WereldKidz Anne Frankschool

Camminghalaan 27e 3981 GD Bunnik

  • De kleuters leren vanaf groep 1 spelenderwijs Engels.
  • Wij leren van en met elkaar aan de hand van de interessante en zinvolle thema's van het 'International Primary Curriculum'.
  • We bieden een breed onderwijsaanbod, niet alleen de basisvakken, waardoor kinderen kunnen ontdekken wat ze leuk vinden en goed kunnen.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De resultaten van de eindtoetsen liggen boven het landelijke gemiddelde. De combinatie van kinderen met hoogopgeleide ouders en de focus op onderwijskwaliteit maken dat kinderen goede resultaten behalen. De kinderen met extra begeleiding en een lager uitstroomprofiel zijn uiteraard meegenomen in dit gemiddelde. Ook ten opzichte van vergelijkbare scholen scoort de Anne Frankschool meestal hoger dan gemiddeld. Door het werken met het Cito leerlingvolgsysteem wordt de ontwikkeling van ieder kind gedurende de gehele schoolperiode geanalyseerd en de aangeboden leerstof continue afgestemd op de onderwijsbehoeften van de kinderen.

Hieronder is te zien hoe de Anne Frankschool scoort ten opzichte van vergelijkbare scholen. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023/2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Op basis van observaties van werk- en leergedrag, analyses van toetsen, gesprekken met kinderen, ouders, collega-leerkrachten, intern begeleider en (indien nodig) externe deskundigen wordt de onderwijsbehoefte van kinderen in beeld gebracht. De centrale vraag is steeds hoe de lesstof, de instructie, aanpak en begeleiding afgestemd kan worden op wat een kind nodig heeft om de doelen te bereiken.

Vanaf schooljaar 2023-2024 werken we met Cito Leerling in Beeld als leerlingvolgsysteem. We nemen 2x per jaar de toetsen rekenen, taalverzorging, technisch lezen en begrijpend lezen af. Daarnaast maken we ook gebruik van de mogelijkheid om de executieve functies en sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen te volgen.
We analyseren de resultaten en bespreken deze in het onderwijsteam en met de intern begeleider. Op basis hiervan wordt een plan van aanpak gemaakt voor de komende periode.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De overgang naar het voortgezet onderwijs

De overgang naar het voortgezet onderwijs start eigenlijk al in groep 7 met de voorlopige schooladviezen aan het einde van dit schooljaar. In groep 8 volgt vervolgens in januari nogmaals een voorlopig advies. Na de doorstroomtoets in februari volgt het definitieve advies. Het schooladvies wordt door ons zorgvuldig opgesteld. We kijken naar:

  • de cognitieve ontwikkeling op basis van methodetoetsen en methode-onafhankelijke toetsen;
  • de sociaal-emotionele ontwikkeling van een kind;
  • de motivatie en de werkhouding (concentratievermogen, discipline, zelfstandigheid etc.) van een kind. 

Daarbij wordt de zienswijze van de verschillende leerkrachten (het onderwijsteam) meegenomen, het is een breed gedragen advies.

Het schooladvies van de basisschool is leidend voor de toelating in het voortgezet onderwijs. De score van de doorstroomtoets is aanvullend en fungeert bij de toelating als onafhankelijk tweede gegeven. De toelating tot het voortgezet onderwijs is dus niet afhankelijk van het resultaat van de doorstroomtoets. Bovendien mogen vo-scholen bij de toelating, naast de doorstroomtoets, geen andere gegevens als tweede gegeven gebruiken of eisen (IQ-test, resultaat Entreetoets of andere onderzoeksgegevens). Ze kunnen wel andere gegevens opvragen, maar deze zijn niet bepalend voor de toelating. In de regio kunnen afspraken worden gemaakt over de gegevens die bij het schooladvies worden betrokken.

Schooladvies heroverwegen
Het schooladvies omvat niet meer dan twee leerwegen of schoolsoorten. Basisscholen mogen dus alleen nog een enkel (bijvoorbeeld havo) of dubbel (bijvoorbeeld vmbo-tl/havo) advies geven. Het categorisch uitsluiten van dubbele adviezen is niet langer toegestaan. Bredere adviezen (vmbo/havo/vwo) zijn eveneens niet meer toegestaan. Dit geldt ook voor het toetsadvies (dat is gebaseerd op de score op de doorstroomtoets).

Valt het toetsadvies hoger uit dan het schooladvies, dan heroverweegt de basisschool het schooladvies altijd. In overleg met de leerling en zijn ouders kan de school het advies dan naar boven bijstellen, maar dat is niet verplicht. Wanneer een basisschool besluit om het advies niet bij te stellen moet zij kunnen beargumenteren waarom dit het geval is. Het is wenselijk dat de vo-school (waar de leerling is aangemeld) bij de heroverweging wordt betrokken.

Ligt het toetsadvies onder het niveau van het geadviseerde schooltype, dan wordt het schooladvies niet aangepast. Deze leerlingen krijgen in het voortgezet onderwijs de kans om te laten zien dat ze het geadviseerde onderwijstype aankunnen.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

We werken met de methode KiVa. Deze methode gaat ervan uit dat problemen worden opgelost in en met de groep. Bij het tegengaan en voorkomen van problemen wordt de nadruk gelegd op de verantwoordelijkheid die alle leerlingen hebben voor het algemeen welzijn in de klas. Leerlingen die getuige zijn van problemen in de klas leren strategieën om deze problemen op te lossen. 

De hoeveelheid tijd die in de groep besteed wordt aan KiVa, kringgesprekken en groepsvormende werkvormen is afhankelijk van de behoefte van de groep. 

Daarnaast werken we structureel aan talentontwikkeling van onze leerlingen. Hierbij gebruiken we de methode 'Talentgedreven onderwijs geven' van Luc Dewulf en Els Pronk. Volgens deze methode gaat een talent niet over het uitblinken in een bepaalde activiteit maar over elke activiteit die vanzelf gaat en die voldoening oplevert. Die maakt dat de tijd vliegt, en dat je je batterijen oplaadt. Van je talenten krijg je energie. De kinderen leren hun eigen talenten en die van anderen te herkennen en in te zetten

Wanneer onze leerlingen van school gaan hebben zij ontdekt wat hun talenten zijn en waar ze energie van krijgen, hebben ze zelfvertrouwen en gaan ze met respect om met anderen. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Talentontwikkeling
  • Samen zijn we een fijne school
  • Respect voor anderen

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De inspectie geeft een positief oordeel over de kwaliteit van ons onderwijs. Onze school heeft het basisarrangement. Ons onderwijs, uitgewerkt in de vijf onderwijsarrangementen, zorgt ervoor dat kinderen ten opzichte van zichzelf mogen en kunnen groeien.

Terug naar boven