Basisschool Franciscus

Schoollaan 2 6241 BM Bunde

 • Schoolfoto van Basisschool Franciscus
 • Schoolfoto van Basisschool Franciscus
 • De leesactiviteiten voor alle groepen vinden plaats in de bibliotheek.
 • Beweegactiviteiten die ook nog eens educatief zijn.
 • Schoolfoto van Basisschool Franciscus

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij de schoolgegevens van bs Franciscus Bunde.

Aanvullende informatie vindt u op onze website: www.bsfranciscusbunde.nl

In aanvulling op de schoolgids 2022-2023 van iedere INNOVO-school, treft u hier informatie aan m.b.t. tot onderstaande onderwerpen:

Schoolinformatie (INNOVO - Aanvulling schoolgids)

https://www.innovo.nl/aanvulling-schoolgids.html 

 • Sociale veiligheid op school
 • Actief burgerschap en sociale integratie
 • Schoolverzekering
 • Informatievoorziening gescheiden ouders
 • Verantwoording verplichte onderwijstijd 
 • Gronden voor vrijstelling van onderwijsactiviteiten

Regelgeving

 • Klachten en klachtenprocedure
 • Schorsing en verwijdering 
 • Regels voor aanmelding en toelating  
 • Privacywetgeving

Leerlingenzorg en Passend Onderwijs

 • Informatie Samenwerkingsverbanden

Vakanties en verlof

 • Overzicht vakanties en vrije dagen
 • Bestrijden verzuim en vroegtijdig schoolverlaten; buitengewoon schoolverlof

MR/GMR

 • Medezeggenschap

Natuurlijk kunt u, alle in de schoolgids, benoemde onderwerpen rechtstreeks met de school bespreken.

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Respect
 • Eigenaarschap
 • Toekomstgericht
 • Verbinding
 • Balans

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Schorsing en verwijdering van leerlingen

Via onderstaande  link komt u bij de afspraken die gelden bij schorsing en verwijdering van leerlingen op onze school

https://www.innovo.nl/schorsing-en-verwijdering.html 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
294
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Basisschool Franciscus werkt samen met MIK, een stichting die de voor- en naschoolse opvang voor onze leerlingen verzorgt.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Beleid Sponsoring

Vijftien organisaties, waarin de besturenorganisaties en VNG zijn vertegenwoordigd, hebben een convenant ondertekend dat handelt over sponsoring in het primair en voortgezet onderwijs. Ons bestuur onderschrijft dit convenant.De drie belangrijkste uitgangspunten van het convenant zijn:

 • Sponsoring moet verenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige doelstellingen van de school. Er mag geen schade worden berokkend aan de geestelijke en/of lichamelijke gesteldheid van leerlingen. Sponsoring moet in overeenstemming zijn met de goede smaak en fatsoen.
 • Sponsoring mag niet de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en de onafhankelijkheid van het onderwijs en de daarbij betrokkenen in gevaar brengen.
 • Sponsoring mag niet de onderwijsinhoud en/of de continuïteit van het onderwijs beïnvloeden, dan wel in strijd zijn met het onderwijsaanbod en de kwaliteitseisen die de school aan het onderwijs stelt. Het primair onderwijsproces mag niet afhankelijk zijn van sponsormiddelen.

De medezeggenschapsraad heeft instemmingsrecht op beslissingen van het bevoegd gezag over sponsoring. Wij houden ons aan het opgestelde convenant. Op onze school is sprake van (zeer) beperkte sponsoring en voor zover dit aan de orde is, gebeurt dit binnen de van toepassing zijnde kaders.

Schorsing en verwijdering

Via onderstaande  link komt u bij de afspraken die gelden bij schorsing en verwijdering van leerlingen op onze school. https://www.INNOVO.nl/aanvulling- schoolgids.html

Daarnaast vindt u hier ook informatie over:

Sociale veiligheid op school: https://www.INNOVO.nl/aanvulling- schoolgids.html

Klachten en klachtenprocedure, klachtenregeling: https://www.INNOVO.nl/aanvulling- schoolgids.html

Privacywetgeving: https://www.INNOVO.nl/aanvulling- schoolgids.html

Terug naar boven