WereldKidz Anne Frankschool

Camminghalaan 27e 3981 GD Bunnik

 • De kleuters leren vanaf groep 1 spelenderwijs Engels.
 • Wij leren van en met elkaar aan de hand van de interessante en zinvolle thema's van het 'International Primary Curriculum'.
 • We bieden een breed onderwijsaanbod, niet alleen de basisvakken, waardoor kinderen kunnen ontdekken wat ze leuk vinden en goed kunnen.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De resultaten van de eindtoetsen liggen boven het landelijke gemiddelde. De combinatie van kinderen met hoogopgeleide ouders en de focus op onderwijskwaliteit maken dat kinderen goede resultaten behalen. De kinderen met extra begeleiding en een lager uitstroomprofiel zijn uiteraard meegenomen in dit gemiddelde. Door het werken met het Cito leerlingvolgsysteem wordt de ontwikkeling van ieder kind gedurende de gehele schoolperiode geanalyseerd en de aangeboden leerstof continue afgestemd op de onderwijsbehoeften van de kinderen.

Hieronder is te zien hoe de Anne Frankschool scoort ten opzichte van een vergelijkbare school met de IEP toets.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Op basis van observaties van werk- en leergedrag, analyses van toetsen, gesprekken met kinderen, ouders, collega-leerkrachten, intern begeleider en (indien nodig) externe deskundigen wordt de onderwijsbehoefte van kinderen in beeld gebracht. De centrale vraag is steeds hoe de lesstof, de instructie, aanpak en begeleiding afgestemd kan worden op wat een kind nodig heeft om de doelen te bereiken.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De overgang naar het voortgezet onderwijs

De overgang naar het voortgezet onderwijs start eigenlijk al in groep 7 met de voorlopige schooladviezen aan het einde van dit schooljaar. In groep 8 volgt vervolgens in januari het definitieve advies. Het schooladvies wordt door ons zorgvuldig opgesteld. We kijken naar:

 • de cognitieve ontwikkeling op basis van methodetoetsen en methode-onafhankelijke toetsen;
 • de sociaal-emotionele ontwikkeling van een kind;
 • de motivatie en de werkhouding (concentratievermogen, discipline, zelfstandigheid etc.) van een kind. 

Daarbij wordt de zienswijze van de verschillende leerkrachten (het onderwijsteam) meegenomen, het is een breed gedragen advies.

Vanaf 2014 is dit schooladvies leidend voor toelating voor een bepaald niveau in het voortgezet onderwijs. De IEP-eindtoets vindt plaats in april en is daarmee niet langer leidend. Valt het toetsadvies hoger uit dan het schooladvies, dan heroverwegen we het schooladvies altijd. In overleg met de leerling en zijn ouders kunnen we het advies dan naar boven bijstellen, maar dat is niet verplicht. Wanneer we besluiten om het advies niet bij te stellen, moeten we kunnen beargumenteren waarom dit het geval is.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Elke medewerker van WereldKidz werkt, samen met collega’s, iedere dag aan de kwaliteit van het onderwijs. Elk kind verdient onderwijs dat uitdaagt tot optimale ontwikkeling en dat voorbereidt op hun toekomst in de 21ste eeuw.

Op elk niveau binnen onze organisatie staan we voor kwaliteit. Dit vraagt om professionele samenwerking, ieder vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid. Met elkaar nemen we de verantwoordelijk voor goed, uitdagend en toekomstgericht onderwijs voor alle kinderen binnen WereldKidz.

Werken aan kwaliteit is:

 • het goede gesprek met elkaar en met de omgeving.
 • de bereidheid kritisch te zijn naar onszelf en naar de ander.
 • continu monitoren en onderzoeken wij hoe ons onderwijs op school ervoor staat met behulp van de indicatoren die wij van te voren hebben gesteld. 
 • planmatig werken aan ons onderwijsproces, aan het schoolklimaat, de kwaliteitszorg en onze onderwijsresultaten.

In deze notitie geven we kort weer wat wij onder kwaliteitszorg verstaan, om vervolgens het kwaliteitszorgsysteem op de terreinen onderwijs en personeel te beschrijven. Het kwaliteitsbeleid evalueren we minimaal tweejaarlijks met de directeuren, de schoolleiders en de RvT. De schoolleiding brengt signalen uit teams en ouders (MR) in. Het kwaliteitssysteem wordt steeds verfijnder met als focus op: goed onderwijs voor alle kinderen en goed werkgeverschap voor alle medewerkers.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Ik kan het zelf
 • Ik doe er toe
 • Ik hoor erbij

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Sinds 2007 heeft de inspectie onafgebroken het basisarrangement aan de Anne Frankschool toegekend. Dit betekent dat het onderwijs op de onderzochte onderdelen op orde is. De aanbevelingen van de inspectie worden gebruikt om ons onderwijs te blijven verbeteren en onze speerpunten te bepalen.

Terug naar boven