CBS Het Sterrenlicht

Prins Clausstraat 2 3751 DN Bunschoten-Spakenburg

  • Maak kennis met Sterre, zij beeldt onze visie uit. Wij zijn een EDI-school met goede kennisoverdracht. Op twee middagen werken in ateliers.
  • Schoolfoto van CBS Het Sterrenlicht

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de pagina van  CBS Het Sterrenlicht. Wij werken vanuit de christelijke identiteit. Jesaja 60:1 gebruiken we hierbij als basis. Sta op en schitter, want je licht is gekomen. Over jou schijnt de luister van de Heer. We mogen gaan staan in Zijn Licht, ervaren dat God van ons houdt, zodat we ons Geliefd mogen voelen. Dé basis om tot leren komen. Onze missie is daarom : JIJ MAG ER ZIJN, STA OP EN SCHITTER!

Als school gaan wij uit van 3 kernwaarden te weten:
Respect: ik heb respect voor God, mijzelf en anderen: iedereen is anders, ik sta open voor meningen van anderen;
Veiligheid:?ik houd rekening met anderen, ik gedraag mij normaal, ik wil te vertrouwen zijn en ik wil andere laten stralen (Kanjerafspraken);
Betrokkenheid: ik mag en wil betrokken zijn bij mijn eigen leerproces, zodat er in mijn groep goed geleerd kan worden en op het plein fijn gespeeld kan worden.
Deze kernwaarden gelden voor alle leerlingen, medewerkers en ouders van onze school.
Daarom willen of hebben wij:
– Elke schooldag aandacht besteden aan Gods liefde met behulp van de methode ‘Levend Water’.
– Wekelijks drie Bijbelverhalen vertellen over geloof, hoop en liefde;
– Bidden en zingen over Gods liefde en trouw;
– Genieten van het leven en helpen elkaar bij verdriet en tegenslag;
– Een gebedsgroep; maandelijks georganiseerd door ouders;
– Een duidelijke visie op leren;De kerntaak van de leerkracht is het overbrengen van kennis en vaardigheden, waarbij kennis voorafgaat aan het leren van vaardigheden. Onze kinderen leren effectief. Dit betekent dat het leren zo verloopt dat kennis en vaardigheden in het langetermijngeheugen terecht komen. Hoe leren werkt, hoe onze hersenen werken, weten we door op de hoogte te zijn van dat wat de wetenschap en de cognitieve psychologie zegt. In het leren laten we ons leiden door bewezen leerprincipes, zoals EDI.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Goede school (inspectie 2017)
  • Officiële EDI-school
  • Atelieronderwijs en thema's
  • Gezonde school (welbevinden)
  • Goede zorg/ Ouderbetrokkenheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
297
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven