Camminghaschool

Camminghalaan 27D 3981 GD Bunnik

  • Schoolfoto van Camminghaschool
  • Schoolfoto van Camminghaschool
  • Schoolfoto van Camminghaschool
  • Schoolfoto van Camminghaschool

Het team

Toelichting van de school

Naast vakleerkrachten zijn er in onze school rollen/functies aanwezig:
Talentcoach
Intern begeleider
Specialist Jonge Kind
ICT'er
Rekenspecialist
Intern Coördinator Opleider (begeleidt stagiaires)
Orthopedagoog 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wanneer personeel verlof heeft zoeken we naar een oplossing. Hierbij is ons uitgangspunt om het onderwijs naar de leerlingen te continueren. We proberen dit intern met personeel of via de invalpool op te lossen. 

Bij kortdurende ziekte hanteren we de volgende volgorde:

1. Interne leerkracht vervangt de zieke leerkracht of via de invalpool wordt er een leerkracht toegewezen.

2. Leerlingen worden verdeeld over de overige groepen, indien mogelijk.

3. Een klas wordt naar huis gestuurd, omdat ze geen onderwijs kunnen ontvangen. De school is dan verantwoordelijk voor de opvang indien ouders niet zelf de opvang kunnen regelen. Bij het naar huis sturen van een klas wordt er gekeken of deze al eerder geen onderwijs heeft kunnen ontvangen. Mocht dit het geval zijn, wordt intern met leerkrachten geschoven, zodat een andere groep geen onderwijs ontvangt. 

Ook bij kortdurende ziekte is ons uitgangspunt om het onderwijs naar de leerlingen te continueren. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Ons onderwijs geven we invulling op onze leerpleinen.Een leerplein is een leer- en werkomgeving (lokaal en werkruimte erbuiten) waarin meerdere heterogene basisgroepen met elkaar samenwerken en leren. Per leerplein zijn de leerkrachten en de leerkrachtondersteuners/onderwijsassistenten met elkaar verantwoordelijk voor het onderwijs en de leerlingen op het leerplein. Dit betekent dat er groepsdoorbroken instructies worden gegeven op niveau, leerdoelen en behoeften van de leerlingen. De lesroosters zijn door de hele school op elkaar afgestemd. Dit maakt het mogelijk om leerlingen op een ander leerplein instructie te laten volgen, mocht dat beter aansluiten bij zijn/haar onderwijsbehoeften. Verder is er nauwe samenwerking tussen leerkrachten binnen een leerplein om het onderwijs zo goed mogelijk vorm te geven. Daarnaast werken leerkrachten en leerlingen regelmatig leerpleinoverstijgend. 

Op de Camminghaschool hebben we de volgende leerpleinen: 
Leerplein 1/2, bestaande uit 4 groepen 1 en 2
Leerplein 3/4, bestaande uit 3 groepen 3 en 4
Leerplein 5/6, bestaande uit 3 groepen 5 en 6
Leerplein 7/8, bestaande uit 4 groepen 7 en 8 

Leerplein 1/2 en leerplein 3/4 vormen samen leerplein 1/4. Binnen leerplein 1 t/m 4 wordt gewerkt aan dezelfde thema's en in gezamenlijke hoeken om de doorgaande lijn in de onderbouw zo goed mogelijk vorm te geven. De visie voor leerplein 1/4 vindt u hier. 

Klasindeling

  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de kleine kring krijgen kinderen specifiek onderwijs aangeboden dat aansluit bij hun onderwijsbehoefte.

Bij het spelen in rijke leerhoeken wordt er een aanbod gedaan dat aansluit bij de leerdoelen van het kind. In deze hoeken staat het ontdekken en stimuleren centraal.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Deze tijden zijn een uitgangspunt. Leertijd voor bepaalde vakken wordt ook bepaald aan de hand van de leerdoelen van het kind. 

Onder taal verstaan we spelling, grammatica, woordenschat en taalbeschouwing. Onder lezen verstaan we technisch en begrijpend lezen.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

We willen zoveel mogelijk kinderen het juiste onderwijs bieden. Dit doen we door te kijken naar de mogelijkheden. Leerkrachten zijn met elkaar in staat om passend onderwijs te creëren op de leerpleinen met de expertise die we binnen de school hebben. Mocht er meer nodig zijn, maken we gebruik van de expertise die we binnen de stichting hebben en/of we maken gebruik van het samenwerkingsverband ZOUT (Zuid Oost Utrecht) voor extra ondersteuning. Is het aanbod voor het kind niet meer passend te krijgen op onze school, zoeken we met elkaar een passende school voor het kind.

Naast dat er zorg is voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben om de basisleerstof te beheersen, hebben we ook expertise in huis om kinderen te begeleiden die meer uitgedaagd moeten worden. Zij hebben vaak begeleiding nodig op vaardigheden op het gebied van leren leren en omgaan met falen. Dit kunnen we op school en daarnaast bieden we de mogelijkheid om met gelijkgestemden onderwijs te volgen in de Flexklas (wekelijks vanaf groep 5).

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Op de leerpleinen werken de leerkrachten intensief samen om alle leerlingen op het plein de zorg te bieden die de leerling nodig heeft. De intensiviteit van de zorg die een leerling vraagt kan hierin verschillend zijn. Wanneer de zorg in de reguliere lessen en verlenging hierop niet voldoende blijkt te zijn, heeft de leerling intensievere zorg nodig in de vorm van extra interventies.

Om deze zorg nog passender te maken, heeft het team van de Camminghaschool zich een aantal doelen gesteld voor komend jaar:

· Op de leerpleinen wordt in begeleiding en aanbod van leerstof voldoende gedifferentieerd. Waardoor alle leerling onderwijs kunnen krijgen die past bij hun onderwijsbehoefte. Hierin groeperen we de zorg.  

· Er wordt samengewerkt met ketenpartners: de voorschoolse educatie, Jeugdzorg van Centrum voor elkaar, GGD, en het samenwerkingsverband ZOUT.

· Er komt een passend aanbod voor de leerlingen die vroegtijdig de einddoelen van groep 8 beheersen. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

We vinden het belangrijk dat er een goede verbinding is tussen de kinderopvang en school, zodat er voor de kinderen een soepele overgang is als zij naar school gaan. Er vindt dan ook regelmatig overleg plaats.

Terug naar boven