe zijn wij tegen het naar huis sturen van kinderen, maar in bepaalde situaties is het soms verstandiger om kinderen thuis te laten blijven. In zo’n geval krijgt u dit d.m.v. een bericht van tevoren te horen. Mochten ouders door deze maatregel in de problemen komen, dan kunnen zij hun kind zeker naar school sturen, waar het in een andere groep zal worden opgevangen. Wilt u dit wel vooraf melden? Uw kind wordt echter nooit direct van school naar huis gestuurd.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Groep 1/2

Bij de kleuters wordt er op een thematische manier gewerkt volgens een vaste structuur. De thema’s rouleren iedere twee jaar en duren ongeveer 4 weken. Kleuters leren al doende tijdens hun spel, wij spelen hierop in door een rijke leeromgeving te creëren, met hoeken en divers speelmateriaal, waarin kinderen veel kunnen leren en ontdekken. Met name de sociaal-emotionele ontwikkeling krijgt hierbij veel aandacht.  Ook zijn er specifieke taal- en rekenactiviteiten, wij gebruiken hiervoor de methode schatkist, fonemisch bewustzijn mappen en pennenstreken. Daarnaast wordt er veel met de kinderen gesproken, zodat ze hun woordenschat kunnen uitbreiden en goed leren spreken. Een groot gedeelte besteden de kleuters aan binnen- en buitenspel. Dagelijks zijn er ook expressieactiviteiten (muziek, dramatische vorming, creatieve werkjes e.d.). De meeste kinderen zitten 2 jaar in de kleutergroep, hier worden ze voorbereid op het leren lezen, rekenen en schrijven in groep 3. Tweemaal per jaar vullen we voor alle kinderen, die minimaal 6 maanden onderwijs hebben genoten, ons leerling-volg systeem in. Hierin volgen we de ontwikkeling van uw kind aan de hand van bepaalde Ontwikkelingsgebieden. Het invullen gebeurt in de maanden januari en juni. Door tweemaal per jaar de kijk in te vullen krijgen we een goed zicht op de ontwikkeling van uw kind en kunnen we een goed besluit nemen over de voortgang naar de voor de volgende groep. Voor de overgang naar groep 3 zijn er concrete streefdoelen geformuleerd. Deze streefdoelen hanteren wij als richtlijnen en zijn beschreven in een protocol. We gaan ervan uit dat ieder kind uniek is in zijn ontwikkeling en de mogelijkheden die het heeft. Bij het nemen van beslissingen over de overgang van een kind naar een volgende groep wordt te allen tijde de ontwikkeling in samenhang bekeken en met ouders besproken.

Rekenen

In groep 1/2 werken we met de methode schatkist, vanaf groep 3 werken we met Snappet. In de kleutergroep worden de basisvoorwaarden aangeboden. In groep 3 wordt de leerstof in kleine stapjes aangeboden en wordt gebruik gemaakt van materiaal. In een later stadium kan de som op mentaal niveau worden uitgevoerd (zonder materiaal). Daarna wordt een gedeelte van de rekenvaardigheden geautomatiseerd. Wij kunnen met de methode Snappet de voortgang van de individuele leerling goed in beeld houden. Vanaf groep 5 werken de leerlingen meer zelfstandig binnen de rekenmethode. Vanaf groep 8 worden er voorbereidende wiskundige activiteiten onderwezen en wiskundige taal aangeboden. Tweemaal per jaar wordt een genormeerde toets van IEP Rekenen/Wiskunde afgenomen.  

Lezen

In groep 1/2 wordt een begin gemaakt met voorbereidende activiteiten rondom lezen, fonemisch bewustzijn en woordenschat. Hierbij maken we gebruik van de methode schatkist en fonemisch bewustzijn mappen. De kinderen vergroten hun kennis van de wereld en ontwikkelen hun sociaal emotionele vaardigheden. Bij het technisch lezen werken we door de gehele school in niveaugroepen die gebaseerd zijn op resultaten die de kinderen hebben behaald bij de leestoetsen. Op deze wijze is het mogelijk voldoende instructie en oefening aan te bieden aan de leerlingen. In groep 3 wordt officieel een start gemaakt met het leren lezen, hierbij maken we gebruik van de methode Veilig leren lezen. Na elke kern worden de vorderingen op het terrein van lezen getoetst. Daarnaast maken we gebruik van BOUW in de groepen 2 t/m 4. Dit is een effectief computerinterventieprogramma voor leerlingen die risico lopen op problemen met lezen en spellen. Vanaf groep 4 t/m 8 werken we met de methode Estafette. Bij het werken met Estafette ligt het accent op het aanleren van een goed technische leesvaardigheid, waarbij onderscheid wordt gemaakt in correct lezen, vlot lezen en vloeiend lezen. Daarnaast wordt in de methode veel ruimte gegeven aan leesplezier. Begrijpend en studerend lezen komen aan de orde in de methode Estafette op basis van Close Reading. Naast technisch en begrijpend lezen schenken we eveneens aandacht aan voortgezet technisch lezen. De vorm biedt een combinatie van extra hulp van leestechniek, leesbegrip en leesbeleving, gecombineerd met leesbevordering van Boekstart (in samenwerking met de Zeeuwse Bibliotheek).

Taal en spelling 

Mondeling taalgebruik heeft een belangrijke functie binnen onze school. In alle groepen worden kringgesprekken gehouden, waarin de kinderen hun gedachten en gevoelens leren formuleren, naar elkaar leren luisteren en op elkaar leren reageren. Vanaf groep 5 houden kinderen een boekbespreking en een spreekbeurt waarbij ze een power-point presentatie maken. Het spellingsonderwijs is een praktisch onderdeel van het taalonderwijs. Voor taal en spelling maken we gebruik van de Snappet. Twee keer per jaar wordt de IEP spelling afgenomen. Er is tevens een woordenschat leerlijn. Hoe groter de woordenschat van het kind is, des te sterker kan het profiteren van het onderwijsaanbod. We investeren vanaf groep 1 in de woordkennis van kinderen.

Burgerschap    

Onze samenleving is gebouwd op democratie. Wij vinden het belangrijk om kinderen van jongs af aan vertrouwd te maken met democratie als levenshouding. Wij brengen de kennis, houding en vaardigheden bij die ze nodig hebben om als democratisch wereldburger aan de samenleving te kunnen deel nemen. Wij gebruiken de boekjes Sam Sam/Kidsweek, 5 mei, Kanjer en Faqta als leidraad bij het aanbieden van kennis, houding en vaardigheden voor de doorgaande lijn. Daarnaast maken we gebruik van projecten om kennis omtrent verschillen bij te brengen. De bovenbouwgroepen brengen geregeld een bezoek aan projecten binnen ons Dorp. Tevens maken wij gebruik van Bureau Halt, Indigolessen en gastlessen/sprekers. Leerkrachten zijn voortdurend bezig met de sociale ontwikkeling van de leerlingen. Om de sociale en emotionele ontwikkeling te volgen gebruiken wij KanVas. De leerlingen op onze school hebben een stem (d.m.v. de klassengesprekken/interview, Kinderraad), ze kunnen invloed uitoefenen op en verantwoordelijk zijn voor het klimaat in de klas en school, op hun leeromgeving en hun eigen ontwikkeling. 


Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Op onze school hanteren we de volgende onderwijstijd:

Om optimaal invulling te geven aan de ‘gelegenheid tot leren’, is het nodig om voldoende leertijd te realiseren en hier efficiënt mee om te gaan. Zowel op het gebied van naleving van het rooster, een evenwichtige verdeling van de lestijden over de leerstofgebieden en het klassenmanagement richten we ons op het maximaal benutten van de geplande onderwijstijd. Schoolleiding en leerkrachten zien toe op naleving van de schoolafspraken dat 80% van de leertijd wordt gerealiseerd. Om de leertijd op een goed niveau te kunnen houden, willen we onderstaande zaken borgen:

Het aantal jaarlijkse lesuren voldoet aan de wettelijke bepalingen.

We gaan zorgvuldig om met de beschikbare tijd.

Voor leerlingen vanaf groep 5 wordt de leertijd middels een structureel opgebouwd huiswerkbeleid uitgebreid, waarover we ouders informeren.

Het aantal lesuren dat aan de basisvaardigheden Nederlandse taal en Rekenen/wiskunde besteed wordt is eventueel afgestemd op de onderwijsbehoeften die de groep nodig heeft. 

We plannen weloverwogen voldoende leertijd voor de verschillende vakken, zodat de leerlingen zich het leerstofaanbod eigen kunnen maken.

Schooltijden:

Leerlingen moeten in de 8 schooljaren van het basisonderwijs ten minste 7.520 uren onderwijs krijgen. Verder moeten leerlingen in de eerste 4 schooljaren ten minste 3.520 uur onderwijs krijgen. In de laatste 4 schooljaren 3.760 uur. Scholen mogen naar eigen inzicht 240 uur verdelen over de onder- en bovenbouw, zodat het totaal uitkomt op 7.520 uur. Op onze school is -in samenspraak met de MR- gekozen voor het 5 gelijke dagen model. Groep 1 t/m 8 maandag t/m vrijdag van 8.30 -14.00 uur. Per jaar krijgen onze groepen 1 t/m 8 minimaal 955 uur. Daarmee voldoen wij aan de wettelijke opdracht. De marge uren gebruiken we voor professionalisering van het team. 

Regels voor aanvang en einde schooltijd:

De school is om 8.15 uur geopend voor ouders en kinderen. Om 8.25 uur luidt de schoolbel, zodat we op tijd kunnen starten en geen leertijd verloren gaat. 

Wij bieden een breed uitdagend onderwijsaanbod aan, gebaseerd op de kerndoelen. Wij maken gebruik van Chromebooks, waar de kinderen binnen en buiten de klas mee aan het werk kunnen. Deze Chromebooks horen bij de methode Snappet, dit is een adaptief digitaal onderwijsplatform, deze methode laat kinderen zoveel mogelijk op hun eigen niveau werken en leidt tot hogere leerresultaten. 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

De zorg voor alle kinderen:

De zorg voor de leerlingen valt binnen de verantwoordelijkheid van het schoolteam. De groepsleerkracht houdt samen met de intern begeleider de ontwikkeling van alle leerlingen bij. Om goed op de hoogte te blijven van iedere leerling worden zowel op groeps- als individueel niveau zorgbesprekingen gehouden. De resultaten van de IEP toetsen (afname januari en juni) worden hierin meegenomen. Met het team wordt twee maal per jaar de schoolvoortgang besproken. We streven ernaar om leerlingen zo lang mogelijk onderwijs te bieden bij ons op school, mits dit verantwoord is.   

Onder verantwoord verstaan we:

- een leerling blijft, ook wanneer hij/zij werkt met een eigen leerlijn, vooruitgang toont.                                                                               - - een leerling blijft, ondanks de achterstand die hij/zij heeft, een positief zelfbeeld ontwikkelen.                   

Wanneer het niet meer verantwoord is een leerling onderwijs op onze school te laten volgen, wordt in overleg met de ouders/verzorgers gekeken naar een andere vorm van onderwijs. We gaan er hierbij vanuit dat we als school alles hebben gedaan wat voor betreffende leerling mogelijk is. Hierbij hebben we zowel op intern als op extern niveau hulp geboden dan wel georganiseerd. We streven ernaar dat leerlingen bij ons op school zo goed mogelijk tot hun recht komen en een optimale cognitieve- en sociaal-emotionele ontwikkeling doorlopen. Dit betekent dat wij de leerling uitdagen, zodat ze op hun niveau maximaal kunnen presteren. Op sociaal-emotioneel gebied willen wij dat onze leerlingen zich veilig voelen op school en zich vandaaruit zich optimaal kunnen ontwikkelen.  


Schoolondersteuningsprofiel:

Passend onderwijs legt een zorgplicht bij scholen. Dat betekent dat scholen ervoor verantwoordelijk zijn om alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een goede onderwijsplek te bieden. Hiervoor werken reguliere en speciale scholen samen in samenwerkingsverbanden. Op Schouwen Duiveland werken we samen met het samenwerkingsverband Kind op 1. 

Op schoolniveau is een ondersteuningsstructuur ingericht. Onze ambitie is dat wij onderwijs willen bieden dat is afgestemd op de onderwijsbehoeften van onze leerlingen. Vanuit zicht op de ontwikkeling van onze leerlingen, bieden wij hen de ondersteuning die zij nodig hebben zoveel mogelijk binnen de groep (en dus in de klas). Zij krijgen, in een veilige en moderne leeromgeving, een breed aanbod gericht op hun cognitieve, sociaal-emotionele, motorische en culturele ontwikkeling. Dit doen wij met een professioneel team en in samenwerking met de leerlingen zelf, hun ouders en onze partners. Wij reflecteren met alle betrokkenen op onze werkwijzen en resultaten en werken samen systematisch aan verbetering. De doelstelling ervan is het op zodanige wijze ondersteunen van alle leerlingen dat de ontwikkeling van elk individueel kind op sociaal, emotioneel en cognitief gebied optimaal verloopt. Op school hanteren we voor de basisondersteuning drie zorgniveaus: intensief, verdiept en zeer intensief.

De basisondersteuning is de ondersteuning die alle reguliere scholen bieden met dezelfde ondersteuning, zoals bijvoorbeeld:

·  hulp voor leerlingen met dyslexie of dyscalculie;

·  programma's gericht op (het voorkomen van) gedragsproblemen;

·  een richtlijn voor medische handelingen.

Extra ondersteuning op reguliere scholen:

Naast de basisondersteuning bieden wij extra begeleiding aan leerlingen. De school geeft in het schoolondersteuningsprofiel aan welke extra begeleiding zij kan geven. Voor alle leerlingen die naast basisondersteuning de zeer intensieve ondersteuning krijgen, maakt de school een ontwikkelingsperspectief. In dit perspectief beschrijft de school de onderwijsdoelen voor die leerling. Welk niveau wordt nagestreefd? En wat gaat de leerling doen na de opleiding? Ook staat erin welke extra begeleiding de school biedt. De school overlegt met de ouder over de invulling van het perspectief. Samen tot een oplossing komen: Bent u het niet eens met het besluit over de toelating van uw kind? Of zijn er problemen met de ondersteuning? Dan is de school altijd het eerste aanspreekpunt. Komt u er niet uit met de school? Neem dan contact op met het samenwerkingsverband. Komt u er samen met de school en het samenwerkingsverband niet uit? Dan kunt u kosteloos een beroep doen op een onderwijs(zorg)consulent. Deze consulenten zijn door het hele land actief.  

Grenzen:

Wij willen graag maatwerk kunnen leveren en zullen hiervoor het dialoog met ouders (en leerling) aangaan over:  

-Situationeel;

Competenties van de leerkrachten m.b.t. de zorgvraag (hele school)

De grootte van de groep

De groepssamenstelling (combi)

Hoeveelheid instructieniveau ’s

Aantal leerlingen met specifieke onderwijsbehoefte in de groep

(Externe) ondersteuningsmogelijkheden  

Uitgangspunt:

Het welbevinden van de leerling, de groep en de leerkracht

Veiligheid van de leerling, de groep en de leerkracht

Meetbare ontwikkelingsgroei

Leerlingen het onderwijs krijgen dat ze nodig hebben én dat zij op een onderwijsplek zitten die bij hen past


  

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Aanbod in de onderbouw: 

Het werken in groep 1 en 2 gebeurt vanuit een thema. De thema’s rouleren iedere twee jaar.  We werken vanuit een themaplanner. Deze thema’s duren ongeveer 6 weken. Kleuters leren al doende tijdens hun spel. De school speelt daarop in door te zorgen dat er veel materiaal is, waarvan kleuters kunnen leren. Met name de sociaal-emotionele ontwikkeling krijgt hierbij veel aandacht. Ook zijn er specifieke taal- en rekenactiviteiten. De leerkracht gebruikt hierbij o.a. de mappen van Schatkist, Fonemisch bewustzijn en Pennenstreken. Er wordt veel met de kinderen gesproken, zodat ze hun woordenschat kunnen uitbreiden en goed leren spreken. Een groot gedeelte besteden de kleuters aan binnen- en buitenspel. In de hoeken vinden de kinderen vanuit het thema allerlei ontwikkelingsmateriaal. Dagelijks zijn er ook expressieactiviteiten (muziek, dramatische vorming, creatieve werkjes e.d.). De meeste kinderen zitten 2 jaar in de kleutergroep. In groep 2 worden (speelse) activiteiten aangeboden vanuit de methoden die kleuters voorbereiden op het leren lezen, rekenen en schrijven in groep 3. De letterkennis en vorderingen worden in groep 1 en 2 door de leerkrachten systematisch bijgehouden.  

Overgangscriteria van groep 2 naar groep 3:

Op onze school wordt de ontwikkeling van kinderen gevolgd met een observatie- en registratie voor de groepen 1 en 2. De ontwikkeling van jonge kinderen verloopt sterk wisselend. Soms zie je een grote vooruitgang en soms hebben kinderen een langere periode nodig om een volgende mijlpaal te bereiken. Door twee keer per jaar de ontwikkeling van individuele kinderen in kaart te brengen, krijgen wij goed zicht op hun mogelijkheden en kunnen een beslissing nemen over voortgang naar de volgende groep (groep 3) of om een mogelijk verlengd kleuterjaar aan te bieden. Als er sprake is van een ontwikkelingsachterstand, worden deze betreffende “zorgkleuters” drie maal per jaar geregistreerd. Wij hebben concrete streefdoelen geformuleerd voor de kleuters die naar groep 3 gaan. Deze streefdoelen hanteren wij als richtlijnen en zijn beschreven in een protocol. We gaan er van uit dat ieder kind uniek is in zijn ontwikkeling en de mogelijkheden die het heeft. Bij het nemen van beslissingen over de overgang van een kind naar een volgende groep wordt ten allen tijde de ontwikkeling in samenhang bekeken. In eerste instantie wordt dan uitgegaan van de ontwikkeling van het kind ten opzichte van het gemiddelde. In tweede instantie wordt gekeken naar de ontwikkeling van het kind ten opzichte van zichzelf. Er wordt nagegaan of er na een half jaar in de tijd ook voldoende ontwikkeling zichtbaar is. Er vindt overleg plaats tussen de leerkrachten en de ouders/verzorgers. Uiteindelijk geeft de school advies aan de ouders/verzorgers over de doorstroming naar groep 3.   

Terug naar boven