Christelijke Basisschool De Lichtbron

Johan Frisostraat 2 9285 TS Buitenpost

  • Bijenvriendelijke bloementuin
  • Ontmoetingsplek voor kleutergroepen
  • Ruimte om zelfstandig te werken
  • Technieklokaal voor Noventa scholen
  • Eigen leesboekencollectie

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Sinds 2018-2019 gebruiken wij de eindtoets van DIA en dus niet meer de Centrale eindtoets van Cito

Over het schooljaar 2019-2020 is geen eindtoets afgenomen in verband met COVID.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Wij volgen onze leerlingen in hun ontwikkeling via LOVS (toetsen en analyses) van Cito. Vanaf 2022-2023 onderzoeken we of de DIA toetsen voor onze school een betere keuze zijn. Ook de DIA-toetsen zijn valide en worden als zodanig door de inspectie geaccepteerd als geldig volgsysteem. De eindtoets in groep 8 is al een aantal jaren van DIA.

Halfjaarlijks monitort de school alle toetsgegevens en na analyses worden er doelstellingen geformuleerd om aan te werken voor het komende halfjaar.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Voortgezet Onderwijs (VO)

De overgang naar het VO vraagt een zorgvuldige en goede voorbereiding. Daarvoor zetten we de volgende stappen: vanaf groep 6 zetten wij de resultaten van de toetsen van het leerlingvolgsysteem in de Plaatsingswijzer. Tijdens de 10-minutengesprekken eind groep 6 en 7 laten de leerkrachten de Plaatsingswijzer aan u zien. U hebt hierdoor al vroegtijdig zicht op het uitstroomniveau van uw kind. Tijdens het verwijzingsgesprek in februari groep 8 bespreekt de leerkracht met u en uw kind nogmaals het advies voor het niveau van het VO op basis van de Plaatsingswijzer en de observatie van inzet, werkhouding, doorzettingsvermogen en concentratie. We proberen altijd met u tot overeenstemming te komen. Lukt dit niet, dan geeft de school een bindend advies waar u tegen in beroep kunt gaan. Als uit het resultaat van de Eindtoets blijkt dat het advies te laag is, kan de school het advies heroverwegen en eventueel aanpassen. Als het resultaat van de Eindtoets lager is dan het advies, kan het advies niet worden aangepast. U bepaalt samen met uw kind naar welke school uw kind zal gaan.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Onze school werkt vanuit de methode KiVa wat betreft de sociaal emotionele ontwikkeling van elk individueel kind.

Wij monitoren de sociale en emotionele aspecten met het volgsysteem van 'Zien'. We onderzoeken op dit moment het gebruik van het volgsysteem voor Sociaal-emotionele ontwikkeling van 'De Successpiegel'. 

Onze school streeft naar een goede balans tussen welbevinden en leerontwikkeling. Deze aspecten kunnen niet zonder elkaar.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Veiligheid
  • Respect voor elkaar/omgeving
  • Balans en vertrouwen

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven