Sint Joseph School

Den Gouden Hoeck 6 1754 KL Burgerbrug

  • Er wordt hard gewerkt in onze schooltuin. De pompoenen worden geoogst!
  • In weer en wind worden de nieuwe fruitbomen geplant door de kinderen van de bovenbouw.
  • Ieder jaar weer een hoogtepunt: Carnaval!
  • Schoolfoto van Sint Joseph School
  • Schoolfoto van Sint Joseph School

Het team

Toelichting van de school

In schooljaar 2020 - 2021 zijn de volgende collega's werkzaam op de St, Joseph:

Groep 1-2-3, Juf Liliane Rolink en juf Marjon Holtkuile

Groep 4-5, Juf Stepahnie van Geebergen en juf Susanne Kisteman

Groep 6-7-8, Juf Kim Kwakernaat

Peuterschool, Juf Nikki Maatje

Intern begeleider, juf Rinka Schuijt

Onderwijsassistentes, Marjolein Krul en Lara van der Voort

Administratief medewerkster, Janneke Roqais

Directie, Annamarie Vriezekolk

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij afwezigheid van de leerkracht door ziekte of verlof wordt er door de school naar vervanging gezocht.  Helaas is het niet altijd mogelijk om vervanging te vinden. Op zo'n moment is de school genoodzaakt om naar andere oplossingen op zoek te gaan. Soms vangt de intern-begeleider, onderwijsassistente, of de directie de groep tijdelijk op. Als dat niet mogelijk is dan worden de kinderen gevraagd om thuis te blijven. In dit geval worden de ouders/verzorgers eerst op de hoogte gebracht. Leerlingen waar geen opvang voor geregeld kan worden, zullen op school opgevangen worden. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De gemeente Schagen vindt het belangrijk dat er muzieklessen door vakdocenten op de basisschool worden gegeven. Zij hebben een vierjarig project opgezet om dit te bevorderen.Op de Sint Joseph verzorgt  juf Charlotte Compas om de week op dinsdagochtend de muzieklessen aan alle groepen.

We maken ook gebruik van de vakdocenten lichamelijke opvoeding van Sportservice Schagen. Zij verzorgen de gymlessen, twee keer in de week op maandag- en donderdagmiddag aan de midden- en bovenbouw. 

Klasindeling

  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de onderbouw wordt thematisch gewerkt: het spel of de activiteiten die worden aangeboden of verricht zijn in een bepaald onderwerp verbonden.

Thematisch werken is een manier van werken waarbij begrippen rond een bepaald onderwerp, maar ook bekende en nieuwe begrippen met elkaar worden verbonden dat past bij de ontwikkelingsfase en het spel van het kind. Veel onderwerpen worden door de leerkracht zelf (al dan niet aansluitend op de actuele ervaringen van de kinderen of de leefwereld van de groep) vormgegeven. De onderwerpen sluiten aan bij de belevingswereld van de kinderen, alle zintuigen kunnen worden ingezet, het is een sociaal proces en er is mogelijkheid tot experimenteren.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De kinderen van de Sint Joseph gaan iedere dag 5.5. uur naar school. Zij hebben dagelijks een half uur pauze. De onderwijstijd wordt verdeeld over verschillende vakken. Hierbij wordt gekeken naar het specifieke aanbod per leerjaar en de tijd die nodig is om de leerlingen hun doelen te laten behalen. Bepaalde vakken (WO) worden in samenhang aangeboden, indien nodig worden vakken geïntensiveerd. 

Leerlingen moeten in de acht schooljaren van het basisonderwijs ten minste 7.520 uren onderwijs krijgen. Verder moeten leerlingen in de eerste vier schooljaren (onderbouw) ten minste 3.520 uur onderwijs krijgen. In de laatste vier schooljaren (bovenbouw) is dit 3.760 uur. Scholen mogen naar eigen inzicht 240 uur verdelen over de onder- en bovenbouw zodat het totaal uitkomt op 7.520 uur. Er is regelgeving in voorbereiding waardoor scholen meer ruimte krijgen om eigen invulling te geven aan de verplichte onderwijstijd.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

De Sint Joseph staat open voor alle kinderen met hun eigen kwaliteiten en talenten uit de omgeving. We vinden het belangrijk dat een ieder zich veilig voelt bij ons op school.

Wat is het schoolondersteuningsprofiel?

In het schoolondersteuningsprofiel omschrijft de school hoe de leerlingen met een extra ondersteuningsvraag begeleid worden en welke middellen de school hiervoor ter beschikking heeft. Het contact met ouders komt ook aan bod. Leerlingen met een extra ondersteuningsvraag hebben die nodig vanwege bijvoorbeeld een lichamelijke- of verstandelijke beperking, een chronische ziekte, een gedragsprobleem of een leerstoornis.

Doelgroepen en mogelijkheden:

* Dyslexie, herkennen, duurdiagnose, protocol en begeleidingsplan. structurele aanpak en indien nodig extra ondersteuning

* Pestgedrag, aanpak in de school preventief met behulp van de Kanjertraining

* Meerkunners en hoogbegaafdheid, herkennen en aansluiten bij onderwijsbehoeften in de klas. Eventueel extra ondersteuning van de Plusklas in Warmenhuizen of de specialisten van Blink Uit

* PDD-NOS, herkennen, bieden van veiligheid en een vaste structuur

* ADHD, herkennen, opstellen begeleidingsplan, eventueel met extra ondersteuning

* Dyscalculie, herkennen, opstellen begeleidingsplan, eventueel met extra ondersteuning

Meer informatie vindt u in het Schoolondersteuningsprofiel 2020-2021


Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven