Camminghaschool

Camminghalaan 27 d 3981 GD Bunnik

  • Schoolfoto van Camminghaschool
  • Schoolfoto van Camminghaschool
  • Schoolfoto van Camminghaschool
  • Schoolfoto van Camminghaschool

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De score is naar verwachting. Deze kinderen hebben te maken gehad met twee schooljaren die onderbroken zijn door corona. Ondanks deze onderbreking zien we dat de kinderen naar verwachting hebben gescoord. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

In ons onderwijs maken we gebruik van formatief en summatief toetsen. Per lesblok van een aantal weken wordt aan het begin bepaald wat de leerling al kan en weet en wat de leerling nog moet leren. Dit alles wordt inzichtelijk gemaakt met alle leerkrachten per leerplein en wordt kort en bondig genoteerd op een overzicht. Na elk blok wordt er geëvalueerd door de leerkrachten wat de successen zijn en wat nog extra aandacht behoeft.

Twee keer per jaar nemen we Cito Lovs af om de vaardigheidsgroei te meten van de kinderen. Deze gegevens geven inzicht in waar de leerlingen zich in hebben ontwikkeld en wat extra aandacht behoeft. Twee keer per jaar wordt er met het gehele team een analyse gemaakt en ons onderwijs aangepast waar nodig.    


Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

We willen als school dat iedereen zich thuis en veilig voelt. We vinden het belangrijk dat kinderen ontdekken wie ze zijn en leren hoe je  participeert in een gemeenschap. We vinden het belangrijk dat kinderen zelfcompassie ontwikkelen, waardoor het kind zijn eigenwaarde behoudt. Je bent een goed persoon die fouten maakt. Dat mag, want dan leer je.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Bevorderen zelfvertrouwen
  • Omgaan met emoties
  • Sociale vaardigheden

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven