Basisschool Franciscus

Schoollaan 2 6241 BM Bunde

  • Schoolfoto van Basisschool Franciscus
  • Schoolfoto van Basisschool Franciscus
  • De leesactiviteiten voor alle groepen vinden plaats in de bibliotheek.
  • Beweegactiviteiten die ook nog eens educatief zijn.
  • Schoolfoto van Basisschool Franciscus

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

De Leerlingtevredenheid en Veiligheid wordt jaarlijks uitgevraagd bij de leerlingen van leerjaar 6-7-8.

Op verzoek kunt u de gehele rapportage voor schooljaar 2022-2023 inzien. Maak hiervoor een afspraak met de directie.

Een van de acties is dat leerkrachten in unit 7-8 met de leerlingen in gesprek gaan over het verschil in beleving tussen enerzijds leerjaar 6 en 7 en anderzijds leerjaar 8. 

Met het rapportcijfer voor de Algemene Tevredenheid 8,5 zijn wij heel tevreden. Natuurlijk blijven we samen werken aan een veilige leeromgeving voor alle leerlingen.


Tevredenheid
8,5
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

De tevredenheid bij ouders wordt tweejaarlijks gemeten bij de ouders door middel van een landelijke vragenlijst. Onderstaande gegevens zijn gebaseerd op het onderzoek van mei 2020. Hierbij zijn wij bijzonder trots op het responspercentage van 56%.

I.v.m. het Coronatijdperk heeft het bestuur ervoor gekozen om het Oudertevredenheidsonderzoek niet uit te voeren. De gegevens uit het onderzoek van mei 2020 zijn dus nog de meeste actuele cijfers. 

Op de website kunt u het hele rapport terugvinden onder het tabblad nieuws / ouders / tevredenheidsonderzoek.

Algemeen: De ouders geven de school, net als in 2018, het rapportcijfer: 7,7 ! Hier zijn we weer zeer tevreden mee.

De scores zijn ingevuld op basis van een 4-punt schaal. score 1 is hier zeer laag, score 4 is zeer hoog. De gemiddelde itemscore is een 3,3.

Schoolklimaat: grote tevredenheid bij ouders variërend van 3,3 tot 3,7.

Sociale veiligheid: Pesten blijft een doorlopend punt van aandacht waarbij de ouders de school een score van 3,1 geven. Hier zijn dit schooljaar weer stappen in gezet. Doel blijft om het (ervaren) pestgedrag helemaal uit te bannen.

Het onderwijsleerproces: grote tevredenheid bij ouders variërend van 3,0 tot 3,6. 

Informatie en communicatie: grote tevredenheid bij ouders variërend van 2,9 tot 3,5.

Algemeen: grote tevredenheid bij ouders variërend van 3,1 (verkeerssituatie; was in 2018 2,7) tot 3,6. Er is een grote tevredenheid over met name de schooltijden (3,6), de overblijfregeling (3,5), de mogelijkheid van voor- en naschoolse opvang (3,5), het schoolplein (3,5) en de opgeruimdheid van de school (3,6). De verkeerssituatie rondom school is van de lijst 'aandachtspunten'af. Een compliment voor alle betrokkenen die zich in de afgelopen 5 jaar hebben ingespannen om realiseerd te krijgen wat nu zichtbaar is en ook door ouders ervaren wordt. Natuurlijk moeten we waakzaam blijven met betrekking tot het gedrag van een aantal verkeersdeelnemers bij het brengen en halen van de leerlingen. Met name de onwetendheid van de opa's/oma's leidt af en toe tot overtredingen van de verkeersregels. 

Top 3 vanuit de ouders:

3.7 : Mijn kind gaat graag naar school. (2018; 3,6)

3.6 : De school is schoon en opgeruimd. (2018; 3,5)

3.6 : De leerlingen voelen zich veilig op school (201; 3,5) 

Aandachtspunten vanuit de ouders:

2,8 : Leraren helpen bij het oplossen van ruzies tussen leerlingen (2018; 2,8)

2.9 : De informatie die ouders krijgen over hun kind is goed. (2018; 2,9)

2.9 : De informatie die ouders krijgen over hun kind is goed. (2018; 2,9)

Tevredenheid
8,0
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven