Sint Joseph School

Den Gouden Hoeck 6 1754 KL Burgerbrug

  • Het schoolgebouw staat sinds 2015. Het is een licht en heel fijn gebouw. Wij zijn er erg blij mee. Komt u een keer kijken?
  • In alle groepen wordt thematisch gewerkt. Waar mogelijk worden de vakken binnen het thema aangeboden, zodat er samenhang ontstaat.
  • Met onze moestuin en dieren, realiseren wij een exclusief concept in de regio. Er wordt gewerkt rond een thema dat zorgt voor context en bet
  • Schoolfoto van Sint Joseph School

Het team

Toelichting van de school

In schooljaar 2022 - 2023 zijn de volgende collega's werkzaam op de Sint Joseph:

Groep 1-2-3, Marjon

Groep 4-5-6, Liliane

Groep 6-7-8, Frank en Stefanie 

Peuterschool, Sandra

Intern begeleider, Maaike

Onderwijsassistent, Marjolein en Inga

Administratief medewerkster, Janneke

Directie, Marijke van der Kolk

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij afwezigheid van de leerkracht door ziekte of verlof wordt er door de school naar vervanging gezocht.  Helaas is het niet altijd mogelijk om vervanging te vinden. Op zo'n moment is de school genoodzaakt om naar andere oplossingen op zoek te gaan. Soms vangt de intern-begeleider, onderwijsassistente, of de directie de groep tijdelijk op. Als dat niet mogelijk is dan worden de kinderen gevraagd om thuis te blijven. In dit geval worden de ouders/verzorgers eerst op de hoogte gebracht. Leerlingen waar geen opvang voor geregeld kan worden, zullen op school opgevangen worden. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

We hebben voor dit onderdeel geen gegevens (ontvangen).

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op de Sint Joseph wordt gewerkt in combinatiegroepen. De combinatiegroepen wisselen soms naar gelang het leerlingaantal. 

Klasindeling

  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de onderbouw wordt thematisch gewerkt: het spel of de activiteiten die worden aangeboden of verricht zijn in een bepaald onderwerp verbonden.

Thematisch werken is een manier van werken waarbij begrippen rond een bepaald onderwerp, maar ook bekende en nieuwe begrippen met elkaar worden verbonden dat past bij de ontwikkelingsfase en het spel van het kind. Veel onderwerpen worden door de leerkracht zelf (al dan niet aansluitend op de actuele ervaringen van de kinderen of de leefwereld van de groep) vormgegeven. De onderwerpen sluiten aan bij de belevingswereld van de kinderen, alle zintuigen kunnen worden ingezet, het is een sociaal proces en er is mogelijkheid tot experimenteren.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De kinderen van de Sint Joseph gaan iedere dag 5.5. uur naar school. Zij hebben dagelijks een half uur pauze. De onderwijstijd wordt verdeeld over verschillende vakken. Hierbij wordt gekeken naar het specifieke aanbod per leerjaar en de tijd die nodig is om de leerlingen hun doelen te laten behalen. Bepaalde vakken (WO) worden in samenhang aangeboden, indien nodig worden vakken geïntensiveerd. 

Leerlingen moeten in de acht schooljaren van het basisonderwijs ten minste 7.520 uren onderwijs krijgen. Verder moeten leerlingen in de eerste vier schooljaren (onderbouw) ten minste 3.520 uur onderwijs krijgen. In de laatste vier schooljaren (bovenbouw) is dit 3.760 uur. Scholen mogen naar eigen inzicht 240 uur verdelen over de onder- en bovenbouw zodat het totaal uitkomt op 7.520 uur. Er is regelgeving in voorbereiding waardoor scholen meer ruimte krijgen om eigen invulling te geven aan de verplichte onderwijstijd.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

De Sint Joseph staat open voor alle kinderen met hun eigen kwaliteiten en talenten uit de omgeving. We vinden het belangrijk dat een iedere leerling zich prettig voelt op school en zich ontwikkelt. 

Wat is het schoolondersteuningsprofiel?

In het schoolondersteuningsprofiel omschrijft de school hoe de leerlingen met een extra ondersteuningsvraag begeleid worden en welke middellen de school hiervoor ter beschikking heeft. Het contact met ouders komt ook aan bod. Leerlingen met een extra ondersteuningsvraag hebben die nodig vanwege bijvoorbeeld een lichamelijke- of verstandelijke beperking, een chronische ziekte, een gedragsprobleem of een leerstoornis.

Doelgroepen en mogelijkheden:

* Dyslexie, herkennen, duurdiagnose, protocol en begeleidingsplan. structurele aanpak en indien nodig extra ondersteuning

* Pestgedrag, aanpak in de school preventief met behulp van de Kanjertraining

* Meerkunners en hoogbegaafdheid, herkennen en aansluiten bij onderwijsbehoeften in de klas. Eventueel extra ondersteuning van de Plusklas in Warmenhuizen of de specialisten van Blink Uit

* PDD-NOS, herkennen, bieden van veiligheid en een vaste structuur

* ADHD, herkennen, opstellen begeleidingsplan, eventueel met extra ondersteuning

* Dyscalculie, herkennen, opstellen begeleidingsplan, eventueel met extra ondersteuning

Meer informatie vindt u in het POS 2022-2023. 


Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

We delen het gebouw met de peuterspeelzaal “Villa Grut”, dat valt onder stichting Kappio kinderopvang. We vinden het heel belangrijk dat de kinderen van de peuterschool en de kinderen groep 1-2 van en met elkaar leren. Er wordt gebruik gemaakt van elkaars materiaal en speelruimte. Ook wordt er gezamenlijk aan thema’s gewerkt. Op deze wijze kan er een doorgaande lijn van 2 tot 12 jarige worden gerealiseerd. 

Terug naar boven