WereldKidz Anne Frankschool

Camminghalaan 27e 3981 GD Bunnik

  • De kleuters leren vanaf groep 1 spelenderwijs Engels.
  • Wij leren van en met elkaar aan de hand van de interessante en zinvolle thema's van het 'International Primary Curriculum'.
  • We bieden een breed onderwijsaanbod, niet alleen de basisvakken, waardoor kinderen kunnen ontdekken wat ze leuk vinden en goed kunnen.

Het team

Toelichting van de school

Het team bestaat uit 23 leerkrachten, 3 onderwijsondersteuners en een vakleerkracht LO, een intern begeleider en een schoolleider. Daarnaast is er een clusterdirecteur en een managementassistent welke beide regelmatig aanwezig zijn.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

In alle gevallen proberen we de continuïteit zoveel mogelijk te waarborgen en werken het liefst met professionals die onze school en de kinderen kennen. Binnen onze stichting hebben we onderwijsondersteunend personeel aangenomen die, onder toezicht van een andere leerkracht, invallen bij kortdurend (ziekte-) verlof. Door het toenemende lerarentekort is het moeilijk vervangende leerkrachten te krijgen. Is er onverhoopt geen vervanging mogelijk, dan wordt de groep volgens een vaste indeling verdeeld over de andere groepen. De kinderen worden aan het begin van het schooljaar al ingedeeld. In extreme gevallen, bijvoorbeeld wanneer meerdere leerkrachten tegelijk ziek zijn, kan het voorkomen dat opvang niet meer te realiseren is. In dat geval zal worden verkend of het kind thuis opgevangen kan worden. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Groepen op de Anne Frankschool

Er zijn 11 groepen op de Anne Frankschool. Er zijn in schooljaar 2020-2021 drie groepen 1/2 en twee groepen 3/4. Er is een groep 5, een groep 6, een groep 7 en groep 8. En er zijn twee groepen 9, dat zijn twee groepen waar het toparrangement wordt geboden en dus voltijds HB onderwijs wordt gegeven. Groep 9a is een combinatiegroep 4/5/6 en groep 9b is een combinatiegroep 7/8. 

Het onderwijs valt onder de verantwoordelijkheid van een onderwijsteam (OT). Zo is er het OT voor de groepen 1/2, een OT 3/4/5/6 en OT 7/8/9. Wij kennen een teamgerichte organisatie structuur, het OT heeft veel verantwoordelijkheden en vrijheden binnen de geldende kaders. Het OT leert van en met elkaar, zorgt voor een doorontwikkeling van het onderwijs, werkt nauw met elkaar samen en legt professionele verantwoording af aan elkaar.

Wij bieden ons onderwijs aan in verschillende arrangementen om ervoor te zorgen dat kinderen zoveel mogelijk op hun eigen niveau onderwijs krijgen. Wij bieden op school arrangement 1 t/m 5 aan. Aan kinderen in alle arrangementen wordt ondersteuning geboden en het aanbod en de instructie afgestemd op de onderwijsbehoefte van de groep. Arrangement 1 t/m 4 bieden wij aan in de reguliere groepen. Arrangement 5 is een aanbod voor kinderen die hoogbegaafd zijn en daardoor ander aanbod nodig hebben. 

Arrangement 5: arrangement voor hoogbegaafde kinderen

Onze groepen 9a en 9b vallen onder het toparrangement. WereldKidz wil dat alle leerlingen onderwijs ontvangen dat hen uitdaagt en verder brengt. Ook hoogbegaafde kinderen. Zij denken en leren op een andere manier, en hebben baat bij onderwijs dat op deze andere manier van leren is afgestemd. Daarom verzorgt WereldKidz op een aantal basisscholen voltijds onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen. Kinderen met een IQ van 130 of hoger komen hiervoor in aanmerking. Kinderen met een toparrangement maken gewoon onderdeel uit van de school. De groepen bestaan uit kinderen van verschillende leeftijden. Naast de reguliere lesstof volgen zij een verzwaard programma en werken zij aan vaardigheden die speciaal voor hoogbegaafde kinderen van belang zijn. Waar mogelijk spelen of werken zij samen met de andere kinderen in de school. Anders dan bij de meeste voorzieningen voor hoogbegaafde kinderen zijn er voor dit  onderwijs geen extra kosten verbonden. Wilt u meer weten? Kijk op https://www.wereldkidz.nl/Scholen/Onderwijsconcepten/Topklas. Wilt u meer weten over aanmelding voor de topklas (groep 9a of 9b), neem dan contact op met de schoolleider - Anke van Buuren (ankevanbuuren@wereldkidz.nl).

