GBS Het Talent

Jan van Riebeeckstraat 27 3752 XK Bunschoten-Spakenburg

  • Via de lokale bibliotheek is er op Het Talent een prachtige Schoolbieb gerealiseerd.
  • Elke leerling is anders en doorloopt zijn schooltijd op eigen wijze. Samen met ouders en kind bepalen we de route.
  • We geven onderwijs vanuit liefde voor God en met hart voor de kinderen.
  • We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat Het Talent een veilige plek is, waar kinderen, ouders en teamleden zich thuisvoelen.
  • Leerlingen op onze school werken regelmatig met chromebooks.

In het kort

Toelichting van de school

Beste ouders en verzorgers,

Een goede communicatie tussen ouders en school vinden wij erg belangrijk. De basisschool vormt tenslotte een belangrijk onderdeel van een mensenleven. Zowel voor de kinderen als voor u.

Deze schoolgids is bedoeld voor de ouders, verzorgers en andere betrokkenen bij onze school. In deze gids vindt u praktische informatie zoals de schooltijden, vakanties, studiedagen, schoolregels en opvang. Er wordt beschreven hoe wij het onderwijs organiseren en welke keuzes we daarin hebben gemaakt. Wat we belangrijk vinden en waarin we ons onderscheiden van andere basisscholen. We geven aan vanuit welke missie en visie onze school werkt en wat u van ons mag verwachten.

Deze schoolgids is vastgesteld met instemming van de oudergeleding en de medezeggingsschapsraad (MR).

Schoolleiding, leerkrachten en bestuur van Het Talent wensen u veel informatief leesplezier en een leerzame en mooie schooltijd.

W. Bos

Dir. GBS Het Talent

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Bijbelonderwijs staat centraal
  • Ieder kind uniek schepsel Gods
  • Veilig pedagogisch klimaat
  • Hoge verwachting van kinderen
  • Ouderbetrokkenheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
168
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Het tijdig signalen van problemen en van grensoverschrijdend gedrag (waaronder pesten) en daarop adequaat ingrijpen, hoort bij een veilig schoolklimaat. Het uitdragen van normen en waarden is een verantwoordelijkheid van iedere leerkracht en zijn of haar voorbeeldgedrag is daarbij cruciaal. Leraren helpen leerlingen vormings- en opvoedingsdoelen te bereiken.

Terug naar boven