Sint Joseph School

Den Gouden Hoeck 6 1754 KL Burgerbrug

  • Het schoolgebouw staat sinds 2015. Het is een licht en heel fijn gebouw. Wij zijn er erg blij mee. Komt u een keer kijken?
  • In alle groepen wordt thematisch gewerkt. Waar mogelijk worden de vakken binnen het thema aangeboden, zodat er samenhang ontstaat.
  • Met onze moestuin en dieren, realiseren wij een exclusief concept in de regio. Er wordt gewerkt rond een thema dat zorgt voor context en bet
  • Schoolfoto van Sint Joseph School

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De leerlingen op de Sint Joseph worden vergeleken met zichzelf. Wij zorgen ervoor dat de leerlingen zich maximaal kunnen ontplooien. Dat betekent niet dat ieder kind een VWO leerling hoeft te worden, maar de beste versie van zichzelf. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordeling van schooljaren 2021/2022 en 2022/2023 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De leerlingen van groep 1-2 worden geobserveerd door middel van het leerlingvolgsysteem mijn Kleutergroep. Daar is in aan te geven waar de leerling zich bevindt in de ontwikkkeling en wat de volgende stap zou kunnen zijn. 

De tussentijdse resultaten van de leerlingen van groep 3-8  worden gemeten door het leerlingvolgsysteem van Cito. De volgende vakken worden getoetst: rekenen, begrijpend lezen, spelling, technisch lezen.

De toetsen worden op 2 momenten afgenomen in het schooljaar, in het midden en eind van het schooljaar. De resultaten worden geanalyseerd en besproken op groeps- en schoolniveau. Op basis van van deze resultaten wordt het lesaanbod indien nodig aangepast. Er wordt gewerkt met een PDCA-cyclus.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Hier vindt u het overzicht van de uitstroom van de leerlingen van groep 8 van de Sint Joseph.

Belangrijker dan deze gegevens is onze zorg voor een goede aansluiting en succes op het voortgezet onderwijs. Zitten de kinderen op hun plek, of komen ze beter tot hun recht op een ander niveau. 

De afgelopen jaren is gebleken dat onze adviezen goed pasten bij het niveau van de kinderen.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Op de Sint Joseph vindt het team het heel belangrijk dat ieder kind en elke ouder zich welkom voelt en gezien wordt. Er wordt gebruik gemaakt van het programma: Kanjertraining.

De Kanjertraining is erop gericht om kinderen te leren om te gaan met verschillende situaties.


Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Kinderen kunnen zichzelf zijn
  • Kinderen voelen zich betrokken
  • Kinderen zijn nieuwsgierig

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven