Camminghaschool

Camminghalaan 27 d 3981 GD Bunnik

  • Schoolfoto van Camminghaschool
  • Schoolfoto van Camminghaschool
  • Schoolfoto van Camminghaschool
  • Schoolfoto van Camminghaschool

Het team

Toelichting van de school

Naast vakleerkrachten zijn er in onze school rollen/functies aanwezig:

Talentcoach

Intern begeleider

Specialist Jonge Kind

Gedragsspecialist 

ICT'er

Leerpleincoördinatoren

Rekenspecilaist

Intern Coördinator Opleider (begeleidt stagiaires)

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wanneer personeel verlof heeft proberen we dit eerst intern met personeel op te lossen. Indien dit niet mogelijk is maken we gebruik van een invalpool.

Bij kortdurende ziekte hanteren we de volgende volgorde:

1. Interne leerkracht vervangt de zieke leerkracht.

2. Via de invalpool wordt er een leerkracht toegewezen.

3. Leerlingen worden verdeeld over de overige groepen, indien mogelijk.

4. Een klas wordt naar huis gestuurd, omdat ze geen onderwijs kunnen ontvangen. De school is dan verantwoordelijk voor de opvang indien ouders niet zelf de opvang kunnen regelen. Bij het naar huis sturen van een klas wordt er gekeken of deze al eerder geen onderwijs heeft kunnen ontvangen. Mocht dit het geval zijn, wordt intern met leerkrachten geschoven, zodat een andere groep geen onderwijs ontvangt. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Ons onderwijs geven we invulling in leerpleinen.
Leerplein groep 1 tot en met 4
Leerplein groep 5 tot en met 8
(Leerplein 1 tot en met 4 vormt de onderbouwunit, leerplein 5 tot en met 8 vormt de bovenbouwunit)

Een leerplein is een leer- en werkomgeving (lokaal en werkruimte erbuiten) waarin meerdere heterogene basisgroepen met elkaar samenwerken en leren. Per leerplein zijn de leerkrachten en de onderwijsassistenten met elkaar verantwoordelijk voor het onderwijs en de kinderen op het leerplein. Dit alles is afgestemd op niveau, leerdoelen en behoeften van de kinderen. Lesroosters zijn door de hele school op elkaar afgestemd. Dit maakt het mogelijk om leerlingen op een ander leerplein instructie te laten volgen, mocht dat beter aansluiten bij zijn/haar onderwijsbehoeften.


Klasindeling

  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de kleine kring krijgen kinderen specifiek onderwijs aangeboden dat aansluit bij hun onderwijsbehoefte.

Bij het spelen in rijke leerhoeken wordt er een aanbod gedaan dat aansluit bij de leerdoelen van het kind. In deze hoeken staat het ontdekken en stimuleren centraal.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Deze tijden zijn een uitgangspunt. Leertijd voor bepaalde vakken wordt ook bepaald aan de hand van de leerdoelen van het kind. 

Onder taal verstaan we spelling, grammatica, woordenschat en taalbeschouwing. Onder lezen verstaan we technisch en begrijpend lezen.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

We willen zoveel mogelijk kinderen het juiste onderwijs bieden. Dit doen we door te kijken naar de mogelijkheden. Leerkrachten zijn met elkaar in staat om passend onderwijs te creëren op de leerpleinen met de expertise die we binnen de school hebben. Mocht er meer nodig zijn, maken we gebruik van de expertise die we binnen de stichting hebben en/of we maken gebruik van het samenwerkingsverband ZOUT (Zuid Oost Utrecht) voor extra ondersteuning. Is het aanbod voor het kind niet meer passend te krijgen op onze school, zoeken we met elkaar een passende school voor het kind.

Naast dat er zorg is voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben om de basisleerstof te beheersen, hebben we ook expertise in huis om kinderen te begeleiden die meer uitgedaagd moeten worden. Zij hebben vaak begeleiding nodig op vaardigheden op het gebied van leren leren en omgaan met falen. Dit kunnen we op school en daarnaast bieden we de mogelijkheid om met gelijkgestemden onderwijs te volgen in de Flexklas (wekelijks vanaf groep 5).

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

We vinden het belangrijk dat er een goede verbinding is tussen de kinderopvang en school, zodat er voor de kinderen een soepele overgang is als zij naar school gaan. Er vindt dan ook regelmatig overleg plaats.

Terug naar boven