Mr. Groen van Prinstererschool

Vivaldiweg 1 -3 3752 GW Bunschoten-Spakenburg

  • Individuele aandacht
  • Samen in de kring
  • Vanaf groep 4 werken leerlingen regelmatig via hun eigen account op een Chromebook afgewisseld met werken in boeken en schrift
  • De leerlingen die extra uitdaging kunnen gebruiken gaan iedere week naar onze eigen GroeiGroenGroepen
  • Zo zagen onze leerlingen er uit in de Gouden Eeuw. Hoe beeldend kan kunst, cultuur & geschiedenis worden?

Resultaten eindtoets Toelichting

Toelichting van de school

De Groenschool scoort al jaren op of boven de norm die de inspectie stelt voor onze schoolpopulatie. Ons uitgangspunt is convergente differentiatie (alle leerlingen behalen alle einddoelen, maar ieder op zijn/haar eigen niveau). Slechts een enkele leerling volgt een eigen leerlijn. 

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie. Toelichting

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen? Toelichting

Toelichting van de school

Onze leerlingen behalen resultaten waar zij (& wij) trots op mogen zijn. (Meetbare) resultaten maken echter slechts een deel van de onderwijspraktijk zichtbaar. De dagelijkse schoolpraktijk kenmerkt zich door continue persoonlijke ontwikkeling in kennis en competenties. Niet alleen leerlingen, maar ook leerkrachten leren dagelijks van dit leerproces, waardoor een professionele leergemeenschap ontstaat die voortdurend in ontwikkeling is. 

Daarbij telt niet resultaat, maar de ontwikkeling: het vergroten van de leerlingenbetrokkenheid bij hun leerproces via een adaptief (gedifferentieerd) onderwijsaanbod.

Voor de borging van de onderwijsresultaten wordt de cyclus van opbrengstgericht werken (OGW) gebruikt: behaalde resultaten worden geanalyseerd en waar nodig worden interventies toegepast met als doel gestelde doelen te halen. 

Uit de tussenresultaten (zie bijlage) blijkt dat alle leerjaren doorgaans bovengemiddelde resultaten halen. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school? toelichting

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies? toelichting

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Terug naar boven