Barbaraschool

Rijnzichtlaan 3 3981 BS Bunnik

Schoolfoto van Barbaraschool

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Centrale eindtoets basisonderwijs en begeleiding van leerlingen naar het voortgezet onderwijs.

Voor plaatsing van een leerling op een school voor voortgezet onderwijs zijn wettelijk verplicht:

- Het advies van de afleverende basisschool

- Onafhankelijke testgegevens (in ons geval uit CITO LVS) of een psychologisch onderzoek

In de tweede helft van november vinden de schooladviesgesprekken plaats. Aan de hand van verschillende indicatoren geeft de school het voorlopig schooladvies. Na CITO M 8 ontvangt uw kind het definitieve schooladvies. Dat advies is leidend bij de aanmelding van uw kind. U geeft medio februari - na oriëntatie - uw school van eerste keuze door aan de leerkracht. Daarna doet de Barbaraschool de aanmelding via Onderwijs Transparant; het centrale VO-onderwijsplatform voor VO-scholen in de regio's Utrecht Zuid-Oost (waaronder Bunnik valt), Utrecht Zuid en Utrecht Stad.

De indicatoren waarop het schooladvies zijn gebaseerd zijn:

- alle observaties van de leraren uit het onderwijsteam (groepen 6,7 en 8) en de intern begeleider

- de wens en het beeld van de leerling zelf en van de ouders

- Gegevens uit interne leerlingbesprekingen, waarbij ook motivatie, werkhouding en zelfstandigheid aan de orde komen.

- Gegevens uit het CITO-LVS (leerlingvolgsysteem) van de betreffende leerling 

Centrale eindtoets

Deze wordt afgenomen in de tweede helft van april. Uw kind is dan in principe al geplaatst op de VO-school. De uitslag van de eindtoets bepaalt dus niet of uw kind wel of niet wordt toegelaten. Scoort uw kind hoger dan het geadviseerde niveau, dan gaat school opnieuw met u om de tafel om het advies al dan niet naar boven aan te passen. Scoort uw kind lager dan het geadviseerde niveau, dan heeft dat geen consequenties voor de plaatsing.


Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Plaats van de tussenresultaten in het onderwijs.

De uitslagen van de tussentoetsen geven ons informatie over de effectiviteit van ons onderwijs. De resultaten worden in het team besproken en de aanpak of werkwijze kan zo nodig aangepast worden.We kijken waar we als school andere afspraken over kunnen maken of andere materialen gaan inzetten. Daarnaast geven de resultaten informatie over de individuele ontwikkeling van het kind. Deze gegevens worden ingezet in het groepsplan waar het komend half jaar mee gewerkt gaat worden. Leerlingen maken halfjaarlijks Cito toetsen in het kader van het leerlingvolgsysteem; de zogenaamde niet-methodegebonden toetsen. Daarnaast maken leerlingen methodegebonden toetsen per vak.

Deze tussenmetingen zijn zeer beperkt van aard. Ze meten maar een klein deel van het totale onderwijs. De Barbaraschool zoekt naar betere manieren om formatief te evalueren. 

Formatief evalueren is een proces van doelen benoemen, succescriteria formuleren, tussentijds evalueren. Beoordelen van een eindproduct kan daar ook bij horen, eventueel aangevuld met een summatieve toets.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Blij zijn met wie je bent. Weten wat je kan en wat je nog moet leren. Het leren met alle vertrouwen aangaan. Relaties met anderen met alle vertrouwen aangaan. Dat gunnen we elk kind.

Op de Barbaraschool dragen we daar bewust aan bij. Dit doen we onder anderen door het aanleren van de 7 gewoontes van Stephen Covey. We maken gebruik van beproefde observatie en registratiemiddelen, aanpakken en methodes.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Zelfbewustzijn
  • Sociaal bewustzijn
  • zelfstandig samenleven

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Samenvatting van de belangrijkste oordelen:

De Barbaraschool heeft haar kwaliteit op orde en de inspectie handhaaft het basisarrangement.

- De School behaalt over drie jaar bezien voldoende cognitieve eindresultaten.

- Het aanbod is goed: het biedt leerlingen steeds meer mogelijkheden om ook vaardigheden in de brede zin te ontwikkelen.

- Leraren hebben de onderwijsbehoeften van de leerlingen voldoende in beeld.

- De school biedt een veilige, respectvolle, positieve omgeving voor leerlingen en leraren. Zij gaat regelmatig na of leerlingen zich veilig voelen en   handelt adequaat bij problemen op dit gebied.

- De school kent in toenemende mate een professionele kwaliteitscultuur. De leraren handelen vanuit een gezamenlijke visie en dragen bij aan     de kwaliteitsverbetering. 

Terug naar boven