WereldKidz Nieuwkomersklas

Bij basisscholen van WereldKidz worden regelmatig kinderen aangemeld die sinds kort in Nederland wonen. Bijvoorbeeld kinderen van vluchtelingen die een verblijfsvergunning hebben gekregen of kinderen uit het buitenland. Deze kinderen spreken niet of nauwelijks Nederlands. Kinderen van vluchtelingen hebben vaak een achterstand omdat zij langere tijd niet naar school zijn geweest. Alle kinderen hebben recht op het beste onderwijs. Daarom heeft WereldKidz op de scholen WereldKidz Op Dreef en WereldKidz De Vlieger meerdere nieuwkomersklassen. Een nieuwkomersklas heeft 12 tot 15 leerlingen. Hiervoor ontvangen we aanvullende bekostiging van de overheid. 
De nieuwkomersklassen zijn onderdeel van de school. De kinderen uit de nieuwkomersklas doen mee aan groepsoverstijgende activiteiten binnen de school en er wordt samen buiten gespeeld. Zo kunnen alle kinderen met én van elkaar leren. Gemiddeld verblijven kinderen twee jaar in een nieuwkomersklas en stromen vervolgens door naar een reguliere klas, veelal op dezelfde school. Hun extra ondersteuningsbehoefte op het gebied van taal is er dan nog steeds. Met behulp van de expertise vanuit de AZC school wordt deze extra ondersteuning vormgegeven binnen de reguliere groepen. Dit is maatwerk. De nieuwkomersklassen kunt u vinden op de website van WereldKidz Op Dreef en WereldKidz De Vlieger.

Samenwerking met de HU-Pabo

Onze school werkt, net als alle WereldKidz scholen, samen met de HU-Pabo en veel andere schoolbesturen in het project Opleiden in School. Wij vinden het belangrijk onze toekomstige collega’s (collega’s in opleiding) mee op te leiden en ook van hen te leren. Wij investeren in onze eigen professionalisering om collega’s in opleiding goed te begeleiden. Wij hebben sinds schooljaar 2020-2021 het keurmerk opleidingsschool van de HU! De schoolopleider is de spil in de coördinatie van de stage, de contacten met de HU-Pabo en de professionalisering van onze begeleiding. Het is ook mogelijk dat studenten van andere opleidingen bij ons stage lopen zoals klassenassistent, onderwijsassistent, studenten van de ALO of studenten HBO pedagogiek.

Indien een collega in opleiding binnen de school is, worden werkafspraken gemaakt en vindt met er met praktijk- (de groepsleerkracht) en de schoolopleider vanuit onze school geregeld overleg plaats onder andere over de aanpak van kinderen op onze school. Zo mogelijk ontwikkelt de collega in opleiding activiteiten in het kader van de jaarplanning van het team. De collega in opleiding  ontwikkelt zijn/haar activiteiten onder de verantwoordelijkheid van de schoolleiding. Via de nieuwsbrief of de mail worden ouders/verzorgers op de hoogte gesteld van de aanwezigheid van een collega in opleiding in de school.

Vormingsonderwijs

Onze school is een openbare school. In de wet staat dat op onze school lessen vormingsonderwijs kunnen worden gegeven als ouders daarom vragen. Het godsdienstonderwijs en levensbeschouwelijk vormingsonderwijs worden gegeven binnen de schooltijden, door een externe gastdocent. Deelname is vrijwillig. Deze lessen zijn aanvullend op de aandacht die wij als school besteden aan geestelijke stromingen en burgerschapsvorming en organiseren wij op het moment als pilot in de hele school (groep 1 t/m 9b).

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Dit is een indicatie van de invulling van de onderwijstijd. Het is niet volledig vaststaand en wij zullen de invulling van de onderwijstijd af laten hangen van wat leerlingen nodig hebben om stappen te zetten in hun ontwikkeling en de beoogde doelen te behalen. In onze groepen 9 (arrangement 5), is de invulling van de onderwijstijd afwijkend.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Wereldkidz Anne Frank biedt extra ondersteuning aan kinderen die het nodig hebben door te differentiëren binnen de groep op diverse niveaus. Dit zijn zowel kinderen die moeilijker leren als de kinderen die extra uitdaging nodig hebben. Kinderen met dyslexie en dyscalculie werken binnen de groep met extra hulpmiddelen en krijgen extra inoefening.  De intern begeleider adviseert waar nodig de leerkracht en indien nodig vragen we tijdelijke externe ondersteuning via het samenwerkingsverband. Uiteraard zijn er grenzen aan hetgeen wij kunnen bieden. Voor een kind met een specifieke onderwijsbehoefte zullen we samen met de ouders bespreken welke passende begeleiding we kunnen bieden. Dit hangt af van de gevraagde begeleiding en de context van de groep waar een kind in geplaatst moet worden (grootte van de groep, onderwijsbehoefte van de andere kinderen en de expertise van de leerkracht). Indien we dit niet kunnen bieden, zullen we samen met de ouders op zoek gaan naar een andere school.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven