WereldKidz Anne Frankschool

Camminghalaan 27e 3981 GD Bunnik

  • De kleuters leren vanaf groep 1 spelenderwijs Engels.
  • Wij leren van en met elkaar aan de hand van de interessante en zinvolle thema's van het 'International Primary Curriculum'.
  • We bieden een breed onderwijsaanbod, niet alleen de basisvakken, waardoor kinderen kunnen ontdekken wat ze leuk vinden en goed kunnen.

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

In alle gevallen proberen we de continuïteit zoveel mogelijk te waarborgen en werken we het liefst met professionals die onze school en de kinderen kennen. Binnen onze stichting hebben we onderwijsondersteunend personeel aangenomen die, onder toezicht van een andere leerkracht, invallen bij kortdurend (ziekte-) verlof. Door het toenemende lerarentekort is het moeilijk vervangende leerkrachten te krijgen. Is er onverhoopt geen vervanging mogelijk, dan wordt de groep volgens een vaste indeling verdeeld over de andere groepen. In extreme gevallen, bijvoorbeeld wanneer meerdere leerkrachten tegelijk ziek zijn, kan het voorkomen dat opvang niet meer te realiseren is. In dat geval zal worden verkend of het kind thuis opgevangen kan worden. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Werken met verschillende rollen en vervanging

Binnen WereldKidz werken we met verschillende rollen om kinderen in hun ontwikkeling te begeleiden. Naast de leerkracht zijn dit de leraarondersteuner, de onderwijsassistent, de intern begeleider, soms externe specialisten en de schoolleiding. Ieder vanuit een eigen rol, met een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Onderwijsassistenten en leraarondersteuners werken onder directe verantwoordelijkheid van de leerkrachten. Zij werken met een kleine groep kinderen en een leraarondersteuner mag ook een hele groep begeleiden. De leerkracht bepaalt wat de ondersteuner doet en denkt en kijkt mee over de aanpak binnen de groep(je). In afstemming bepalen leerkracht, schoolleiding en leraarondersteuner wie met ouders communiceert. Door het lerarentekort is het niet altijd mogelijk om een afwezige leerkracht direct te vervangen door een andere leerkracht. Juist door te werken met verschillende rollen binnen de organisatie kunnen we de kwaliteit en continuïteit van het onderwijs beter waarborgen.

Groepen op de Anne Frankschool

Er zijn 10 groepen op de Anne Frankschool. Er zijn in schooljaar 2023-2024 twee samenwerkingsgroepen 1/2, twee samenwerkingsgroepen 3/4, twee samenwerkingsgroepen 5/6, een groep 7 en een groep 8. Ook zijn er twee groepen 9, dat zijn twee groepen waar het toparrangement wordt geboden en dus voltijds HB onderwijs wordt gegeven. Groep 9a is een combinatiegroep 4/5/6 en groep 9b is een combinatiegroep 7/8. 

Het onderwijs valt onder de verantwoordelijkheid van een onderwijsteam (OT). Zo is er het OT voor de groepen 1/2, een OT 3/4/5/6/9A en een OT 7/8/9B. Wij kennen een teamgerichte organisatiestructuur. Het OT heeft veel verantwoordelijkheden en vrijheden binnen de geldende kaders. Het OT leert van en met elkaar, zorgt voor een doorontwikkeling van het onderwijs, werkt nauw met elkaar samen en legt professionele verantwoording af aan elkaar.

Wij bieden ons onderwijs aan in verschillende arrangementen om ervoor te zorgen dat kinderen zoveel mogelijk op hun eigen niveau onderwijs krijgen. Wij bieden op school arrangement 1 t/m 5 aan. Aan kinderen in alle arrangementen wordt ondersteuning geboden en het aanbod en de instructie afgestemd op de onderwijsbehoefte van de groep. Arrangement 1 t/m 4 bieden wij aan in de reguliere groepen. Arrangement 5 is een aanbod voor kinderen die hoogbegaafd zijn en daardoor ander aanbod nodig hebben. 

Onderwijs voor hoogbegaafde kinderen

Onze groepen 9a en 9b vallen onder het toparrangement. WereldKidz wil dat alle leerlingen onderwijs ontvangen dat hen uitdaagt en verder brengt. Ook hoogbegaafde kinderen. Zij denken en leren op een andere manier, en hebben baat bij onderwijs dat op deze andere manier van leren is afgestemd. Daarom verzorgt WereldKidz op een aantal basisscholen voltijds onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen. Kinderen met een IQ van 130 of hoger komen hiervoor in aanmerking. Kinderen met een toparrangement maken gewoon onderdeel uit van de school. De groepen bestaan uit kinderen van verschillende leeftijden. Naast de reguliere lesstof volgen zij een verzwaard programma en werken zij aan vaardigheden die speciaal voor hoogbegaafde kinderen van belang zijn. Waar mogelijk spelen of werken zij samen met de andere kinderen in de school. Anders dan bij de meeste voorzieningen voor hoogbegaafde kinderen zijn er aan dit onderwijs geen extra kosten verbonden. Wilt u meer weten? Kijk op https://www.wereldkidz.nl/Scholen/Onderwijsconcepten/Topklas. Wilt u meer weten over aanmelding voor de topklas (groep 9a of 9b), neem dan contact op met de schoolleider: Liesbeth van der Tol (liesbethvandertol@wereldkidz.nl).

WereldKidz Nieuwkomersklas

Bij basisscholen van WereldKidz worden regelmatig kinderen aangemeld die sinds kort in Nederland wonen. Bijvoorbeeld kinderen van vluchtelingen die een verblijfsvergunning hebben gekregen of kinderen uit het buitenland. Deze kinderen spreken niet of nauwelijks Nederlands. Kinderen van vluchtelingen hebben vaak een achterstand omdat zij langere tijd niet naar school zijn geweest. Alle kinderen hebben recht op het beste onderwijs. Daarom heeft WereldKidz op de scholen WereldKidz Op Dreef en WereldKidz De Vlieger meerdere nieuwkomersklassen. Een nieuwkomersklas heeft 12 tot 15 leerlingen. Hiervoor ontvangen we aanvullende bekostiging van de overheid. Meer informatie vindt u op de website van Wereldkidz Op Dreef en Wereldkidz De Vlieger.

Samenwerking met de HU-Pabo

Onze school werkt, net als alle WereldKidzscholen, samen met de HU-Pabo en veel andere schoolbesturen in het project Opleiden in School. Wij vinden het belangrijk onze toekomstige collega’s (collega’s in opleiding) mee op te leiden en ook van hen te leren. Wij investeren in onze eigen professionalisering om collega’s in opleiding goed te begeleiden. De schoolopleider is de spil in de coördinatie van de stage, de contacten met de HU-Pabo en de professionalisering van onze begeleiding. Het is ook mogelijk dat studenten van andere opleidingen bij ons stage lopen zoals klassenassistent, onderwijsassistent, studenten van de ALO of studenten HBO pedagogiek. Indien een collega in opleiding binnen de school is, worden werkafspraken gemaakt en vindt met er met praktijkopleider (de groepsleerkracht) en de schoolopleider vanuit onze school geregeld overleg plaats onder andere over de aanpak van kinderen op onze school. Zo mogelijk ontwikkelt de collega in opleiding activiteiten in het kader van de jaarplanning van het team. De collega in opleiding ontwikkelt zijn/haar activiteiten onder de verantwoordelijkheid van de schoolleiding. Via de nieuwsbrief of de mail worden ouders/verzorgers op de hoogte gesteld van de aanwezigheid van een collega in opleiding in de school.  

Leraren in opleiding mogen filmopnames maken van lessen ten behoeve van de opleiding. Hiervoor hoeft geen toestemming aan ouders te worden gevraagd. De privacy van onze leerlingen wordt hierbij uiteraard in acht genomen. Met de verschillende opleidingsinstituten is afgesproken dat de opnames na de bespreking worden vernietigd.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Dit is een indicatie van de invulling van de onderwijstijd. Het is niet volledig vaststaand en wij zullen de invulling van de onderwijstijd af laten hangen van wat leerlingen nodig hebben om stappen te zetten in hun ontwikkeling en de beoogde doelen te behalen. In onze groepen 9 (arrangement 5), is de invulling van de onderwijstijd afwijkend.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Het schoolondersteuningsprofiel (SOP) geeft een uitgebreid antwoord op de vraag: 'Welke ondersteuning kan de school bieden aan kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte? En waar liggen de grenzen van de geboden ondersteuning?' Onderstaand profiel is een algemeen beeld van de extra ondersteuningsmogelijkheden die we als school bieden aan kinderen. In de dagelijkse onderwijspraktijk betreft het bieden van extra ondersteuning altijd maatwerk. Wij streven er naar de begeleiding voor alle kinderen op een verantwoorde wijze vorm te geven. Binnen onze school bieden wij kinderen die het nodig hebben, binnen onze mogelijkheden ondersteuning. Allereerst door te differentiëren binnen de groep op diverse niveaus zowel voor kinderen die moeilijker leren als de kinderen die extra uitdaging nodig hebben. Kinderen met dyslexie en dyscalculie werken binnen de groep met extra hulpmiddelen en krijgen extra inoefening. Ook hebben we passende  begeleiding voor kinderen die wat meer structuur nodig hebben of sociaal-emotioneel wat meer ondersteuning hebben. De intern begeleider adviseert waar nodig leraren (en ouders) en indien nodig vragen we (tijdelijk) externe ondersteuning via het samenwerkingsverband. Voor een kind met een specifieke onderwijsbehoefte zullen wij samen met de ouders bespreken of we op school de juiste begeleiding kunnen bieden. Dit hangt af van de gevraagde begeleiding en de context van de groep waar een kind in geplaatst moet worden (grootte van de groep, onderwijsbehoefte van de andere kinderen en expertise van de leerkracht). Belangrijk is dat de veiligheid van het kind zelf en andere kinderen nooit in het geding is. Ook moeten de extra inspanningen voldoende effect hebben op de sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling van het kind. Dit monitoren we samen met ouders en indien nodig met het samenwerkingsverband. Er zitten grenzen aan hetgeen wij kinderen aan extra ondersteuning kunnen bieden, ook financieel. We zijn een reguliere school met reguliere bekostiging, waaronder ook gelden vanuit het samenwerkingsverband voor passend onderwijs. Dit is voor alle kinderen binnen WereldKidz bestemd. Indien we dit niet kunnen bieden zullen we, samen met de ouders, op zoek gaan naar een school. Ook daarbij krijgen we ondersteuning van het samenwerkingsverband in onze regio.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

  • Dyscalculieprotocol herzien, leerkrachten scholen.
  • Beleid op gedrag: herzien van gedragsprotocol.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven