Basisschool Franciscus

Schoollaan 2 6241 BM Bunde

  • Schoolfoto van Basisschool Franciscus
  • Schoolfoto van Basisschool Franciscus
  • De leesactiviteiten voor alle groepen vinden plaats in de bibliotheek.
  • Beweegactiviteiten die ook nog eens educatief zijn.
  • Het 'Frenskes' Theater. Hier vinden vele culturele activiteiten plaats.

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

De Leerlingtevredenheid en Veiligheid wordt jaarlijks uitgevraagd bij de leerlingen van leerjaar 6-7-8.

Op verzoek kunt u de gehele rapportage voor schooljaar 2023-2024 inzien. Maak hiervoor een afspraak met de directie.

Een van de acties is dat leerkrachten in unit 7-8 met de leerlingen in gesprek gaan over het verschil in beleving tussen enerzijds leerjaar 6 en 7 en anderzijds leerjaar 8. 

Met het rapportcijfer voor de Algemene Tevredenheid 7,9 zijn wij tevreden. Natuurlijk blijven we samen werken aan een veilige leeromgeving voor alle leerlingen.


Tevredenheid
7,9
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

De oudertevredenheid 203-2024 is gemeten met instrument vanuit Venster. Onderstaande gegevens zijn gebaseerd op het onderzoek van november 2023. Met dit instrument kan de school zien hoe het met de tevredenheid van hun ouders gesteld is ten opzichte van de ouders van de scholen vallend onder hetzelfde bestuur én (vanaf juli 2024) in vergelijking met alle scholen die landelijk dit instrument gebruikt hebben.

Het aantal respondenten (ouders die de enquete ingevuld hebben) ligt  met 42% (84 ouders) net boven norm om de vereiste betrouwbaarheid van 40% (82 ouders) te verkrijgen maar ver onder het aantal dat nodig was om de gewenste norm van 65% (134 ouders) te behalen. De enquête is uitgezet naar 206 gezinnen.

Algemeen: De ouders geven de school het rapportcijfer: 7,4.  Een ruime voldoende maar we streven naar een hogere tevredenheid.

Schoolklimaat: Hier worden de onderdelen sfeer, omgang en veiligheid bevraagt. De ouders geven voor deze onderdelen gemiddeld een 7,8.

Onderwijsleerproces: Betreft de onderdelen inhoud, afstemming op niveau, uitdaging en vakbekwaamheid. De ouder geven hiervoor gemiddeld een 7,2.

Informatie en communicatie: hierbij is gevraagd naar de mening van de ouders over de informatie over de school en de informatie over het kind. Het gemiddelde cijfer voor deze twee onderdelen is een 6,8. Dit is dan ook een aandachtspunt voor ons.

Zodra deze cijfers vergeleken kunnen worden met de landelijke gegevens, zullen we deze passage aanvullen.

Tevredenheid
7,3
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven