Basisschool Franciscus

Schoollaan 2 6241 BM Bunde

 • Schoolfoto van Basisschool Franciscus
 • Schoolfoto van Basisschool Franciscus
 • De leesactiviteiten voor alle groepen vinden plaats in de bibliotheek.
 • Beweegactiviteiten die ook nog eens educatief zijn.
 • Schoolfoto van Basisschool Franciscus

Het team

Toelichting van de school

Het team op bs Franciscus is een hardwerkend en zeer gemotiveerd team. De balans in de leeftijdsopbouw van het team als totaal is goed. Het verschil tussen mannen en vrouwen is wel zeer groot maar dit is kenmerkend voor de sector basisonderwijs.

Naast directie, administratie en leraren hebben we ook de functie Onderwijsondersteuner een structurele plek gegeven in ons onderwijs. Elke unit beschikt over minimaal 4 dagen een onderwijsondersteuner. Hun taak is het om de onderwijs te ondersteunen op alle mogelijke manieren.

Informatie betreffende het beleid van INNOVO rondom het thema lerarentekort en de impact die dit heeft op de schoolorganisatie kunt u lezen op de website van INNOVO : https://www.innovo.nl/lerarentekort.html 

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Op dit moment is er een toenemende schaarste aan goede vervangers. 

Voor kortdurend verzuim zal iedere school zelf naar mogelijkheden moeten zoeken. Voor onze school hebben we gekozen om bij iedere unit een nagenoeg fulltime onderwijsondersteuner (= 1,0 fte) te plaatsen die in geval van kortdurend verzuim in een groep geplaatst wordt. Hierbij hebben de overige twee leerkrachten in deze unit de aansturende verantwoordelijkheid.

De extra inzet van intern begeleiders (naast de reguliere inzet) en directieleden wordt tot een minimum beperkt en is van kortdurende aard (max. één dag).

In het uiterste geval wordt het besluit genomen om de ouders te verzoeken om hun kind(eren) thuis op te vangen. 

Wij hanteren richtlijnen vanuit onze stichting om in geval van een calamiteit (geen vervangende leerkracht beschikbaar) de juiste keuzes te maken. Meer hierover kunt u lezen op: https://www.innovo.nl/public/innovo/media/file/innovo_lerarentekort.pdf 

 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Het team bestaat uit directie, administratief medewerkster, intern begeleiders, onderwijsondersteuners, leerkrachten, en vrijwilligers. Iedereen is vanuit zijn/haar rol een belangrijke schakel binnen het geheel.

In schooljaar 2023-2024 beschikken we over een groep onderwijsondersteuners ter grootte van 4,1 fte. Op deze wijze heeft iedere unit nagenoeg de beschikking over een fulltime onderwijsondersteuner die ondersteunt bij het onderwijsleerproces van de leerlingen.

Leerlingen krijgen meer en meer eigenaarschap over hun eigen leerproces. Bij de organisatie van het onderwijs is dit te merken aan de werkplek waar zij hun werk maken. Naast hun eigen lokaal kan dit ook op het leerwerkplein in de nabijheid van hun lokaal of op het stilte-leerplein. Door middel van schoolafspraken weten de leerlingen welke leerhouding van hen verwacht wordt.

Hoe organiseren we ons onderwijs?

Om zo effectief mogelijk onderwijs op maat (passend onderwijs) te bieden, werken wij in units (unit 1; leerjaar 1-2, unit 2; leerjaar 3-4, unit 3; leerjaar 5-6, unit 4; leerjaar 7-8) en zien we de kans om aan de volgende uitgangspunten te kunnen voldoen:

 • tegemoet komen aan de onderwijs en sociaalpedagogische behoeften van onze leerlingen,
 • instructie geven aan een kleinere groep leerlingen (ongeveer 20 leerlingen) door inzet onderwijsondersteuner en gebruik alle ruimten,
 • leerlingen krijgen begeleiding en coaching,
 • meer professionals kijken in de unit naar de leerling doordat ze met meerdere leerkrachten dagelijks met de leerling werken en vormen hierdoor een nog objectiever, completer beeld van de ontwikkeling van het kind,
 • opbrengstgericht werken; 'eruit halen wat erin zit',
 • onze leerlingen voorbereiden op de maatschappij en het voortgezet onderwijs; zelfstandigheid, zelfverantwoordelijk leren en sociale vaardigheden worden steeds belangrijker,
 • op het moment dat een leerkracht onverhoopt ziek wordt, is de continuïteit, meer dan in een traditioneel systeem, gewaarborgd. Er zijn immers nog twee andere leerkrachten en een onderwijsondersteuner verantwoordelijk voor de unit. Zij kunnen de planning verder bewaken en een eventuele vervanger effectief aansturen.

Op de website van de stichting INNOVO staan diverse documenten waarin meer informatie staat over:

Verantwoording verplichte onderwijstijd. Klik op de link: https://www.innovo.nl/verantwoording-verplichte-onderwijstijd.html 

Vrijstelling voor onderwijsactiviteiten. Klik op de link: https://www.innovo.nl/gronden-voor-vrijstelling-onderwijsactiviteiten.html

Inlooptijd

Op onze school hanteren we een inlooptijd. Tussen 08.20-08.30 u is er een inlooptijd.

Elke ochtend klinken drie belsignalen.

1. 08.20 u: 1e signaal, de kinderen mogen naar binnen. De leerkracht is aanwezig in de unit.

2. 08.25 u: 2e signaal, de kinderen moeten naar binnen. De leerlingen leggen de materialen klaar die ze nodig hebben.

3. 08.30 u: 3e signaal, de lessen starten. Iedereen behoort binnen te zijn.

Klasindeling

 • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen
 • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Bovenstaande vakken worden weggezet in de werklessen waarbij we een extra accent leggen op rekenen, taal, crea en motoriek.

Aangezien er bij de kleutergroepen thematisch gewerkt wordt, is de scheiding tussen de vak- en vormingsgebieden niet altijd even zichtbaar.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

In unit 1-2 werken we vanuit de gedachte Leren Spelen is Spelend Leren. Hierbij wordt er veel aandacht besteed aan een zeer rijke leeromgeving.

In unit 3-4 wordt er gewerkt met hoekenwerk. Gedurende deze tijd vinden de volgende activiteiten plaats: rekenen, taal, schrijven, spelling, lezen, wereldoriëntatie en drama, tekenen, handvaardigheid.

Vanaf unit 5-6 gaat het hoekenwerk over in verwerkingslessen of zelfstandig werken.

Thematisch werken.

Iedere unit heeft een eigen thema die een periode centraal staat. Een aantal thema’s van de units zullen we clusteren zodat we per schooljaar 3 á 4 schoolprojecten kunnen realiseren. Samen met alle leerlingen dezelfde verwondering ontdekken, samen ontdekken en onderzoeken en een gezamenlijke afsluiting van het thema. Bij het werken met de thema’s worden de leerlingen gestimuleerd om zelf te onderzoeken en ontdekken. Niet alleen in de unit maar ook tijdens de vier techniekmiddagen en vier excursies per schooljaar. Iedere unit werkt met een eigen methode of projecten, zodat we beter op de doelen kunnen inspelen.

Unit 1-2 Kleuterplein – Kleuteruniversiteit

Unit 3-4 Projecten GO! – Kleuteruniversiteit

Unit 5-6 &7-8 methode code D.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

In het SOP staat beschreven welk aanbod aan onderwijs, zorg en (extra) hulp de school kan bieden.

Voor leerlingen met dyslexie is er meer aandacht.

In het afgelopen schooljaar heeft er een herijking plaatsgevonden voor het aanbod voor de meer- en hoogbegaafde leerlingen.

Op onze website vindt u het integrale schoolondersteuningsplan.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

 • Scholing Rekencoördinator
 • Scholing Taalcoördinator
 • Scholing Leescoördinator
 • Scholing Rots en Water
 • Scholing specialist 't Jonge Kind
 • Doorontwikkeling Stuurgroepen op de beleidsterreinen Taal, Lezen, Rekenen, Thematisch Werken en Gedrag
 • Voortdurende scholing medewerkers via de INNOVO-academie

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

De peuterspeelzaal is gevestigd in een nabijgelegen basisschool. De warme overdracht van leerlingen vindt plaats tussen de leidsters van de peuterspeelzaal en de intern begeleider van de onderbouw.

Samen met OBS de Bundeling vormen we een trio met de peuterspeelzaal 't Vliegje en het kinderdagverblijf 'de Lindenburght'.

In het document Permanent Educatief Raamwerk staat beschreven op welke wijze wij samenwerken met deze twee partners.

Terug naar boven