Sport obs 't Kruisrak

Vogelpad 3 3752 KV Bunschoten-Spakenburg

 • Als eerste school in de gemeente beschikt 't Kruisrak over BOS! Goed voor taal- en leesontwikkeling. De nieuwste titels zijn op school!
 • De kernwaarden voor openbaar onderwijs: gelijkwaardigheid, vrijheid en ontmoeting!
 • 't Kruisrak heeft het vignet Gezonde School voor 'sport en bewegen' en stimuleert gezond gedrag o.a. via drinken van water uit schoolbidons.
 • Het doel is om kinderen motorisch vaardig te maken waardoor ze zelfvertrouwen krijgen en een leven lang plezier krijgen in bewegen!
 • Samen met ouders bouwen we aan de ontwikkeling van hun kind(eren).

Het team

Toelichting van de school

't Kruisrak heeft een stabiel hecht team, met de collectieve ambitie om elk kind 'passend onderwijs' aan te bieden, zodat het kind zich optimaal kan ontwikkelen. Meer informatie over het personeel is te lezen op onze website www.kruisrak.nl

In het kader van het programma 'STEVIG', het onderwijsproject voor wereldburgers in de dop, maakt 't Kruisrak gebruik van gastdocenten van 'vormingsonderwijs', vanuit de richting HVO, GVO, IVO en BVO.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij inval voor ziekte of andere reden wordt in eerste instantie geprobeerd het intern te regelen (duopartners). Mocht dat niet lukken, dan wordt een aanvraag bij de vervangingspool van PIO/Transvita uitgezet. In uiterste nood kan het voorkomen dat een groep wordt opgedeeld over andere groepen. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

't Kruisrak:
 • een openbare school;
 • mini-maatschappij - duurzame wereldburgers
 • kansrijk leren - doorgaande ontwikkeling voor iedere leerling
 • educatief partnerschap - 'it takes a village to raise a child'
 • met continurooster
 • deskundige professionals - stabiel team van leerkrachten
 • respect, verantwoordelijkheid en samenwerking worden zeer belangrijk gevonden
 • veilige sfeer
 • ICT als middel via chromebooks in alle groepen
 • Leren van de nederlandse taal voor meertalige leerlingen/nieuwkomers in taalklas
 • eerste sportbasisschool van Nederland

Vormingsonderwijs

Er is een mogelijkheid voor godsdienstig of humanistisch vormingsonderwijs. Bij wet is het zo geregeld dat in elke openbare basisschool en samenwerkingsschool dit vormingsonderwijs wordt gegeven als ouders daarom vragen. Als ouders van zeven of meer leerlingen interesse hebben in vormingsonderwijs, kunnen wij deze lessen aanvragen bij de organisaties die het vormingsonderwijs op de openbare basisscholen verzorgt. Er zijn voor u of onze school geen kosten aan verbonden. De rijksoverheid betaalt deze lessen. Ga voor meer informatie naar de website www.vormingsonderwijs.nl

Vormingsonderwijs laat zien wat geloof of levensovertuiging voor mensen kan betekenen. De lessen gaan uit van respect voor mensen die anders in het leven staan. Vormingslessen zijn niet verplicht. De wekelijkse lessen van drie kwartier worden verzorgd door bevoegde vakdocenten van diverse levensbeschouwelijke richtingen. U kunt kiezen voor boeddhistisch, hindoeïstisch, humanistisch, islamitisch, katholiek of protestants vormingsonderwijs.

Op 't Kruisrak zijn we gestart met een carrouselvorm van lessen over levensvragen, in de vorm van het project 'STEVIG' (zie ook de info hieronder), georganiseerd in samenwerking met de organisatie VOSABB en Vormingsonderwijs.

STEVIG op 't Kruisrak

Scholen zijn wettelijk verplicht ‘burgerschapsonderwijs’ te verzorgen (sinds 1 augustus 2021). Onderdeel hiervan vormen de lessen ‘levensbeschouwing’, het project ‘STEVIG’. Het project is bestemd voor groep 3 t/m 8. De lessen worden verzorgd door vakdocenten. Voorop staat dat geen voorkeur wordt uitgesproken. In de lessen is er plaats voor het onderzoeken van de overeenkomsten en verschillen tussen verschillende levensbeschouwingen. Zo worden kinderen voorbereid op hun eigen rol in de pluriforme samenleving.

STEVIG: draagt bij aan identiteitsontwikkeling van leerlingen

 • leert kinderen kritisch en onafhankelijk denken
 • vergroot het inzicht in levensbeschouwingen en religies
 • helpt leerlingen samenleven met anderen
 • versterkt het open karakter van de school voor ouders en leerlingen met verschillende achtergronden

In het schooljaar 2021-2022 is gestart met het project 'STEVIG', een vorm van carrousel-onderwijs met een lesaanbod door vakdocenten over diverse levensovertuigingen in onze maatschappij. De groepsleerkrachten zijn ook bij de lessen betrokken waardoor de verbinding gemaakt wordt met andere vakgebieden. De gastdocenten worden geleverd door HVO (humanistisch vormingsonderwijs), PVO (Protestants vormingsonderwijs), IVO (Islamitisch vormingsonderwijs) en BVO (Boeddhistisch vormingsonderwijs). Meer informatie hierover is bij de directie verkrijgbaar en na te lezen op kruisrak.nl

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De visie op kleuteronderwijs is vastgelegd in een kwaliteitskaart. Groep 1 en 2 werken thematisch, waarbij alle vakken geïntegreerd aangeboden worden. Leidraad hiervoor vormt 'Kleuterplein', een VVE-erkende methode. Er wordt veel aandacht besteed aan ontluikende geletterd- en gecijferdheid. Observaties hiervoor gebeuren via Klassenplan, waarbij behaalde doelen worden vastgelegd. Motorische vaardigheden worden 4x per week ook in de gymzaal aangeleerd, waarbij de leerlingen worden gevolgd op de behaalde vaardigheden.


Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Op 't Kruisrak wordt gewerkt met een continurooster (zie hoofdstuk 6.1). Bij de overgang naar het continurooster is er goed op gelet dat de kinderen hun verplichte onderwijstijd in acht jaar halen (7520 uur).

De tijd die besteed wordt aan verschillende vakken is een gemiddelde. Er staan geen 'schotten' tussen vakken, taal komt bijvoorbeeld bij alle vakken aanbod. Per groep is er een weekrooster waarin een gedetailleerder overzicht staat.

De totale onderwijstijd over 8 jaar voldoet aan de verplichte onderwijstijd van 7520 uur. 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Wij vinden dat elk kind recht heeft op goed en passend onderwijs. In het beginsel vinden we dat zoveel mogelijk kinderen regulier primair onderwijs moeten kunnen volgen nabij huis. Wij realiseren ons dat we een zorgplicht hebben. Wij voldoen aan de basisondersteuning, zoals verwoord in het zorgondersteuningsplan van Samenwerkingsverband De Eem. Het betreft o.a. ondersteuning voor kinderen met dyslexie, dyscalculie, extra uitdaging voor meer- en hoogbegaafden. Ons schoolondersteuningsprofiel vindt u ook op Schoolvensters. Leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte worden begeleid door de inzet van onderwijsassistenten of (via een arrangement) een extra leerkracht. 't Kruisrak maakt gebruik van de onderwijsondersteuner van SWV de Eem. Hieronder stelt zij zich voor:

'Ik ben Connie Baan, werkzaam bij Samenwerkingsverband De Eem en als onderwijsondersteuner betrokken bij alle 11 basisscholen in Bunschoten Spakenburg en Eemdijk. Het Samenwerkingsverband is een netwerkorganisatie waarin alle scholen en schoolbesturen samenwerken om hun expertise en middelen zo effectief mogelijk in te zetten voor leerlingen die iets extra’s nodig hebben in het onderwijs. De onderwijsondersteuner werkt samen met school, ouders en alle betrokken partners (bijv. sociaal team) om de vraagstelling die er ligt te verhelderen en te begrijpen en te adviseren op dat wat nodig is. De vraagstelling kan zowel op school- en/of leerling niveau liggen. Dit betekent concreet dat je mij tegen kunt komen in verschillende situaties; aanwezig bij een MDO, tijdens een observatie in de klas, of plein, soms in gesprek met de intern begeleider, leerkracht of directeur. Ik ben te bereiken via de intern begeleider op school.'

Bij de aanmelding van leerlingen wordt volgens de stappen van de zorgplicht onderzocht of 't Kruisrak de leerling(e) passend onderwijs kan bieden en kan voldoen aan de onderwijsbehoefte.

Meer informatie is te vinden op de website www.kruisrak.nl

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

In Bunschoten zijn we gezamenlijk op weg naar steeds meer inclusiever onderwijs, waarbij de missie is dat we samen zorgen voor alle leerlingen in ons dorp. Leerlingen met speciale onderwijsbehoeften krijgen ondersteuning en toerusting om thuisnabij naar school te kunnen. Dit is een groeiproces van meerdere jaren in de gemeente Bunschoten, waarbij aandacht is voor ontwikkeling en kennis van scholen, om dit uiteindelijk dorpsbreed in de praktijk vorm te gaan geven.

Op 11 april 2023 is er dorpsbreed een studiedag over het thema 'samen inclusiever' georganiseerd. Doel hiervan was om de mindset richting inclusiever onderwijs te versterken en elkaar te ontmoeten rondom deelthema's over dit onderwerp. Onder leiding van een stuurgroep gaan we gezamenlijk verder stappen hierin maken.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Op 't Kruisrak zijn er regelmatig ouderbijeenkomsten, die aansluiten bij wat hun kind op dat moment op school leert. Ouders worden via de bijeenkomsten geïnformeerd over en betrokken bij de (taal-)ontwikkeling van hun kind. Kinderen leren op school beter als er thuis belangstelling is voor wat het kind op school doet.

Ouders mogen dan ook een kijkje in de klas nemen. Er worden regelmatig inloopochtenden georganiseerd voor groep 1 t/m 4. Daarnaast zijn er gedurende het jaar ouderbijeenkomsten onder de noemer: 'Kruisrak kenniscafé'. Aan de hand van verschillende thema's worden ouders bijgepraat over onderwerpen als het (voor)lezen van kinderen of over het thuis helpen van kinderen.

 


Terug naar boven