Camminghaschool

Camminghalaan 27 d 3981 GD Bunnik

  • Schoolfoto van Camminghaschool
  • Schoolfoto van Camminghaschool
  • Schoolfoto van Camminghaschool
  • Schoolfoto van Camminghaschool

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De score is naar verwachting. Deze kinderen hebben te maken gehad met twee schooljaren die onderbroken zijn door corona. Ondanks deze onderbreking zien we dat de kinderen naar verwachting hebben gescoord. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

In ons onderwijs maken we gebruik van formatief en summatief toetsen. Per lesblok van een aantal weken wordt aan het begin bepaald wat de leerling al kan en weet en wat de leerling nog moet leren. Dit alles wordt inzichtelijk gemaakt met alle leerkrachten per leerplein en wordt kort en bondig genoteerd op een overzicht. Na elk blok wordt er geëvalueerd door de leerkrachten wat de successen zijn en wat nog extra aandacht behoeft.

Twee keer per jaar nemen we Cito Lovs af om de vaardigheidsgroei te meten van de kinderen. Deze gegevens geven inzicht in waar de leerlingen zich in hebben ontwikkeld en wat extra aandacht behoeft. Twee keer per jaar wordt er met het gehele team een analyse gemaakt en ons onderwijs aangepast waar nodig.    


Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

We willen als school dat iedereen zich thuis en veilig voelt. We vinden het belangrijk dat kinderen ontdekken wie ze zijn en leren hoe je  participeert in een gemeenschap. We vinden het belangrijk dat kinderen zelfcompassie ontwikkelen, waardoor het kind zijn eigenwaarde behoudt. Je bent een goed persoon die fouten maakt. Dat mag, want dan leer je.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Bevorderen zelfvertrouwen
  • Omgaan met emoties
  • Sociale vaardigheden

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven