Basisschool Franciscus

Schoollaan 2 6241 BM Bunde

  • Schoolfoto van Basisschool Franciscus
  • Schoolfoto van Basisschool Franciscus
  • De leesactiviteiten voor alle groepen vinden plaats in de bibliotheek.
  • Beweegactiviteiten die ook nog eens educatief zijn.
  • Het 'Frenskes' Theater. Hier vinden vele culturele activiteiten plaats.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

IEP Eindtoets schooljaar 2022-2023

De IEP Eindtoets bestaat uit drie domeinen, Taalverzorging, Lezen en Rekenen. De domeinen worden afzonderlijk bekeken en per domein worden de referentieniveaus 1F en 2F/1S beoordeeld. IEP hanteert een scorebandbreedte tussen 50 - 100. De totaalscore voor onze school is 80,3 (landelijk 79,5)

Op onze school (44 leerlingen) behalen wij de volgende resultaten:

Taalverzorging: score 82 waarbij 1 leerling nog op weg is naar 1F, 43 leerlingen 1F behaald hebben en 31 leerlingen ook 2F.

Vergelijk school - IEP-landelijk:  <1F  school 2% / landelijk 3%, 1F school 98% / landelijk 97%, 2F/1S school 70% / landelijk 64%

Lezen: score 83 waarbij 1 leerling nog op weg is naar 1F, 43 leerlingen 1F behaald hebben en 33 leerlingen ook 2F.

Vergelijk school - IEP-landelijk:  <1F  school 2% / landelijk 3%, 1F school 98% / landelijk 97%, 2F/1S school 75% / landelijk 74%

Rekenen: score 78 waarbij 2 leerling nog op weg zijn naar 1F, 42 leerlingen 1F behaald hebben en 21 leerlingen ook 2F.

Vergelijk school / IEP-landelijk:  <1F  school 5% / landelijk 9%, 1F school 95% / landelijk 91%, 2F/1S school 48% / landelijk 45%

Het gemiddelde percentage voor de behaalde referentieniveaus voor de vakgebieden lezen, taalverzorging en rekenen samen over de laatste drie schooljaren is voor het fundamentele niveau (1F) gestegen van 93% naar 94%, voor het streefniveau (2F/1S) is dit gestegen van 58% naar 63%. Beide scores zijn hoger dan de signaleringswaarde van inspectie (resp. 80% en 47,7 %), maar nog iets lager dan het landelijk gemiddelde behorende bij onze schoolpopulatie. Onze ambitie is om door te groeien naar dit landelijke gemiddelde (resp. 96,9% en 64,8%). 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De leerjaren 1 en 2 maken gebruik van het leerlingvolgsysteem van het Digikeuzebord. De ijkpunten worden door de leerkrachten digitaal verwerkt in het computerprogramma. Tijdens de oudergesprekken wordt de informatie besproken met de ouders.

Vanaf leerjaar 3 wordt vanaf schooljaar 2023-2024 gebruik gemaakt van het leerlingvolgsysteem van CITO 'Leerling in Beeld'.

Met ingang van 1 februari 2016 beoordeelt de inspectie de tussenresultaten van scholen in het primair onderwijs niet meer. De inspectie blijft het belangrijk vinden dat scholen goede resultaten halen en de ontwikkeling van hun leerlingen volgen. Dat doel, het volgen van de ontwikkeling van de leerlingen en de evaluatie of de ontwikkeling verloopt zoals gepland, blijft centraal staan. De organisatie vraagt van elke leraar om een goed beeld te hebben van de ontwikkeling van de leerlingen, dat beeld te plaatsen in perspectief van de resultaten die vergelijkbare leerlingen halen en adequate actie te ondernemen als dat nodig is. Deze gegevens worden verwerkt in het groepsformulier, waarbij de leerkracht weet wanneer welke leerling welke leerstof nodig heeft. Ook kan het zijn dat leerlingen bepaalde instructies niet hoeven te volgen vanwege de behaalde resultaten. Het betreft dan vaker de herhaalde instructie of de begeleide inoefening. Nieuwe instructie vinden wij voor alle leerlingen belangrijk. Ook voor de hoog- en meerbegaafde leerlingen.

De toetsresultaten worden tijdens een voortgangcontrolebespreking (VCB) met de intern begeleider besproken en daar waar nodig volgt een interventie voor een groepje leerlingen of een individuele leerling. Bij deze bespreking zijn meer leerkrachten uit een unit aanwezig.

Op basis van de tussentijdse resultaten formeren wij ook niveaugroepen.

Het werken met het CITO-leerlingvolgsysteem (LVS) geeft inzicht in de didactische ontwikkeling van een leerling door de jaren heen met vaste meetmomenten. Door het systeem te volgen kunnen we vroegtijdig afbuigende of stagnerende lijnen signaleren en hier waar mogelijk extra zorg op inzetten. De interne begeleider (IB-er) houdt nauwlettend werkzaamheden rond de extra zorg voor kinderen bij en schakelt waar nodig hulp in (intern of extern). Twee keer per jaar wordt een diepteanalyse van de toetsgegevens gemaakt en een groepszorgprofiel opgesteld. Vanuit dit groepszorgprofiel wordt een zorgflap gemaakt waarin de concrete doelen en aanpak beschreven staan zoals dit dagelijks in de groepen uitgevoerd wordt. Dit is dan het werkdocument.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Op bs Franciscus hanteren we ons protocol Advisering PO-->VO. Regelmatig wordt dit protocol bijgesteld naar de actuele situatie. In dit protocol wordt de route en de werkwijze beschreven vanaf groep 6 t/m groep 8. Tijdens een algemene informatieavond (in december of januari) voor de ouders geven wij een uitgebreide toelichting op dit protocol. Het schooladvies VO is niet alleen een zaak van de leerkracht van groep 8 maar van alle betrokkenen op school, met name de laatste drie schooljaren.

De meest recente versie van ons protocol Advisering PO-->VO vindt u hier.

Schooladvies en Toetsadvies

Het schooladvies wordt op onze school gegeven door een schooladviescommissie. Hierin zijn de leerkrachten van de leerjaren 6-7-8, de Intern Begeleider bovenbouw en de directie vertegenwoordigd. Vanuit de Centrale Eindtoets volgt het toetsadvies. Schooladvies en toetsadvies worden met elkaar vergeleken. Indien het toetsadvies hoger ligt dan het schooladvies vindt er een heroverweging plaats in overleg met de ouders.De spreiding en verdeling van de school- en toetsadvies is als volgt verdeeld over de acht mogelijkheden:

VMBO BB / KB:    9,1%

VMBO KB:             4,5%

VMBO KB / TL:      13,7%

VMBO T:               11,4%

VMBO TL / HAVO: 13,7 %

HAVO:                  9,1%

HAVO /VWO:        18,2 %

VWO :                 20,5% %

Naar welke vervolgscholen gaan onze leerlingen vanuit bs Franciscus?

De meeste van onze leerlingen gaan naar een vervolgschool in de directe omgeving. We merken hier wel een verschuiving. Het aantal leerlingen, dat naar een vervolgschool verder weg gaat (o.a. Groenewald), groeit.

Onze leerlingen gaan komend schooljaar naar de volgende V.O. - scholen:

Stella Maris College         65,9 %

Bonnefanten College        13,6 %   (locatie Bernard Lievegoedschool)

Groenewald College         11,4 %

Porta Mosana College        6,8 %

Sint-Maartencollege          2,3%

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Het doel van basisschool Franciscus Bunde is om het onderwijs gedegen, vernieuwend en uitdagender te maken. De waarden die het doel ondersteunen zijn o.a. de openheid, transparantie, een rijk en gevarieerd leerstof aanbod, verantwoordelijke lesmethodes, zelfstandigheid en samenwerking alsmede ook de onderwijs- en kwaliteitszorg. Dit alles voor een brede en evenwichtige ontwikkeling van het kind.

Vanuit de kernwaarden eigenheid (je mag zijn wie je bent), respect en veiligheid bouwen we samen aan de toekomst. Vanuit relatie met elkaar komen tot leren waarbij respect voor ieder mens en dier een belangrijk goed is.

Deze kernwaarden zijn al voelbaar zodra je het de speelplaats oploopt. Veiligheid neemt een bijzondere positie in.

Door middel van de 21e-eeuwse vaardigheden leren wij onze leerlingen om voorbereid te zijn  op hun toekomst.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Balans
  • Respect
  • Veiligheid

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Op 17 maart 2017 heeft de onderwijsinspectie onze school bezocht. Op basis van de bevindingen heeft de school verbeterpunten opgenomen in het schooljaarplannen 2017-2018 en 2018-2019. Tijdens een Interne Audit in juni 2019 is gebleken dat we met een aantal van deze verbeterpunten goede stappen hebben gezet. Met name de betrokkenheid bij de leerlingen was zeer goed zichtbaar.

Als aandachts- of verbeterpunt werd aangegeven: feedback geven aan leerlingen. Binnen het ontwikkelpunt Formatief Handelen komt dit meer dan voldoende aan bod.

  

Terug naar boven