Sport obs 't Kruisrak

Vogelpad 3 3752 KV Bunschoten-Spakenburg

  • Als eerste school in de gemeente beschikt 't Kruisrak over BOS! Goed voor taal- en leesontwikkeling. De nieuwste titels zijn op school!
  • De kernwaarden voor openbaar onderwijs: gelijkwaardigheid, vrijheid en ontmoeting!
  • 't Kruisrak heeft het vignet Gezonde School voor 'sport en bewegen' en stimuleert gezond gedrag o.a. via drinken van water uit schoolbidons.
  • Het doel is om kinderen motorisch vaardig te maken waardoor ze zelfvertrouwen krijgen en een leven lang plezier krijgen in bewegen!
  • Samen met ouders bouwen we aan de ontwikkeling van hun kind(eren).

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Op onze school streven we naar zo hoog mogelijke opbrengsten m.b.t. de cognitieve (met name taal en rekenen) en de sociaal-emotionele ontwikkeling. We achten het van belang dat de leerlingen presteren naar hun mogelijkheden en dat ze opbrengsten realiseren die leiden tot passend en succesvol vervolgonderwijs. Op onze school gebruiken we een leerlingvolgsysteem om de ontwikkeling van de leerlingen te monitoren. Dit ondersteunt ons bij het opbrengstgericht werken en het voeren van groepsbesprekingen. We monitoren of de leerlingen zich ononderbroken kunnen ontwikkelen. Vervolgens bespreken we of de groep zich ontwikkelt conform de verwachtingen en of dit ook geldt voor de individuele leerlingen.

We verantwoorden ons over de opbrengsten door middel van:

·         Analyse tussentoetsen

·         Analyse eindtoetsen

·         Overzicht kengetallen doorstroming

·         Overzicht kengetallen adviezen VO

U ziet hier de gemiddelde eindscore van de laatste jaren. We zijn trots op de resultaten van de kinderen en stimuleren alle leerlingen om het maximale uit hun mogelijkheden te halen!*

Een eindtoets is een goed instrument om de voortgang bij kinderen te volgen en om input voor ons onderwijs aan (individuele) kinderen te verkrijgen. Het is niet bedoeld om de kwaliteit van het onderwijs te meten. Een gemiddelde eindscore doet geen recht aan hoe kinderen individueel succeservaringen opdoen en groeien binnen hun mogelijkheden. Het gaat niet om kale cijfers maar om de toegevoegde waarde van de school voor de individuele leerling. Op basis van het voor de eindtoets gegeven schooladvies stromen de kinderen uit naar een passende vorm van voortgezet onderwijs (VO).

De gevarieerde scores geven aan aan hoe belangrijk het is om binnen ons onderwijs te differentiëren om elk kind passend onderwijs te bieden.

*In het schooljaar 2019-2020 is de eindtoets landelijk niet afgenomen, vanwege de 'corona-crisis', waardoor de school gesloten was in de periode van de toetsafname.

 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De tussentijdse resultaten worden geëvalueerd en geanalyseerd. Dit gebeurt door de leerkrachten aan de hand van methodetoetsen en niet-methodetoetsen. Er vinden onder leiding van de intern begeleider regelmatig 'kwaliteitszorg-vergaderingen' plaats, waar de tussentijdse resultaten besproken worden. Op basis hiervan worden de vervolgstappen bepaald voor het onderwijsaanbod van een leerling of een groep leerlingen. Op basis hiervan worden de vervolgstappen en de leerdoelen bepaald voor het onderwijsaanbod van een leerling of een groep leerlingen.  Dat wordt dan volgens de HGW-cyclus geëvalueerd en zo nodig bijgesteld.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Op basis van het schooladvies stromen de leerlingen uit naar een passende vorm van voortgezet onderwijs (VO). Onze leerlingen stromen uit naar het VO in Bunschoten, Nijkerk, Amersfoort, Baarn en Soest.

Het proces van het tot stand komen van het schooladvies begint vanaf groep 7. Eind groep 7 worden de eerste adviesgesprekken met ouders gevoerd over de wederzijdse verwachtingen. Bij het komen tot een (voorlopig) advies kijken we o.a. naar de cognitieve ontwikkeling. Hierin worden de resultaten van methode-gebonden en methode-onafhankelijke toetsen meegenomen. Daarnaast wordt er gekeken naar de sociaal-emotionele ontwikkeling, werkhouding en gedrag.

In groep 8 worden de volgende stappen richting het definitieve advies genomen:

- In oktober/november maken de leerlingen de B-toetsen van Cito.

- Uiterlijk 15 november melden scholen zich aan voor de doorstroomtoets.

- Tussen 10 en 31 januari ontvangen de kinderen hun voorlopig schooladvies.

- In de eerste week van februari maken leerlingen de doorstroomtoets.

- Uiterlijk 15 maart ontvangen de scholen de uitslag van de doorstroomtoets.

- Uiterlijk 24 maart ontvangen leerlingen en ouders het definitieve schooladvies.

- Als uit de toets een hoger advies komt dan het voorlopig advies, dan kan het advies in overleg met ouders en leerling aangepast worden.

- Tussen 25 maart en 31 maart melden alle leerlingen zich, met hun definitieve advies, aan op de voorgezet onderwijsschool van hun keuze.

We hechten veel waarde aan een gedegen proces van advisering en lopen hierin samen met ouders en de leerling zelf op, zodat het goed aansluit bij de verwachtingen en bijdraagt aan de juiste plek en een positieve loopbaan in het VO. Voor meer informatie kunnen ouders ook kijken op de website: vanbasisnaarbrug.nl 

Het proces van de overgang van PO naar VO is vastgelegd in een kwaliteitskaart.


Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Onze school is een mini-maatschappij, waarin wij kinderen waarden en normen meegeven en hen leren functioneren als verantwoordelijk, maatschappelijk betrokken, autonome personen. De opvoeding van een kind is een primaire verantwoordelijkheid van de ouders. De school speelt daar op in. Er wordt gestreefd naar een goed overleg tussen ouders, kind en leerkracht omdat we het belangrijk vinden een goede basis te creëren voor een evenwichtige ontwikkeling van het kind. Het kind moet zich veilig voelen op onze school. Ouders moeten zichzelf kunnen vinden in de schoolregels en de manier van onderwijs geven van de school. Onze school wil een inspirerende school zijn die vanuit onze openbare waarden en normen vorm geeft aan kwalitatief goed onderwijs. Om dit te kunnen bereiken is een prettig sociaal klimaat essentieel. We hebben vertrouwen in de mogelijkheid van ieder kind.

Binnen de groepen wordt voortdurend aandacht geschonken aan normen en waarden en competenties op het gebied van sociale vaardigheden. Voorbeeldgedrag is het uitgangspunt van het team. Daarnaast is het bewegingsonderwijs zijn zeer geschikt hiervoor. Kinderen leren tijdens sport- en spelactiviteiten naast motorische vaardigheden ook gedragsnormen aan, leren samenwerken in een groep, krijgen meer zelfvertrouwen, leren hun leeftijdgenoten respecteren en ontwikkelen verantwoordelijkheid voor en controle op het eigen handelen (aldus ook de Onderwijsraad, 2018). Samen sporten werkt verbindend, kinderen leren veel van en met elkaar (vergelijk de olympische gedachte). Iedereen doet mee! 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Respect
  • Samenwerking
  • Verantwoordelijkheid

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In oktober 2019 heeft er een inspectiebezoek plaatsgevonden bij STEV. Vier STEV-scholen kregen een kwaliteitsonderzoek,  't Kruisrak kreeg een leerplichtonderzoek. Hierbij was ook de leerplichtambtenaar van de gemeente Bunschoten aanwezig. Het oordeel van de inspectie op het leerplichtonderzoek op ’t Kruisrak past bij het algemene beeld van de school. Zorgvuldig gaat de school om met de geldende wet- en regelgeving in de Leerplichtwet. De school zet zich dagelijks in voor het naleven van de leerplicht door alle toevertrouwde leerlingen te laten profiteren van het onderwijsaanbod op de school.

Terug naar boven