Basisschool Franciscus

Schoollaan 2 6241 BM Bunde

 • Schoolfoto van Basisschool Franciscus
 • De MFR wordt in drie ruimten opgedeeld;
Bibliotheek, speellokaal kleuters en de vergaderruimte.
 • Schoolfoto van Basisschool Franciscus
 • De leesactiviteiten voor alle groepen vinden plaats in de bibliotheek.
 • In deze arena vinden ook de grote gezamenlijke schoolactiviteiten plaats.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Eindtoets schooljaar 2018-2019

De schoolscore is 535,2. Dit is 0,5 lager dan het landelijk gemiddelde.

Uit de analyse blijkt dat het onderdeel Spelling Werkwoorden extra aandacht behoeft. Op schoolniveau is hiervoor een plan van aanpak opgesteld. Daarnaast gaan we ook schoolbreed aan de slag met het onderdeel rekenen. Een nieuwe methode (Plusplunt 4) met daaraangekoppelde invoeringsactiviteiten zal in het schooljaar 2019-2020 ingevoerd worden. 

Eindtoets schooljaar 2019-2020

In verband met de Coronacrisis is in schooljaar 2019-2020 geen Centrale Eindtoets afgenomen. 

Het schooladvies wordt op onze school gegeven door een Schooladviescommissie. Hierin zijn de leerkrachten van de leerjaren 6-7-8, de Intern Begeleider bovenbouw en de directie vertegenwoordigd. 

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De leerjaren 1 en 2 maken gebruik van het leerlingvolgsysteem van het Digikeuzebord. De ijkpunten worden door de leerkrachten digitaal verwerkt in het computerprogramma. Tijdens de oudergesprekken wordt de informatie besproken met de ouders.

Vanaf leerjaar 2 wordt gebruik gemaakt van het Cito-LOVS. 

Met ingang van 1 februari 2016 beoordeelt de inspectie de tussenresultaten van scholen in het primair onderwijs niet meer. De inspectie blijft het belangrijk vinden dat scholen goede resultaten halen en de ontwikkeling van hun leerlingen volgen. Dat doel, het volgen van de ontwikkeling van de leerlingen en de evaluatie of de ontwikkeling verloopt zoals gepland, blijft centraal staan. De organisatie vraagt van elke leraar om een goed beeld te hebben van de ontwikkeling van de leerlingen, dat beeld te plaatsen in perspectief van de resultaten die vergelijkbare leerlingen halen en adequate actie te ondernemen als dat nodig is. Deze gegevens worden verwerkt in het groepsformulier, waarbij de leerkracht weet wanneer welke leerling welke leerstof nodig heeft. Ook kan het zijn dat leerlingen bepaalde instructies niet hoeven te volgen vanwege de behaalde resultaten. Het betreft dan vaker de herhaalde instructie of de begeleide in-oefening. Nieuwe instructie vinden wij voor alle leerlingen belangrijk. Ook voor de hoogbegaafde leerlingen.

De toetsresultaten worden tijdens een voortgangcontrolebespreking (VCB) met de intern begeleider besproken en daar waar nodig volgt een interventie voor een groepje leerlingen of een individuele leerling. Bij deze bespreking zijn meer leerkrachten uit een unit aanwezig.

Op basis van de tussentijdse resultaten worden ook niveaugroepen geformeerd.

Het werken met het CITO-leerlingvolgsysteem (LVS) geeft inzicht in de didactische ontwikkeling van een leerling door te jaren heen met vaste meetmomenten. Door het systeem te volgen kunnen we vroegtijdig afbuigende of stagnerende lijnen signaleren en hier waar mogelijk extra zorg op inzetten. De interne begeleider (IB-er) houdt nauwlettend werkzaamheden rond de extra zorg voor kinderen bij en schakelt waar nodig hulp in (intern of extern). Twee keer per jaar wordt een diepteanalyse van de toetsgegevens gemaakt en een groepszorgprofiel opgesteld. Vanuit dit groepszorgprofiel wordt een zorgflap gemaakt waarin de concrete doelen en aanpak beschreven staan zoals dit dagelijks in de groepen uitgevoerd wordt. Dit is dan het werkdocument.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Op bs Franciscus hanteren we sinds schooljaar 2016-2017 ons protocol Advisering PO-->VO. In dit protocol wordt de route en de werkwijze beschreven vanaf groep 6 t/m groep 8. Tijdens een algemene informatieavond voor de ouders geven wij een uitgebreide toelichting op dit protocol. Het schooladvies VO is niet alleen een zaak van de leerkracht van groep 8 maar van alle betrokkenen op school, met name de laatste drie schooljaren.

Ons protocol Advisering PO-->VO vindt u hier als bijlage maar ook op onze website.

Naar welke vervolgscholen gaan onze leerlingen vanuit bs Franciscus?

De meeste van onze leerlingen gaan naar een vervolgschool in de directe omgeving. We merken hier wel een verschuiving. Het aantal leerlingen, dat naar een vervolgschool verder weg gaat (Groenewald), groeit.

De verdeling van de leerlingen in schooljaar 2018-2019 is als volgt:

 • Stella Maris College, loc. Meerssen (55,2%)
 • Groenewald (22,4%)
 • Stella Maris College, loc. Valkenburg (5,2%)
 • Sint-Maartencollege (5,2%)
 • Bonnefanten College, locatie Bernard Lievegoed school (5,2%)
 • Overig (6,4%).
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Terug naar boven