Basisschool Franciscus

Schoollaan 2 6241 BM Bunde

 • Schoolfoto van Basisschool Franciscus
 • De MFR wordt in drie ruimten opgedeeld;
Bibliotheek, speellokaal kleuters en de vergaderruimte.
 • Schoolfoto van Basisschool Franciscus
 • De leesactiviteiten voor alle groepen vinden plaats in de bibliotheek.
 • In deze arena vinden ook de grote gezamenlijke schoolactiviteiten plaats.

Het team

Toelichting van de school

Het team op bs Franciscus is een hardwerkend en zeer gemotiveerd team. We zijn in een fase beland dat er verjonging plaatsvindt. Na lange tijd geen nieuwe personeelsleden te hebben aangenomen, is er nu ruimte voor vers bloed. Dit betekent dat er meer balans komt in de leeftijdsopbouw van het team als totaal. Het aantal mannen is wederom gedaald door het afscheid van twee mannelijke medewerkers in schooljaar 2019-2020.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Op dit moment is er een toenemende schaarste aan goede vervangers. 

Voor kortdurend verzuim zal iedere school zelf naar mogelijkheden moeten zoeken. Voor onze school hebben we gekozen om bij iedere unit een nagenoeg fulltime onderwijsondersteuner (= 1,0 fte) te plaatsen die in geval van kortdurend verzuim in een groep geplaatst wordt. Hierbij hebben de overige twee leerkrachten in deze unit de aansturende verantwoordelijkheid.

De extra inzet van intern begeleiders (naast de reguliere inzet) en directieleden wordt tot een minimum beperkt en is van kortdurende aard (max. één dag).

In het uiterste geval wordt het besluit genomen om de ouders te verzoeken om hun kind(eren) thuis op te vangen. 

Wij hanteren richtlijnen vanuit onze stichting om in geval van een calamiteit (geen vervangende leerkracht beschikbaar) de juiste keuzes te maken.

 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Het team bestaat uit directie, administratief medewerkster, conciërge, intern begeleiders, onderwijsondersteuners, leerkrachten, vakleerkracht en vrijwilligers. Iedereen is vanuit zijn/haar rol een belangrijke schakel voor binnen geheel.

In schooljaar 2020-2021 beschikken we over een groep onderwijsondersteuners ter grootte van 3,6 fte. Op deze wijze heeft iedere unit nagenoeg de beschikking over een fulltime onderwijsondersteuner.

Daarnaast is er een vakleerkracht bewegingsonderwijs voor 0,6 fte benoemd. Alle groepen, inclusief de kleuters, krijgen vanaf schooljaar 2019-2020 minimaal 1x per week bewegingsonderwijs van deze vakleerkracht.

Leerlingen krijgen meer en meer eigenaarschap over hun eigen leerproces. Bij de organisatie van het onderwijs is dit te merken aan de werkplek waar zij hun werk maken. Naast hun eigen lokaal kan dit ook op het leerwerkplein in de nabijheid van hun lokaal of op het stilte-leerplein. Door middel van vaste afspraken (unitkaart en zelfstandig werken-blokje) weten de leerlingen welke leerhouding van hen verwacht wordt.

Hoe organiseren we ons onderwijs?

Om zo effectief mogelijk onderwijs op maat (passend onderwijs) te bieden, werken wij in units (unit 1; leerjaar 1-2, unit 2; leerjaar 3-4, unit 3; leerjaar 5-6, unit 4; leerjaar 7-8) en zien we de kans om aan de volgende uitgangspunten te kunnen voldoen:

 • tegemoet komen aan de onderwijs en sociaalpedagogische behoeften van onze leerlingen,
 • instructie geven aan een kleinere groep leerlingen (ongeveer 20 leerlingen) door inzet onderwijsondersteuner en gebruik alle ruimten,
 • leerlingen krijgen begeleiding en coaching,
 • meer professionals kijken in de unit naar de leerling doordat ze met meerdere leerkrachten dagelijks met de leerling werken en vormen hierdoor een nog objectiever, completer beeld van de ontwikkeling van het kind,
 • opbrengstgericht werken; 'eruit halen wat erin zit',
 • onze leerlingen voorbereiden op de maatschappij en het voortgezet onderwijs; zelfstandigheid, zelfverantwoordelijk leren en sociale vaardigheden worden steeds belangrijker,
 • op het moment dat een leerkracht onverhoopt ziek wordt, is de continuïteit, meer dan in een traditioneel systeem, gewaarborgd. Er zijn immers nog twee andere leerkrachten en een onderwijsondersteuner verantwoordelijk voor de unit. Zij kunnen de planning verder bewaken en een eventuele vervanger effectief aansturen.

Op de website van de stichting INNOVO staan diverse documenten waarin meer informatie staat over:

Verantwoording verplichte onderwijstijd. Klik op de link: https://www.innovo.nl/verantwoording-verplichte-onderwijstijd.html 

Vrijstelling voor onderwijsactiviteiten. Klik op de link: https://www.innovo.nl/gronden-voor-vrijstelling-onderwijsactiviteiten.html

Inlooptijd

Op onze school hanteren we een inlooptijd. Tussen 08.20-08.30 u is er een inlooptijd.

Er gaan elke ochtend 3 belsignalen.

1. 08.20 u: 1e signaal, de kinderen mogen naar binnen. De leerkracht is aanwezig in de unit.

2. 08.25 u: 2e signaal, de kinderen moeten naar binnen. De leerlingen leggen de materialen klaar die ze nodig hebben.

3. 08.30 u: 3e signaal, alle leerlingen gaan naar hun werkplek of instructieplek. De lessen starten.

Klasindeling

 • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen
 • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Bovenstaande vakken worden weggezet in de werklessen waarbij we een extra accent leggen op rekenen, taal, crea en motoriek.

Aangezien er bij de kleutergroepen thematisch gewerkt wordt, is de scheiding tussen de vak- en vormingsgebieden niet altijd even zichtbaar.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

In unit 3/4 wordt er gewerkt met hoekenwerk. Gedurende deze tijd vinden de volgende activiteiten plaats: rekenen, taal, schrijven, spelling, lezen, wereldoriëntatie en drama, tekenen, handvaardigheid.

Vanaf leerjaar 5 gaat het hoekenwerk over in verwerkingslessen of zelfstandig werken.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

In het SOP staat beschreven welk aanbod aan onderwijs, zorg en (extra) hulp de school kan bieden

Voor leerlingen met dyslexie is er meer aandacht.

Komend schooljaar zal er een herijking plaatsvinden voor het aanbod voor de meer- en hoogbegaafde leerlingen.

Op onze website vindt u het integrale schoolondersteuningsplan.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven